نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 علی محمودی(دانش آموخته کارشناسی ارشد آب و هواشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده

یکی از کارهایی که در زمینه اقلیم شناسی همدید انجام می­شود تیپ بندی هواست. در­این پژوهش به منظور شناسایی تیپ­های هوای­ایستگاه اهر ، داده­های روزانه مربوط به 16 پارامتر جوی طی دوره آماری 1/1/1365 تا 10/10/1391 استفاده شده است. برای­این کار یک تحلیل خوشه­ای با روش ادغام وارد بر روی ماتریس استاندارد شده با آرایه P( 16 ×9227)، انجام گرفت که در­این آرایه روز­ها در سطرها ومتغیرها در ستون­ها قرار دارند و در نهایت 5 تیپ هوا برای شهر اهر شناسایی شد که عبارتند از: 1- تیپ گرم، نیمه خشک و بدون بارش2- تیپ معتدل، نیمه مرطوب و کم­بارش3- تیپ خیلی سرد و یخبندان، نیمه مرطوب و بدون بارش4- تیپ معتدل سرد، نیمه مرطوب و کم­بارش5- تیپ سرد، بسیار مرطوب و پربارش. نتایج مطالعه نشان داد تیپ معتدل، نیمه مرطوب و کم­بارش بیشترین فراوانی را در شهر اهر و تیپ گرم، نیمه خشک و بدون بارش کمترین درصد حاکمیت را دارا می­باشند. همچنین بررسی تغییرات زمانی تیپ­های شناسایی شده حاکی از سیر نزولی تیپ هوای سرد، مرطوب و پربارش بوده و این در حالی است که تیپ­های هوای متمایل به گرم ، روند عکس (افزایشی) را نشان می­دهد. همچنین تیپ­های هوایی که در دوره سرد سال و در شش ماه دوم سال فعال هستند با 8/58 درصد بیشترین درصد حاکمیت را به خود اختصاص داده­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification And Synoptic Analysis Of The Types Of Weather In The City Of Ahar

نویسندگان [English]

  • KARIM AMININIA 1
  • Ali Mahmoudei 2

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

2 M.Sc. in Meteorology, Islamic Azad University of Ahar Branch

چکیده [English]

One of the things done in the field of synoptic climatology is air typology. An air typology represents types of air that are similar enough in terms of particular atmospheric variables. The emergence of an air type in a certain area, on one hand, depends on the air masses entering to the area, and on the other hand, reflects the geographic conditions (roughness, adjacency to the masses of water, etc.) of that area. Since the geographic conditions of each area are usually constant, the difference in air types that come and go in the region is a function of the air masses that enter the area. Characteristics of the air masses while moving and crossing different areas, change, adjust and turn into another air. Given the fact that the repetition of air types determines the climate in an area, it is very important to identify the types of air. This is because without knowing the types of air dominating an area, management and planning will be very difficult and even impossible. This is while by identifying air types, it will possible to identify possible types of natural disasters in different sectors of agriculture, industry, etc. and prevent its damages. Since each type is related to circulation patterns, recognizing the characteristics, severity, and frequency of each type can show us their remaining time and duration of their domination, and help us in planning

