نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی / گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجو

چکیده

مناطق ساحلی از لحاظ ذخائر آب زیرزمینی حائز اهمیت زیادی می‌باشند که برای مدیریت و برنامه‎ریزی صحیح در این مناطق لازم است تا وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی مطالعه شود. در این تحقیق حد تداخل آب شور و شیرین در آبخوان ساحلی نور بررسی شد، برای این‌منظور خط ساحلی به طول 3000 متر انتخاب و در امتداد آن 3 مقطع مطالعاتی عمود بر خط ساحلی به فاصله 1500 متر تعیین شدند. در هر 3 مقطع در فاصله 500 متری ساحل دریا 10 نقطه مطالعاتی به فاصله 50 متر انتخاب شد سپس در فاصله‌های 600، 800،  1100و 1500 متری نقاط مطالعاتی انتخاب شدند. در هر یک از نقاط مطالعاتی برای تعیین حد تداخل آب شور و شیرین از روابط وروریچ، ژئوالکتریک، ژئوالکترومغناطیسی و اطلاعات مشاهداتی استفاده شد. برای اجرای رابطه وروریچ پارامترهای لازم برای مقاطع مطالعاتی تهیه شدند و عمق آب شیرین و آب شور در ماه‌های اردیبهشت و مرداد سال 1394 با استفاده از این رابطه تعیین شد. مطالعات ژئوالکتریک نیز با استفاده از اطلاعات شرکت آب منطقه‌ای مازندران و چاه‎های اکتشافی موجود بررسی شد. برای تهیه اطلاعات حدتداخل آب شور و شیرین با استفاده از دستگاه ژئوالکترومغناطیسی اقدام به نمونه‌برداری میدانی حدتداخل در نقاط مطالعاتی شد و مقادیر اندازه‌گیری شده ثبت شد. برای بررسی میزان صحت نتایج حاصل از روش‌های فوق، از اطلاعات مشاهداتی موجود در برخی نقاط استفاده شد. عمق تداخل در مقاطع مطالعاتی با استفاده از روش‌های وروریچ، ژئوالکترومغناطیس و ژئوالکتریک به‌ترتیب  بین 8/40 تا 26/209، 45 تا 163 و 80 تا 130 متر می‌باشد. با توجه به داده‌های مشاهداتی روش ژئوالکترومغناطیسی نسبت به سایر روش‌های مطالعاتی از دقت بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Saltwater and freshwater interference by using Verruijt, Geo electric and geo-electromagnetic in Coastal Aquifer, Nur, Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Abazar Esmali Ouri 1
  • mohammad Golshan 2

