نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشیار پایه26 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

 امروزه توسعه پایدار به مقوله مهم در تامین نیازهای شهری، جهت دست‌یابی به جامعه‌ای شادتر و محیط‌زیستی سالم‌تر تبدیل شده است. در سطح جهانی، برنامه‌ریزان از طریق ارائه چارچوب برنامه‌ریزی پایداری، به مدیریت ساخت و ساز و اولویت‌بندی معیارهای پایداری پرداختند. با توجه به رشد روزافزون جمعیت و ساخت و ساز توده‌ای مجتمع مسکونی در فضای شهری، تبعیت از معیارهای پایداری زیست‌محیطی و نیل به هدف توسعه پایدار در کشور ما به یک الزام تبدیل شده است. لذا، مقاله حاضر سعی بر آن دارد که با مدیریت اولویت‌های معیارهای پایداری در ایران، دستیابی به ارزیابی سیستماتیکی ساخت و ساز پایدار را ممکن سازد. در نتیجه، با شناخت هرچه بیش‌تر معیارهای پایداری زیست‌محیطی و اولویت بندی اهمیت این معیارها طبق نیازهای ساخت و ساز در جامعه ایرانی، می‌توان منبعی را برای برنامه ریزان ایجاد نمود. این پژوهش کاربردی و هدف آن ایجاد چارچوبی مناسب برای تصمیم‌گیری برنامه‌ریزان، جهت رسیدن به رویکرد پایدار در طراحی مجتمع‌های مسکونی در شهرهای ایران است. در این مقاله، برای کشف معیارها و مفاهیم پایداری زیست‌محیطی از روش توصیفی-‌‌تحلیلی و مطالعات اسنادی، کتابخانه‌ای و استفاده از تجارب محققین دیگر استفاده شده است تا دستیابی به مبانی نظری و ابزار پرسشنامه امکان پذیر گردد. پس از آن، با روش تصمیم‌گیری چندمعیاره، به ارزیابی اهمیت اولویت‌ها از دیدگاه متخصصین ایرانی طراحی پایدار، از طریق پرسشنامه‌هایی پرداخته خواهد شد. نتایج نشان داد که عواملی مانند ملاحظات انرژی و جو و ملاحظات مواد و منابع از جمله مهم‌ترین معیارهای پایداری زیست‌محیطی در ساخت و ساز مجتمع‌های مسکونی ایرانی است که باید در برنامه ریزی ساخت و ساز پایدار شهری مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors in construction management of planning of residential complexes based on sustainability in Iran

نویسندگان [English]

