نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 خوارزمی

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 

در پژوهش حاضر، به تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی در شهر جهرم طی دوره زمانی 93-1388 پرداخته شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نوع آن کاربردی- توسعه­ای است. اطلاعات موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی و پیمایشی جمع­آوری گردید. جامعه آماری آن شهر جهرم و پرونده­های ارجاعی به کمیسیون ماده 100 شهرداری جهرم در دوره زمانی93-1388 می­باشد. در این راستا، با توجه به اینکه، آراء صادر شده در کمیسیون، 3161 مورد می­باشد، بنابراین، حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه و 210 نفر از افرادی که برای پرونده تخلف ساختمانی خود به کمیسیون ماده­ی 100 شهرداری مراجعه نموده­اند، به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و از طریق پرسشنامه، اطلاعات جمع­آوری و تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج نشان می­دهد در دوره زمانی مورد مطالعه، میزان تخلفات ساختمانی رو به افزایش بوده است. از طرفی، تخلفات ساختمانی در محدوده­های حاشیه شهر از جمله بخش­های شمالی و شرق و غرب شهر که در مسیر توسعه شهری قرار دارد، به پراکنده­رویی شهری و گسترش افقی شهر منجر شده است. همچنین، آراء صادر شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری جهرم حاکی است که بیشترین رأی صادر شده در زمینه تخلفات ساختمانی، پرداخت جریمه (بالای 80 درصد) توسط متخلفین بوده است. بیشترین تخلف ساختمانی صورت گرفته در شهر جهرم در برهه زمانی مورد نظر، اضافه بنا و ساخت و ساز بدون پروانه بوده است. از مهمترین علل تخلفات ساختمانی در این شهر می­توان به ترتیب به عوامل اقتصادی، قانونی، اجتماعی و نظارت ضعیف شهرداری اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Building Violations in Jahrom City

نویسندگان [English]

  • mojtaba rusta 1
  • zahra sahraeian 2
  • mojtaba rafiyan 3

1 university of sistan and baluchestan

چکیده [English]

