نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

چکیده

 اهمیت حمل و نقل درون شهری با اختصاص حدود 25 درصـد از فضای شهرها به خـود و همچنـین بـا فـراهم سـازی زمینه تحول و پویایی شهرها و شهروندان آنهـا غیر قابـل انکـار اسـت. امروزه حمـل و نقـل شهری بـه دلیـل مسـائل و مشکلات و چالشهای مختلف از قبیل آلوده سـازی هـوای شـهرها و آلودگی صوتی مورد توجه برنامه -ریزان شهری و محققان قرار گرفته است. در شهر شهرکرد در زمینه حمل و نقل پایدار  برنامه ریزی اصولی صورت نگرفته و زیرساخت های ضعیف حمل و نقل موجود، کفاف جمعیت رو به رشد شهر را ندارد و شهر با مشکلات جدی از جمله آلودگی های زیست محیطی، ترافیک و تصادفات روبرو است. از این رو ضروری است که مدیران و برنامه ریزان شهری با نگاه راهبردی به تحلیل وضعیت و برنامه ریزی در توسعه سیستم حمل و نقل شهری بپردازند. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا بوسیله مدل SWOT نقاظ ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدات سیستم حمل و نقل شهرکرد شناسایی شده و سپس با استفاده ماتریس عوامل داخلی و خارجی جایگاه و موقعیت سیستم حمل و نقل شهر مشخص گردیده و بر این اساس راهبرهای ترکیبی برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد شده است. در نهایت با استفاده از ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی (QSPM) به اولویت بندی راهبردهای پیشنهادی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strategic planning for improvement of Shahrekord Transportation system placement by using a combination approaches of SWOT and QSPM

چکیده [English]

Abstract: The importance of inner city transport with accounting for about 25 percent of its urban spaces, as well as the field of mobility by providing cities and their citizens, it is very clear and undeniable. Today, urban transport, due to the problems and challenges, such as urban air pollution and noise pollution, the attention of urban planners and researchers. In Shahrekords, in the field of sustainable transport planning has been done, and poor transport infrastructure available, not enough for the growing population of the city, and the city has serious problems, such as environmental pollution, traffic is facing. Hence it is essential that managers and urban planners with the strategic outlook, analysis and planning in the development of urban transport systems, pay. Therefore, in this study, using  an analytical method, first by the model SWOT weaknesses and strengths, opportunities and threats transport system Shahrekord, identified, and then use the matrix of evaluation criteria and internal and external factors, the city ​​transit system known position, and accordingly a combination strategies to improve the situation suggested. Finally, using quantitative strategic planning matrix (QSPM), to prioritize proposed strategies, are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • city
  • urban transport
  • strategic planning
  • analysis of SWOT
  • QSPM
- احمدی، توحید، فنی، زهره، رضویان، محمدتقی و جمیله توکلی نیا (1398)، مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژیهای حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز، مقاله 2، دوره 23، شماره 67 - شماره پیاپی 22، بهار، صص 25-44.
-استاد جعفری، مهدی، کرمرودی، محمود، امینی شیرازی، حامد (1389) ارایه مدل ارزیابی شاخص مبنا جهت اندازه گیری سطح پایداری حمل و نقل در برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه شهری، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
-تندیسه، محسن، رضایی، محمدرضا (1392) برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران مطالعه موردی: شهر مشهد، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره: 5، شماره 1 : 35-53 .
-حاتمی نژاد، حسین و اشرافی، یوسف (1388)دوچرخه و نقش آن در حمل و نقل پایدار شهری نمونه موردی: شهر بناب ، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره70 .
-حکمت نیا حسن(1390) نقش برنامه ریزی حمل و نقل بر اصلاح بافت کالبدی منطقه 8 تهران با استفاده از الگوی تحلیل SWOT، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای :   پاییز 1390 ، دوره  3 ، شماره10، صص95-110 .
- رضاطبع، سیده خدیجه و رحیم حیدری چیانه (1393)، تحلیلی بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری مبتنی بر رویکرد CDS با استفاده از نرم-افزار Super Decisions (مطالعه موردی: کلان شهر رشت)، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، مقاله 4، دوره 18، شماره 47، بهار، صص 71-108.
-زالی ، نادر ، منصوری سارا (1394) تحلیل عوامل کلیدی موثر بر توسعه حمل و نقل پایدار در افق ۱۴۰۴ ش کلانشهر تهران (روش تحلیل ساختاری). برنامه‌ریزی و آمایش فضا; ۱۹ (۲) :۱-۳۲
-سالنامه آماری استان چهارمحال و بختیاری( 1375) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهار محال و بختیاری،چاپ اول
-ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻴﺎ، اﺣﻤﺪ (1382)، ﻛﺘﺎب ﺳﺒﺰ  ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ: ﺟﻠﺪ اول ﺷﻬﺮﺳﺎزی ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ، ﭼﺎپ اول، تهران
-طرح جامع ترافیک شهرکرد ( 1391) ، دفتر مطالعات شهری  شهرداری شهرکرد، جلد اول،  شهرکرد، ایران
- فنی، زهره، احمدی، توحید و محمدتقی رضویان(1396)، راهبردهای توسعه پایدر حمل و نقل شهری با استفاده از تحلیل شبکه (مطالعه موردی: ساختار مدیریت حمل و نقل کلانشهر تبریز)، مقاله 12، دوره 21، شماره 59 - شماره پیاپی 2، بهار، صص 221-242.
-ﻣﺒﻴﻨﻲ دﻫﻜﺮدی ﻋﻠﻲ؛ ﺳﻠﻤﺎن ﭘﻮرﺧﻮﻳﻲ ﻣﺠید ، ( 1385) ، درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ  و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  ﻣﺠﻠﻪ راﻫﺒﺮد ﻳﺎس سال دوم، شماره ﺷﺸﻢ  .
-ﻣﻬﺪی زاده و ﻫﻤﻜﺎران ( 1382) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﺧﻴﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در اﻳﺮان: ﺗﻬﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻳﺮان .
-Chow, J. Y. J., S. V. Hernandez, et al. (2013). "Multi-Criteria Sustainability Assessment in Transport Planning for Recreational Travel." International Journal of Sustainable Transportation 8(2): 151-175.
-Jones, S., M. Tefe, et al. (2013). "Proposed framework for sustainability screening of urban transport projects in developing countries: A case study of Accra, Ghana." Transportation Research Part A: Policy and Practice 49: 21-34.
-Mitropoulos, L. K. and P. D. Prevedouros (2016). "Incorporating sustainability assessment in transportation planning: an urban transportation vehicle-based approach." Transportation Planning and Technology 39(5): 439-463.
-Oltean-Dumbrava, C., G. Watts, et al. (2013). "Transport infrastructure: making more sustainable decisions for noise reduction." Journal of Cleaner Production 42: 58-68.
-Ravindra, K., M. Errampalli, et al. (2015). "Analytical hierarchy process for assessing sustainability: Indicators of public transportation systems, pedestrians and feeder services in developing countries." World Journal of Science, Technology and Sustainable Development 12(4): 281-293.