بررسی و تحلیل مقالات نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی طی سال‌های 1394-1396 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه علم سنجی علوم اسلامی و انسانی. مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری. شیراز. ایران.

چکیده

گسترش روزافزون تعداد و شمارگان نشریه‌های علمی از یک سو و استقبال، استفاده و وابستگی وسیع جامعه علمی به آن­ها از سویی دیگر، بررسی کمی و کیفی نشریه‌های ادواری را به یکی از مهم‌ترین مسایل ارزیابی این نوع منابع تبدیل کرده است. این پژوهش با هدف ارزیابی و سنجش تولیدات علمی نویسندگان نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی در سال­های 1394-1396 صورت گرفته است. نتایج نشان می­دهد که در این سه سال 186 مقاله به چاپ رسیده است. حدود 55 درصد مقالات توسط اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و با مشارکت و همکاری گروهی انجام شده ­است. یافته­ها نشان می­دهد میانگین ضریب مشارکت در این سه سال 59/0 بوده است که نشان دهنده میزان همکاری گروهی بین نویسندگان این نشریه می­باشد. همچنین تعداد 97 مقاله با مشارکت نویسندگان همکار از یک دانشگاه تالیف شده و در 69 مقاله، نویسندگانی از دانشگاه­های مختلف همکاری نمودند و این نشان می­دهد نویسندگان این نشریه بیشتر به مشارکت درون موسسه­ای گرایش دارند. دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه پیام نور بیشترین همکاری را در تولید مقاله این نشریه دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Appraisal and Analysis of the Articles of the Journal of Geography & Planning indexing in Islamic World Science Citation Center during 2015-2017

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Alinezhad Chamazkoti
  • saeideh Mirhagg
Department of Scientometrics Islamic Studies and Humanities, Regional Information Center for Science and Technology, shiraz, Iran.
چکیده [English]

The growing number of scientific journals’ issues on one hand, and the widespread use and dependence of the scientific community on the other hand, have turned the quantitative and qualitative periodicals review into one of the most important issues in this type of resource evaluation. This research was conducted with the aim of evaluating the scientific products of the authors of Geograohy & Planning from 2015 to 2017. The results show that 186 articles have been published in this journal in these three years. Approximately, 55% of the articles were conducted by the universities’ faculty members through a team collaboration. The results show that the average of co-authorship-rate in these three years was 0.59, which indicates the level of collaboration between authors of this journal. A total of 97 papers were co-authored with the participation of fellow authors from a university and 69 articles from authors of different universities, indicating that this journal’s authors are more inclined to participate in inter-institute activities. Tabriz University, Tehran University and Tarbiat Modares University and Payame Noor University have the most cooperation in producing journal articles.

-         آجی فیروکی، ایزولا، و بورل، کیو، و تگ، ژان، (1386)، ضریب همکاری: مقیاسی برای اندازه­گیری میزان همکاری در تحقیقات. ترجمه عبدالحسین فرج پهلو. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، ، دوره­ی 23، شماره­ی 1و2، صص 171-185.
-         اکبری، علی اله، و عابدی، احمد، (1395). تحلیل استنادی و ترسیم شبکه هم تالیفی نشریه مطالعات تاریخی جهان اسلام، نشریهمطالعاتتاریخی جهاناسلام، دوره 3، شماره 7، صص 30-7.
-         خالقی، نرگس، و لطیفی، لبانه، و علیپور ندوشن، خدیجه، (1393). تحلیل استنادی مقالات نشریه دانشگاه علوم پزشکی قم بین سال­های 1391-1386، نشریهدانشگاهعلومپزشکیقم، دوره 8، شماره 5، صص 80-74.
-         رحمانی، مهدی، و اصنافی، امیررضا، (1395). میزان همکاری نویسندگان مقاله­های فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی کاربردی در فاصله سال­های 1385 تا 1394، فصلنامه روانشناسی کاربردی، دوره 10، شماره 4، صص 573-561.
-         صمدبیک، مهناز، و صارمیان، مرضیه، و اسدی، حشمت اله، و گراوند، علی، (1396). تحلیل محتوایی و استنادی نشریه علمی – پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی سال­های 1390 تا 1394، یافته، دوره 19، شماره 4، صص 10-1.
-         علی­نژاد، فاطمه، و میرحق­جو، سیده سعیده، (1394) ارزیابی و سنجش نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی طی سال­های 1394-1396 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، جغرافیا و برنامه­ریزی، دوره 19، شماره 54، 344-329.
-         معرفت، رحمان، و صابری، مریم، و عضدی، مرضیه، (1393). بررسی ضریب همکاری و میزان مشارکت نویسندگان مقالات نشریه مطالعات فقه حقوق اسلامی در پنج سال اخیر (بازه زمانی 1388 تا 1393)، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوره 6، شماره 11، صص 270-257.
-         ملک محمدی، سعید، و حاجی زین الدینی، محسن، (1395). تحلیل استنادی مقالات دو فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، نشریه علم­سنجی کاسپین، دوره 3، شماره 2، صص 47-38.
-         نوروزی چاکلی، عبدالرضا و حسن زاده، محمد، و نورمحمدی، حمزه علی، و اعتمادی فرد، علی، (1388). پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه های مؤسسه اطلاعات علمی 2007-1993، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره20، شماره 1، صص 200-175.

-          Erfanmanesh, M., and Hosseini E. (2014). 10 Years of the International Journal of Information Science and Management: A Scientometric and Social Network Analysis Study. Journal of Information Science and Management. 3(11), 1-14.

-          González-Teruel, A., Barrios, M. and Abad, M. F. (2015). Mapping recent information behavior research: an analysis of co-authorship and co-citation networks. Scientometrics. 103(2), 687-705.

-          Machado, A. M., and Fanjul, N. J. (2018). Collaboration and Citation Analysis Within Social Sciences: A Comparative Analysis Between Two Fields. Scientometrics. 65-82. DOI: 10.5772/intechopen.76732.

-          Melin, G (2004), Postdoc abroad: inherited scientific contacts or establishment of new networks. Research Evaluation. 13(2), 92-102.

-          Tohidinasab, F., Ghonchepour, D., Azami, M., Farvahari. S., and Zolala, F. (2017). Delineation and analysis of co-authorship network among the academics of School of Dentistry in Kerman University of Medical Sciences in 2013 using network analysis method. J Oral Health Oral Epidemiol. 6(1), 1-7.