نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترا اقلیم کشاورزی دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه پیش­بینی بلندمدت متغیرهای اقلیمی برای اطلاع از میزان تغییرات و درنتیجه درنظر گرفتن تمهیدات لازم برای تعدیل اثرات سوء ناشی از تغییر اقلیم مورد توجه اقلیم شناسان و پژوهشگران قرار گرفته است، در این تحقیق اثرات احتمالی تغییر اقلیم بر پارامترهای بارش روزانه، حداقل و حداکثر دما و ساعات آفتابی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (ایستگاه­های سینوپتیک ارومیه، تبریز و سقز) که دارای آمار بلند مدت بودند در دوره 2009- 1980 مورد بررسی قرار گرفت. پیش­بینی­ها تحت سناریوی منطقه­ای A2 با استفاده از مدل گردش عمومی جو  HadCM3 برای دوره زمانی 2040-2011 انجام شد، برای ریز مقیاس نمایی از مدلLars-WG  استفاده گردید. نتایج حاکی از کاهش بارش می­باشد. بیشترین کاهش مربوط به ماه آوریل به میزان 5/7 درصد و بیشترین افزایش آن مربوط به ماه فوریه به میزان 28/5 درصد خواهد بود. درمجموع کاهش 03/4 درصدی بارش سالانه درکل حوضه آبریز دریاچه ارومیه پیش بینی می­شود. میانگین دمای حداقل، افزایش 64/0  تا 35/1 درجه سانتیگرادی درکل حوضه خواهد داشت و بیشترین افزایش دمای حداکثر درماه نوامبر به میزان 27/1 و کمترین افزایش آن در ماه ژانویه به میزان 33/0 درجه خواهد بود. میانگین ساعات آفتابی حوضه دردوره محاسباتی تغییرات اندک و نامحسوسی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

assessment of climate change impacts on climate parameters of Urmia Lake basin during 2011-2040 years by using LARS-WG model

نویسندگان [English]

  • mostafa karimi ahmad abad 1
  • Adel Nabizadeh 2

چکیده [English]

