نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی

3 گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

چکیده

فضاهای عمومی روستاها، فضاهایی هستند که به عموم مردم تعلق داشته و نیاز ذاتی مردم محلی در برقراری روابط اجتماعی چهره به چهره را در درون اجتماعات محلی افزایش داده است. این فضاها سبب شده است که خیابانها، میادین و گره­گاههای روستایی جایگاه با ارزشی در برنامه­ریزی و طراحی روستاها به دنبال داشته باشند، و زمینه برای افزایش کیفیت سرزندگی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی در مناطق روستایی فراهم کنند. هدف از این پژوهش تحلیل نیازهای روستائیان از فضاهای عمومی در راستای ارتقای کیفیت سرزندگی در محدوده مورد مطالعه می­باشد. روش تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات میدانی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل دهستان دهدشت غربی از توابع شهرستان کهگیلویه می­باشد که­1460 خانوار ­برآورد شده است، که براساس فرمول کوکران و با خطای 06/0­، تعداد 226پرسشنامه به صورت تصادفی بین سرپرستان خانوارها توزیع و تکمیل شده است تا نیازهای خود را نسبت به افزایش کیفیت سرزندگی مورد سنجش قرار دهند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های آماری(­فریدمن و رگرسیون و t نمونه­ای) بهره گرفته شده است. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که شاخص­های آسایش، لذت و محافظت هر کدام به ترتیب 26/7، 90/4 و 78/3 بیشترین اولویت­بندی­ها رو به خود اختصاص داده­اند. آزمون رگرسیون نشان داد که بیشترین میزان همبستگی بین شاخص­های سرزندگی زیست محیطی و سرزندگی اجتماعی با میزان (382/0) و(275/0) می‌باشد و این شاخص­ها نیز تاثیر مثبتی بر روی بقیه شاخص‌های تحقیق به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of attitudes and expectations of villagers from public spaces in order to improve the quality of vitality, Case study: Dehdasht gharbi Village, Kohgiluyeh Township

نویسندگان [English]

  • ahmad roumiani 1
  • Tahere saddlebag 2
  • Soroush Sanaei Moghaddam 3

1 مجموعه خوابگاه های فجر، فجر 1، فاز 3، اتاق 332

2 Assistant Professor, Department of Geography, Ferdowsi University of Mashhad

3 Department of Geography, University of Zanjan

چکیده [English]