  • esmaeil zarghami 1
  • hamidreza azemati 2
  • dorsa fatourehchi 3

1 Department of architecture and urbanism, shahid rajaee teacher training university, Tehran, Iran

2 Department of architecture and urbanism, shahid rajaee teacher training university, TehranT Iran

3 department of architecture and urbanism, shahid rajaee teacher training university, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, sustainable development has become an important issue in meeting the urban needs for a happier and more environmentally friendly community. At the global level, planners manage residential construction through prioritizing sustainability criteria as well as providing sustainability planning framework. Due to the growing population and mass construction of residential complexes in urban areas, compliance with the criteria of environmental sustainability and achieving sustainable development in our country has become a requirement. Therefore, the present paper aims to achieve a systematic sustainability assessment regarding construction by managing the priorities of sustainability criteria in Iran. As a result, by getting to know the environmental sustainability criteria and prioritizing the importance of these criteria based on the needs of the Iranian community's residential construction, a suitable guidance can be provided to planners. The purpose of this research is to provide an appropriate framework for planners' decision making in order to consider sustainability and achieve a suitable approach in sustainable design of residential complexes in Iran. In this paper, the investigation of the criteria and concepts of environmental sustainability has been done through descriptive-analytical method and documentary studies, library and researchers' experiences in order to achieve the theoretical foundations and questionnaire. Afterwards, by using multi-criteria decision-making method, the questionnaire will be used to assess the importance of priorities from the perspective of Iranian sustainabiloity designers. The results showed that Also, factors such as energy and atmosphere considerations, and materials and resource considerations are amongst the most important environmental sustainability criteriain terms of construction, which should be considered in the planning of sustainable construction of residential complexes in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental
  • sustainability
  • fuzzy hierarchy analysis
  • planning and management
  • residential complex
- پورمحمدی، محمدرضا؛ محمودزاده، حسن (1393)، ارزیابی کیفی موقعیت مکانی کاربری مسکونی در شهر تبریز با روش تحلیل سلسله‌مراتبی. نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال19، شماره 51، صفحات 59-80.
- جوکارسرهنگی، عیسی؛ جباری، حسین (1394)، ارزیابی توان اکولوژیکی استان آذربایجان غربی جهت تعیین مناطق مستعد توسعه شهری با استفاده از منطق فازی. نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال19، شماره 51، صفحات 81-105.
- جهانبخش اصل، سعید؛ اسدی، مهدی؛ اکبری، الهه (1395)، پتانسیل‌سنجی نیروگاه بادی با استفاده از روش Fuzzy-AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: شمال‌شرق کشور). نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال 20، شماره 56، صفحات 55-72.
- داداش‌پور، هاشم؛ خدابخش، حمیدرضا (1392)، مکانیابی سایت‌های اسکان موقت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP)؛ مطالعه موردی منطقه 16 تهران. نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال17، شماره46، صفحات 67-90.
- راهنمایی، محمدتقی: شاه‌حسینی، پروانه (1392)، فرآیند برنامه‌ریزی شهری ایران، انتشارات سمت، ص 19.
- Ali, H.H. Al Nsairat, S.F. (2009). Developing a green building assessment tool for developing countries – Case of Jordan, Building and Environment 44(5) 1053-1064.
- Chang D-Y. Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of Operational Research. 1996;95:649-55.
- Colantonio, A. (2009). Social sustainability: linking research to policy and practice.
- Curtis, T., & Halford, N. G. (2014). Food security: the challenge of increasing wheat yield and the importance of not compromising food safety. Annals of applied biology, 164(3), 354-372.
- Dalkey, N. Helmer, O. (1963).  An experimental application of the Delphi method to the use of experts, Management science 9(3) 458-467.
- Dempsey, N., Bramley, G., Power, S., & Brown, C. (2011). The social dimension of sustainable development: Defining urban social sustainability. Sustainable development, 19(5), 289-300.
- Jansen, S. J. (2012). What is the worth of values in guiding residential preferences and choices?. Journal of Housing and the built Environment, 27(3), 273-300.
- Kahraman, C. (Ed.). (2008). Fuzzy multi-criteria decision making: theory and applications with recent developments (Vol. 16). Springer Science & Business Media.
- Lee, W.L., Burnett, J. (2006). Customization of GBTool in Hong Kong, Building and Environment 41(12) 1831-1846.
- Loo, R. (2002). The Delphi method: a powerful tool for strategic management, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management 25(4) 762-769.
- Nachmany M, Fankhauser S, Davidová J, Kingsmill N, Landesman T, Roppongi H, et al. (2015), Printed in the UK by Seacourt Ltd.: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences, 1(1), 83-98.
- Sahely, H. R., Kennedy, C. A., & Adams, B. J. (2005). Developing sustainability criteria for urban infrastructure systems. Canadian Journal of Civil Engineering, 32(1), 72-85.
-Sharifi, A., & Murayama, A. (2013). A critical review of seven selected neighborhood sustainability assessment tools. Environmental Impact Assessment Review, 38, 73-87.
- Vallance, S., Perkins, H. C., & Dixon, J. E. (2011). What is social sustainability? A clarification of concepts. Geoforum, 42(3), 342-348.
- Woodcraft S, T Hackett & L Caistor-Arendar (2011), Design for Social Sustainability: A framework for creating thriving new communities, the Young Foundation, London.
- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338-353.
- Zarghami, E., Azemati, H., Fatourehchi, D., & Karamloo, M. (2018). Customizing well-known sustainability assessment tools for Iranian residential buildings using Fuzzy Analytic Hierarchy Process. Building and Environment, 128, 107-128.
- Zarghami, E., Fatourehchi, D., & Karamloo, M. (2017). Impact of daylighting design strategies on social sustainability through the built environment. Sustainable Development, 25(6), 504-527.
- Zarghami, E., Fatourehchi, D., & Karamloo, M. (2019). Establishing a region-based rating system for multi-family residential buildings in Iran: a holistic approach to sustainability. Sustainable Cities and Society, 101631.