Now days ,in order to providing the best mecanisms to damp the impact of climate change , climatology scientists need long term prediction of climatical variables and their changes. This research studies the impacts of climate changes on daily parameters such as: rainfall , min and max temperature and sunshine hours in Urmia lake basin. (Tabriz ,saqqez and Urmia synoptic stations) , selected as study stations , have long term gaged data for mitigation and Adabtation from 1980 to 2009. data prediction under as scenario A2 a type of GCM as HADCM3 model was used to simulate climatic parameters in 2011 to 2040 by LARS-WG model downscaled. Results show that prediction time distribution has been limited to short time in comparison to past decades .In other words the number fraindy days has been diminished , as far as in the future April will have the most decrease (7.5%) and February will have the increase (5.8%) in precipitation . overall , the precipitation max and min averay temperature of basin will increase about (4.3%) , (1.35 ) and (0.64 ) respectively in addition, November will have the most increase in daily max temperature (12.7) and January will have the least increase (0.33) in this parameter the sunshine hours of basin will not increase significantly .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • LARS-WG model
  • Urmia lake
  • HADCM3 model
  • Emission scenarios
- بابائیان، ایمان، نجفی نیک، زهرا، (1389)، تحلیل تغییر اقلیم استان خراسان رضوی در دوره­ی 2039 - 2010 با استفاده از ریزگردانی خروجی الگوی GCM، جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 15، صص1-20.
-بابائیان، ایمان، نجفی نیک، زهرا، زابل عباسی، فاطمه، حبیبی نوخندان، مجید، ادب، حامد، ملبوسی، شراره، (1388)، ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره 2039-2010 با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل ECHO-G ، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 16 ، صص 135-152.
-بهمنش، جواد، آزاد طلاتپه، نسرین، (1394)، بررسی تغییرات پارامترهای هواشناسی موثر بر اقلیم ارومیه، جغرافیا و برنامه ریزی، 19، ش 51، صص 41-58.
-جهانبخش اصل, سعید، قاسمی بگتاش، علی، طالشی، عبدالله، (۱۳۹۱)، مطالعه روند تغییر اقلیم درحوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از تحلیل­های آماری چندمتغیره، پنجمین کنگره بین­المللی جغرافیدانان اسلام، تبریز، دانشگاه تبریز.
-خسروانیان، جهانتاب، اونق، مجید، گودرزی، مسعود، حجازی، سید اسداله، (1394)، کاربرد مدلLars-WG  در پیش‌بینی پارامترهای هواشناسی حوضه قره‌سو استان گلستان، جغرافیا و برنامه­ریزی، 19، 53، صص 93-115.
-خورانی، اسداله، جمالی، زهرا، (1395)، اثر تغییر اقلیم بر شدت و مدت خشکسالی در ایستگاه­های خشک و نیمه­خشک (بندر عباس) تحت مدلHadCM3، جغرافیا و برنامه­ریزی، 20، 57، صص 115-131.
-رضایی بنفشه، مجید، جلالی، طاهره، (1397)، بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تغییرات زمانی و مکانی تغذیه آب زیرزمینی حوضه آبریز تسوج، جغرافیا و برنامه­ریزی، 24، ش 64، صص 59-79.
-رضایی بنفشه، مجید، سرافروزه، فاطمه، جلالی، طاهره، (1390)، بررسی روند دما و بارش­های روزانه حدی در حوضه دریاچه ارومیه، جغرافیا و برنامه­ریزی، 17، ش 37، صص 43-74.
-رضایی­زمان، مصطفی، مرید، سعید، دلاور، مجید، (1392)، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدروکلیماتولوژی حوضه سیمینه رود، نشریه آب­وخاک علوم و صنایع کشاورزی، 27، شماره 6، صص 1247-1259.
-سبحانی، بهروز، اصلاحی، مهدی، بابائیان، ایمان، (1394)، کارایی الگوهای ریزمقیاس نمایی آماری SDSM و WG –Lars در شبیه سازی متغیرهای هواشناسی درحوضه آبریز دریاچه ارومیه، مجله پژوهش­های جغرافیای طبیعی، 47، شماره4، صص 499-516.
-شاه کرمی، نازنین، مساح بوانی، علیرضا، مرید، سعید، فهمی، هدایت، (1386)، تحلیل عدم قطعیت مدل های جفت شده اقیانوس- اتمسفر-گردش عمومی جو بر سناریوهای تغییر اقلیم دما و بارندگی در حوضه زاینده رود، کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب.
-شاهنقی، نغمه، (1389)، ارزیابی اثرات پدیده تغییر اقلیم در برآورد نیاز آبی پتانسیل (مطالعه موردی: دشت گیلان و مشهد) پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی. دانشگاه تهران.
-صلاحی، برومد، عالی­جهان، مهدی، عینی، سعیده، درخشی، جعفر، (1396)، پیش‌بینی تاریخ‌های شروع و پایان یخبندان‌های سبک و سنگین استان کرمانشاه بر اساس برونداد مدل‌های اقلیمی Bcm2 و HadCM3 با بهره‌گیری از ریزگردان Lars–WG، جغرافیا و برنامه­ریزی، 21، 59، صص 175-195.
-کریمی، مصطفی، قاسمی، الهه، (1396)، بررسی پدیده تغییر اقلیم با رویکرد تصمیم­گیری چندمعیاره، جغرافیا و برنامه­ریزی، 21، ش 61، صص 341-361.
-کوچکی، علیرضا، نصیری، مهدی، بداغ جمالی، جواد، مرعشی، حسن، (1385)، مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی­های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومی جو، مجله علوم و صنایع کشاورزی، 20، شماره 7، صص 83-95..
-گوردزی، مسعود، صلاحی، برومند، حسینی، سید اسعد، (1394)، ارزیابی عملکرد مدل­های ریزمقیاس گردانی Lars-WG وSDSM در شبیه­سازی تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، فصلنامه علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، انتشارات انجمن آبخیزداری ایران، 31، صص11-22.
-هوشیار، محمود، سبحانی، بهروز، حسنی، سید اسد، (1397)، چشم انداز تغییرات دماهای حداکثر ارومیه با استفاده از ریزگردانی آماری خروجی مدل CanESM2، جغرافیا و برنامه­ریزی، 23، ش 63، صص 305-325.
-Chung, S.O., Rodriguez-diaz, J. A., weatherhead, E. K., Knox, J. W., (2011), climatechange impacts on water for irrigating paddy rice in south Korea, Irrigation and Drainage, 60, 2, pp 263-273.
-Charlton, Matthew and Arnell, Nigel, (2011), Adapting to Climate Change Impacts on Water Resources in England, An Assessment of Draft Water Resources Management Plans, Global Environmental Change, 21, pp 238-248.
-Ekstrom, M, Fowler, HJ, Kilsby, CG and Jones, PD, (2005), new estimates of future changes in extreme rainfall across the UK using regional climate model integrations.2, Future estimations and use in impact studies, J. Hydrology, 300, pp 212-233.
-IPCC, (2007), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 976pp.
-Semenov, M.A., (2008), Simulation of extreme weather events by a stochastic weather generator, Climate Research, 35, 203-212.
-Semenov, M.A., Barrow, E.M., (2002), LARS-WG a stochastic weather generator for use in climate impact studies. User’s manual, Version3.0.
-Steele-Dunne, S., Lynch, P., McGrath, R., Semmler, T., Wang, S., Hanafin, J., Nolan, P, (2008), The impacts of climate change on hydrology in Ireland, J. Hydrology, 356, pp 28-45.
-Zarghami, M., Abdi, A., Babaeian, I., Hasanzadeh, Y., Kanani, R., (2011), Impacts of climate change on runoffs in east Azerbaijan, Iran, Global and Planetary Change, 78, 3-4, pp 137-146.