Public places in villages are belonging to all the people and they are built to provide needs of having relationship among people. That’s why nowadays these kinds of places must have a great role in planning of rural areas and by that they would be able to improve the level of happiness and wealth among people in all economic, social, cultural and environmental aspects. Therefore, the main abject of this project would be analyzing the needs of the people from this kind of public places in the study area. Research method is of descriptive-analysis based on field research and observations and it’s a functional project. Statistic community is habitants of Dehdasht gharbi of kohkilouye province which includes over 1460 households in the region. Among these 1460 families we chose randomly 226 samples using Cochran formula with 0.06 percent risk of error. For analyzing data, we have used freedman and correlation tests. The results of the freedman showed that indicators; comfort, pleasure and conservation have allocated themselves the most part of the periodization with amounts of 7.26, 4.90 and 3.78 respectively. On the other hand, results of the multiple regression tests showed that most of the correlation is between environmental skeletal and social vitality with amount of 0.372 and 0.275 respectively and these indicators have had great influence on other indicators as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : rural skeleton
  • public space
  • rural vitality
  • Dehdasht gharbi Village
- اشرفی، یوسف، پوراحمد، احمد، رهنمایی، محمد تقی و رفعیان، مجتبی(1393)، مفهوم سازی و گونه شناسی فضای عمومی شهری معاصر، پژوهش­های جغرافیا برنامه ریزی شهری، دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صص 464-435.
- چراغی­، مهدی، ملک جعفریان، زهرا، عباسی، جواد و بدری، سید علی(1392)، ارزیابی اثربخشی اجرای طرح هادی روستایی در آفرینش سکونتگاههای روستایی سرزنده (مطالعه موردی: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان)، فصل­نامه برنامه­ریزی کالبدی- فضایی، سال دوم، شماره چهارم،پاییز 1392، صص59-50.
- ریتزر، جورج­(1383)، نظریه­های جامعه­شناسی، ترجمه ثلاثی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- عالیخواه، علی(1394)، تحلیل الگوی فضایی نظام سکونتگاهی استان گیلان در ارتباط با عوامل طبیعی، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 21، شماره 61، صص 260-241.
- علی الحسابی، مهران، نگارش، نفسیه(1389)، تجلی فضای جمعی در سکونتگاه­های روستایی، مجله محیط و مسکن روستا، شماره 132، زمستا 1389، صص38-29.
- علیایی، محمد صادق، کریمیان، حیب الله(1390)، بررسی رویکرد برنامه­های توسعه روستایی در ایران با تاکید بر نقش و جایگاه دانش بومی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، سال سوم، شماره سوم، تابستان 1390، صص99-83.
- فدایی، عبدالمجید و زاهدای، محمد رضا(1385)، مقایسه وضعیت شاخص­های سلامت در یک روستای پاپلوت طرح نیازهای اساسی توسعه (BDN) استان چهارمحال و بختیاری، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دوره 8، شماره 1، بهار 1385:صص 19-13
- کارمونا، متیو؛ هیت، تیم  . اک، تنر و تیسدل، استیون (2003)؛ مکان­ها­ی عمومی، فضاهای شهری­، ترجمۀ  قرایی. چاپ اول. انتشارات دانشگاه هنر تهران.
- کوکبی، لیلا، ایزدی خرامه، حسن، عبدالهی­، رحمت الله، سلیمانی، رقیه(1391)، حیات جمعی در فضای عمومی سبز راه، نگرشی بر تنوع فرهنگی اجتماعی استفاده از فضا؛ مطالعه موردی پارک خطی باغ بلند شیراز، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال سوم، شماره یازدهم، زمستان1391، صص 114-97.
- موحد، علی، آهنگری، نوید و حسینی­، فرشته(1394)، بررسی کارکرد فضاهای عمومی شهری و نقش ان در توسعه پایدار اجتماعی، مورد مطالعه، شهر بوکان،  مجله توسعه محلی(­روستایی- شهری)، دوره هفتم­، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صص 79-102.
- یزدانی، مائده لواسانی،مونا،­(1389). فضای جمعی ظرف تحقق حیات مدنی، مجله تخصصی هنر،محیط،منظر شهر، معماری، شماره3.
- Besser, Terry L., Nicholas R, and Matthew P.(2009) "The Impact of New Employers from the Outside, the Growth of Local Capitalism,  and New Amenities on the Social and Economic Welfare of Small Towns": Economic Development Quarterly 23, no. 4,pp. 306-316
- Carmona M, Tiesdell S.(2007), Urban design reader. Oxford, Architectural Press, 2007
-Carmona. Matthew, Heath. Tim, Oc. Taner, Tiesdell.  Steve)2003(, Public Places, Urban Spaces, Architectural Press, Oxford
-Gehl Architects Aps. (2003). Public Space And Public Life.South Astralian Government: Planning Sa.
-Gibson, K et all. (2010), "Rethinking the dynamics of rural transformation: performing different development pathways in a Philippine municipality", Transactions of the Institute of British Geographers, Volume 35, Issue 2, pp.  237-250.
-Jalaladdini, S., Oktay, D. (2012). Urban Public Spaces and Vitality: A Socio-Spatial Analysis in the Streets of Cypriot Towns, Socialand Behavioral Sciences. Vol 35. 664-674.
-JEFFREY,D.(2006), Public Demand for Preserving Local Open Space, Society and Natural Resources,Taylor & Francis, ISSN: 0894-1920 print/1521-0723, 19:645-659.
-Liu, Y.)2007(,"rural transformation development and new countryside constructionin eastern coastal area of china": Acta geographica sinica, no 62,pp. 563-570.
-Nasution, A. D, Shalleh,A. Gh and Wahid, J,(2014), Livable Public Open Space for Citizen’s Quality of Life in Medan, Indonesia, International Transaction Journal of Engineering,  Management, & Applied Sciences & Technologies.
-Omar, S.K. (2010) Challenges of the K-Era: The Psychological Contract of Knowledge Sharing and Organisational Commitment. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management Vol 4: pp. 1061-1073.