- باقری، (1387)، شناساییتیپ­های هوایمنطقه­ی اقلیمیکوهستانی­ایران، رساله­ی کارشناسی ارشد،گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان.
- باقری،(1387)، شناسایی تیپ­های هوای­ایستگاه همدید اراک ،مجلهپژوهشیدانشگاه  اصفهان ، جلد32 ، شماره 4، صص. 150-131
- جعفرپور، ابراهیم، (1379)، مبانی اقلیم شناسی ، تهران، انتشارات پیام نور، ص 193
- حلبیان،امیر حسین،رزمجویی ،فرشته (1390)، تحلیل تیپ­های هوای زابل وارتباط آن­ها با الگوهای گردشی تراز 500  هکتو پاسکال،مجلهجغرافیاوتوسعه، شماره  23،صص69-98.
- رزمجویی، شهرام، برومند، صلاحی (1390)، شناسایی تیپ­های هوای­ایستگاه سینوپتیک اردبیل و ارتباط آن با الگوهای گردشی جو، جغرافیا و توسعه، شماره 28، صص 152-133.
- رزمجویی، فرشته،حلبیان،امیر حسین(1390)، شناسایی و تحلیل تیپهای هوای زاهدان ، فصلنامهعلمیپژوهشیفضای جغرافیایی ، شماره  34، صص  210-230.
- رزمجویی،فرشته، (1387)، شناسایی تیپهای هوای­ایستگاه سینوپتیک بم طی دوره زمانی 1358-1382 و بررسی ارتباط تیپ­ها با الگوهای گردشی تراز میانی جو) 500 هکتو پاسکال(،مجلهپژوهشیدانشگاهاصفهان،جلد 32، شماره 4، صص  85-108.
- عساکره، حسین،بیات، علی، (1392)، تحلیل مولفه­های اصلی مشخصات بارش سالانه شهر زنجان، مجله جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 45، صص124.
- علیجانی، بهلول، (1379)، آب و هوای­ایران، انتشارات پیام نور: 46.
- علیجانی، بهلول، (1381)، شناسایی تیپ­های هوایی باران آور تهران بر اساس محاسبه چرخندگی، مجله تحقیقات جغرافیایی،شماره 64-63،بهار 1381،ص 114-132.
- علیجانی، بهلول،(1382)، اقلیم شناسی سینوپتیک، انتشارات سمت.
- فرشادفر، عز ا...، اصول و روش­های آماری چند متغیره ،انتشارات طاق بستان ، کرمانشاه،  1389.
- قاسمی، نرگس ،1387 ،شناساییتیپ­هایهوایمنطقه­ی اقلیمیخزری، رساله­ی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان، اصفهان.
- قائمی، هوشنگ، عساکره، حسین، سجادی، مهین (1392)، شناسایی تیپ­های هوای شهر سقز، اندیشه جغرافیایی، سال هفتم، شماره 13، صص 62-45.
- کاشکی و همکاران، (1390)، بررسی تیپ­های همدید اقلیمی شمال شرق کشور و ارتباط آن­ها با سامانه­های گردشی روز نماینده مطالعه موردی مشهد، مجله جغرافیاوتوسعه، شماره 25 ، صص  59-78.
- مسعودیان و همکاران ،(1386) ، شناسایی تیپ­های همدید هوای­ایستگاه سنندج (طی سال­های 1343-73)، مجلهجغرافیاوتوسعهناحیه­ای، شماره هفتم
- مسعودیان، (1384)، شناسایی تیپ­های همدید اصفهان، طرحپژوهشیدانشگاه اصفهان.
- مسعودیان،ابوالفضل وهمکاران،(1389)،شناسایی تیپ­های همدید کرانه جنوبی خزر و ارتباط آن با الگوهای گردشی،چهارمین کنفرانس تغییر اقلیم،تهران،صص379-389.
- میرموسوی، سید حسین، خائفی، ندا، آبختی گروسی، هوشنگ، (1393)، مطالعه ویژگیهای اقلیمی استانهای کرمانشاه و کردستان بر مبنای تحلیل­های عاملی و خوشه­ای، مجله جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 48، صص233-215.
- یارنال، برنت، ترجمه مسعودیان ، سیدابوالفضل، 1385 ، کاربرداقلیمشناسیدرمطالعهمحیطی ، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.
– Bernardi, (1987). Pollution Episodes At Venice Elated To Weather Types: An Analysis For A Better Predictability, Science of the Total Environment, Volum 63. 259-270.
– Jacobs, (1974).Wartime Developments in Applied Climatology, Amer. Met. onogr, Amer. Met. Soci Vol. 1. 306
- Kalkstien, et el, (1987). " An Evaluation of Tree Clustering procedures For Use In Synoptic Climatological Classification",717-730.
- Krichak, et el, (2000). Monthly Synoptic Patterns Associated With Wet/Dry Conditions In The Eastern Mediterranean, Theor. Appl.
- Lamb, (1950), "Types and Spells of Weather around the year in the British Isles, Annal trends seasonal structure of the year" , Singularities, PP: 393-429
- Littmann, T (2000). An Empirical Classification Of Weather Types In The Mediterranean Basin And Their Interrelation With Rainfall, Theor. Appl.Climatol. 66. pp: 161-171.
- Lund, (1963). "Mapp-Pattern Classification By Statistical Method", pp: 56-65.
- Michailidou, et el, (2009), A study of weather types at Athens and Thessaloniki and their relationship to circulation types for the cold-wet period, part I: two-step cluster analysis,
Theoretical and Applied Climatology, 97,163.177
- Morabito, et el,(2006), Winter air-mass-based synoptic climatological approach and hospital admissions for myocardial infarction in Florence, Italy, Environmental Research 102,pp 52–60.
- Sheridan, (1997)."Using A Synoptic Classification System To Asess Climate Trends And Variability, Texas, pp:1-3.
.Marco Morabito, et el,(2007), Winter classification of air masses and eather types for the forcasting of hospital admissions for Myocardial infaraction in Florence, Italy,American meteorology society.
-Sheridan, (2002),The redelopment of a Weather_type classification schome for North America,International Journal of Climatology,Volume 22, p 51- 68.
-Bernardi, (1987), Polluation Episodes at Venice Elated to Weather types: an Analysis for a better Predictability, Science of the Total Environment,Volume 63, p 259-270.
-Sheridan, (2003), North American Weather- type frequency and teleconnection indices, International Journal of Climatology,Volume 23,p_2745.
-Mc cabe ,et el,(2002),Effects of ENSO on eather_type frequencies and properties at New Orleans, Climate Research, Volume 20, p 95-105.
-Kassomenos,et el,(2003),On the relation between seasonal Synoptic circulation types and sptial air quality characteristics in Athens,Greece,Air and Waste Management Association,Volume 53,p 309-324.
- Bernardi, (1987), "Pollution episodes at Venice related to weather types: An analysis for a better predictability", Science of the Total Environment, Volume 63, p: 259-270.
- Bissolli, et el,  (2006), "Tornadoes in Germany 1950 2003 and their relation to particular weather conditions", Global and Planetary Change.
- Kalkstien, et al, (1987); "An evaluation of three clustering procedures for use in synoptic climatological classification", pp: 717- 730.
- Kassomenos, et al, (2003), "On the relation between seasonal synoptic circulation types and spatial air quality characteristics in Athens, Greece", Air and Waste Management Association, Volume 53, p: 309-324.
- Krichak, et el, (2000), "Monthly synoptic patterns associated with wet/dry conditions in the Eastern Mediterranean", Theor. Appl. Climatol. 65, pp: 215- 229.
- Lamb, (1950), "Types and spells of weather around the year in the British Isles, Annal trends seasonal structure of the year", Singulaities, pp 393-429.
- Littmann, (2000), "An empirical classification of weather types in the Mediterranean Basin and their interrelation with rainfall", Theor. Appl. Climatol. 66, pp: 161-171.
- Mc cabe, et el , (2002), "Effects of ENSO on eather - type frequencies and properties at New Orleans", Climate Research, Volume 20, p: 95-105.
- Sheridan, (1997), "Using a synoptic classification system to assess climate trends and variability", Texas, pp:1-3