1 Faculty member /University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

Coastal areas of groundwater reserves are of great importance for the management and proper planning in these areas, it is necessary to assessment the state of the aquifers. In this study were study the interaction of fresh and salt water levels in Nur subsections. In this section study was selected the coastal line with a length of 3000 m. The distance between the points of study in the 500 lengths of shoreline is 50 meters, then 100, 200, 300, 400, and 500 meter respectively. To determine the interaction of fresh and salt water were used from equation Verruijt, geophysical, electromagnetic devices and observational data. To the implementation of Verruijt equation necessary parameters were prepared, and interface between freshwater and saltwater were determined using this relationship in May and August. Also geo electric studies using the Mazandaran Regional Water Company information and exploratory wells were investigated. In order to provide information about interaction of fresh and salt water using electromagnetic devices were conducted interface sampling in point studies and the values were recorded. In the study sections to compare the results of studies were used observational data. The results showed that electromagnetic device is very accurate in compared to other methods of study and with use of this device can be determined interfere between fresh and salt water with high confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interface
  • Saltwater
  • Groundwater
  • Electromagnetic
  • Mazandaran
- اصغری‌مقدم، اصغر، قره‌خانی، مریم، ندیری، عطاالله، کرد، مهدی، فیجانی، الهام، (1396). ارزیابی آسیب‌پذیری ذاتی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از DRASTIC، SINTACS و SI. جغرافیا و برنامه‎ریزی، 21 (61): 74-57.
- رضایی، مجید، جلالی، طاهره، (1397)، بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تغییرات زمانی و مکانی تغذیه آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج، جغرافیا و برنامه‎ریزی، 24(64): 79-59.
- صداقت، محمود، (1387)، زمین و منابع آب، انتشارات دانشگاه پیام نور.
- صفارزاده، محمدمهدی.، ابراهیمی، فرشید، خراسانی‌زاده، علی، (1389)، بررسی سطح تماس آب شور و شیرین در سفره‌های ساحلی دریای مازندران، اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، آذر ماه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه آب، 9-1.
- فاطمی، سیداحسان، آشتیانی، بهزادعطایی، (1387)، شبیه‌سازی اثر پیشروی آب شور بر تخلیه آلاینده‌ها در آبخوان ساحلی زیر حوضه تالار، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت ماه، دانشگاه تهران.
- قره محمودلو، مجتبی، رقیمی، مصطفی، طهماسبی، ابوالفضل، (1387)، استفاده از مطالعات هیدروژئوشیمی برای تشخیص نفوذ آب شور در چاه‌های آب (مطالعه موردی: شهر ساری). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 15 (4): 14-1.
- کاظمی‌نژاد، محمود، (1389)، بررسی پیشروی آب شور در اثر برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، آذر ماه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریف گروه مهندسی آب.
- کرمی، فریبا، (1390)، بررسی تغییرات شوری منابع آب زیرزمینی در دشت سراب (با استفاده از نقشه‌های کیفی و GIS)، جغرافیا و برنامه‎ریزی، 16(38): 122-101.
- وفایی، فریدون، فاطمی، سیداحسان.، آشتیانی، بهزادعطایی، (1388)، مدلسازی اثر پیشروی آب دریا بر آبخوان ساحلی زیر حوضه بابل، دومین سمپوزیوم بین‌المللی محیط زیست.
- Abdul Nassir, S.S., Loke, M.H., Lee, C.Y., Nawawi, M.N.M. (2000). Salt-water intrusion mapping by geoelectrical imaging surveys. Geophysical Prospecting, 48, 647-661.
- Adegoke, J.A., Owoeye, O.I and Ozebo, V.C. (2012). A Case Study of the Depth of Fresh/Salt Water Interface Using Values of Freshwater Heads in Groundwater of Variable Density. Electronic Geotechnical Engineering, Vol. 17: 1669-1704.
- Adepelumi, A. A., Ako, B. D., Ajayi, T. R., Afolabi, O., & Omotoso, E. J. (2009). Delineation of salt water intrusion into the freshwater aquifer of Lekki Peninsula, Lagos, Nigeria. Environmental Geology, 56(5), 927-933.
- Bear, J., & Dagan, G. (1964). Some exact solutions of interface problems by hodograph method, Geophysical Research, 69(8), 1563-1572.
- Bear, J., Cheng, A.H.–D.(1999), Seawater intrusion in coastalaquifers – concepts, methods and practices, Theory and applications of transport in porous media, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.
- Duque, C., Calvache, M. L., Pedrera, A., Martín-Rosales, (2008). Combined time domain electromagnetic soundings and gravimetry to determine marine intrusion, Hydrology, 349(3), 536-547.
- Foyle,A., Henry, V. J. and Alexander, C.R. (2002), mapping the threat of seawater intrusion in a regional coastal aquifer-Aquitard system in the southeastern united states, Environmental Geology, no. 43 , pp. 151-159.
- Garabedian, Stephen. (2013). Estimation of S alt Water Upcoming Using a Steady-State Solution for Partial Completion of a Pumped Well. Groundwater, Vol. 51, N.6. 927-934.
- Ghyben, W. (1889). Notes on the probable results of the proposed well drilling near Amsterdam, Inst. Ing. Tijdschr, 1888-89. The Hague, 21.
- Glover, R.E., (1959). The pattern of fresh-water flow in a coastal aquifer, Geophysical Reserch.64 (4): 457-459.
- Haghani, S., Leroy, S. A., Khdir, S., Kabiri, K., Naderi Beni, A., Lahijani, H. A. K. (2016). An early ‘Little Ice Age’brackish water invasion along the south coast of the Caspian Sea (sediment of Langarud wetland) and its wider impacts on environment and people. The Holocene, 26(1), 3-16.
- Herzberg, A., (1901). The water supply on parts of the North Sea coast. GasbeleuchtWasserversorg, 44: 815-819.
- Himi, M., Tapias, J., Benabdelouahab, S., Salhi, A., Rivero, L., Elgettafi, M., and Casas, A. (2016). Geophysical characterization of salt water intrusion in a coastal aquifer, African Earth Sciences.
- Josselin, G. D. (1960). Singularity distributions for the analysis of multiple‐fluid flow through porous media. Geophysical, 65(11), 3739-3758.
- Mazor, E., (2004), Applied chemical and isotopicgroundwater hydrology, third edition, John Wiley, New York.
- Misut, P.E., Voss, C.L. (2007). Freshwater-saltwater transition zone movement during aquifer strong and recovery cycles in Brooklyn and Queens, New York City, USA. Hydrology, 337, 87 – 103.
- Strack, O. D. L. (1976). A single‐potential solution for regional interface problems in aquifers. Water Resources Research, 12(6), 1165-1174.
- Todd D. K., and mays,l. W. (2005 ), Ground water hydrology, John Wiley And Son , New York, 3th edition, 636p.
- Van Dam, J. C. (1999). Exploitation, restoration and management. In Seawater Intrusion, Methods and Practices (pp. 73-125). Netherlands.
- Verruijt, A., (1969). An interface problem with a source and a sink in the heavy fluid, Hydrology, 8: 197-206.