In this study, the spatial analysis of building violations in the period 93-1388 was arranged. Research methods analytical and Tvsh‌Ay it is applied. The required data were collected through documentary and field studies. shown, therefore, the sample size is calculated with Cochran formula and 210 people for your special infringement cases referred to the Commission Nmvdh‌And the material 100 municipalities, were selected by simple random sampling and questionnaire Mhqq‌ made, information is collected and analyzed. The results show that in the period studied, the building violations has been increasing. On the other hand, building violations in the North and East and West Mhdvdh‌Hay the outskirts of the city, including sectors that are in the path of urban development, urban and horizontal expansion led to Prakndh‌Rvyy. Also, the opinions issued by the Commission of Article 100 of the present study indicate that the most verdict in the municipal building violations, fines (up 80 percent) were by offenders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Analysis
  • Building Violations
  • Urban Sprawl
  • jahrom city
ابراهیمی، جهانبخش (1384)،تخلفات ساختمانی و نحوه­ی رسیدگی آن در حقوق ایران، تهران: خط سوم.
اجزاءشکوهی، محمد، صمدی، رضا، گودرزی، نصرت­اله و محمد قنبری (1395)، تحلیل و بررسی علل تخلفات ساختمانی در کلانشهرها با تاکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی (مطالعه موردی: مناطق سه و نه شهر مشهد)، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، شماره 5، صص 15-1. 
احدنژاد، محسن، سمیه رشیدخوانی، افشین نادری و مهدی غلامی (1392)، آثار و تبعات تخلفات ساختمانی در شهرها نمونه مورد مطالعه: شهر زنجان، پنجمین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، مشهد مقدس، صص 14-1.
افضلی، رسول، اکبر حمیدی و ابراهیم فرهادی (1395)، بررسی و ارزیابی تخلفات ساختمانی در حوزه های پیرامونی مادرشهرها (مطالعه موردی: شهر سردرود)، مجله اندیشه جغرافیایی، شماره 15، صص 39-15.
پژوهان، موسی، رسول داراب­خانی، المیرا جعفری و اردلان زینل­زاده (1393)، بررسی و تحلیل عوامل موثر بر تخلفات ساختمانی در شهرهای کوچک (نمونه موردی: شهر بابلسر)، فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی برنامه­ریزی شهری، دوره 2، شماره 2، صص 252-239.
ظاهری، محمد و محمدرضا پورمحمدی (1385)، موانع اجرایی ضوابط شهرسازی و ارائه­ی راهکارهای مناسب در جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی (مطالعه­ی موردی: کلان­شهر تبریز)، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، شماره 24، صص 63-34.
خالوباقری، مهدیه (1391)، صندوق­های سرمایه­گذاری شهرداری­ها؛ ابزاری راهبردی در بهره­برداری از سرمایه­های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی شهرها،مجله اقتصاد شهر، شماره 15، صص66-55.
رهنما، محمدرحیم (1387)، جزوه درسی حقوق و قوانین شهرسازی، دوره کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد.
زنگی­آبادی، علی، صفر قائدرحمتی، جمال محمدی و همایون صفایی (1389)، تحلیل فضایی تعامل تخلفات ساختمانی و آسیب­پذیری ناشی از زلزله: مناطق شهراصفهان، فصلنامه مدرس علوم انسانی- برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره چهاردهم، شماره 2، صص 21 – 1.
زیاری، کرامت­اله، علی مهدی و معصومه مهدیان­بهنمیری (1392)، مطالعه و شناخت منابع مالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود پایداری درآمد شهرداری­ها؛ موردپژوهش؛ شهرداری شهر مهاباد،نشریه مدیریت شهری، شماره 31، صص 124-107.
سرخیلی، الناز، مجتبی رفیعیان و محمدرضا بمانیان (1391)، بررسی انگیزه­های تخلف احداث بنای مازاد بر تراکم ساختمانی در شهر تهران، نشریه مدیریت شهری، شماره 30، صص 162-145.
سرخیلی، الناز، مجتبی رفیعیان و محمدرضا بمانیان (1393)، بررسی رابطه بین تخلف ساختمانی تغییر کاربری و ساخت فضایی شهر تهران با استفاده از تحلیل رگرسیون فضایی، مجله نامه معماری و شهرسازی، شماره 12، صص 41-23.
شهرداری جهرم (1394)، گزارش­های آماری واحد کمیسیون ماده­ی 100 شهرداری جهرم. 
صمدی­قوشچی، زید­اله (1383)، تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران، تهران: انتشارات جنگل. 
عباسعلی، مرضیه و پدرام طاهرخانی (1393)، تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای خلاف ضابطه و تاثیرات آن بر شهرها، فصلنامه مهندسی ساختمان، شماره 47، صص 103-102.
عظیمی، نورالدین و صالح پویان (1393)، بررسی تغییرات کاربری زمین شهری از طریق مصوبات کمیسیون ماده پنج (مطالعه موردی: شهر رشت)، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، دوره 18، شماره 47، صص 195-171.
قربانی، رسول و فیروز جعفری (1394)، بررسی و تحلیل جایگاه تراکم ساختمانی در طرح های توسعه شهری شهر تبریز، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، شماره 53، صص 276-253.
قنبری، ابوالفضل، میرنجف موسوی، رشید سعیدآبادی، علی باقری­کشکولی و حسن حسینی امینی (1390)، راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداریها در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهرزارچمجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، شماره پیاپی42، صص 58-41.
مختاری، آیت­الله و سیده­مریم آزاد (1388)، نقش آرای کمیسیون ماده 100 در رواج تخلفات ساختمانی، فصلنامه گزارش، شماره 61، صص 37-33. 
مرکز آمار ایران (1393)،سالنامه آماری شهر جهرم.
معصوم، جلال (1380)، تخلفات ساختمانی، ماهنامة شهرداری­ها، شماره 33، انتشارات سازمان شهرداری­ها.
منصور، جهانگیر (1381)، مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری، چاپ 2، تهران: نشر دوران.
موسوی، میرنجف، حسن آهار، ایوب منوچهری و حدیثه قیصری (1394)، تحلیل اثرات رشد پراکنده­رویی شهری بر سرمایه اجتماعی (رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) نمونه موردی: شهر مراغه، فصلنامه شهر پایدار، شماره 2، صص 84-64.
مهندسین مشاور نقش محیط (1385)، طرح تفصیلی شهر جهرم، معاونت عمران و شهرسازی شهرداری شهر جهرم.      
Kahraman, S, Saati, A and Misir, S (2006), Effects of adding illegal storey's to structural systems. Sâdhanâ. 31(2): 515-526. < www.ias.ac.in/sadhana Retrieved October 2009.
Rukwaro, Robert Wambugu (2009), The owner occupier democracyand violation of building by-laws, Habitat International, No 33, pp: 485–498.
Sarkheyli, E. Sharifi, A. Rafieian, M. Bemanian, M. Murayama, A. (2012), An investigation of the reasons for non-compliance with FAR regulations in Tehran, Cities, N 29, PP 223–233.
Boob, T. N. and Rao, Y. R. M., (2012), Violation of Building Bye-Laws and Development Control Rules: A Case Study, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR JMCE), ISSN: 2278-1684 Vol.2, No. 4 (Sep-Oct 2012), PP. 48-59.