اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شهرام روستائی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?roostaei
roostaeitabrizu.ac.ir
04133392256

سردبیر

دکتر فریبا کرمی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

fkaramitabrizu.ac.ir
33392309

مدیر داخلی

دکتر حسن محمودزاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیاردانشگاه تبریز

mahmoudzadehtabrizu.ac.ir
05133392298

مدیر اجرایی

دکتر حسن محمودزاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه تبریز

geographyplanninggmail.com
041133392298

کارشناس نشریه

دکتر الهام محمد علیزاده

اقلیم شناسی کارشناس نشریه

el.alizadehfardgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد رضا پورمحمدی

برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه تبریز

pourmohamaditabrizu.ac.ir
004113392328

دکتر شهرام روستایی

ژئومورفولوژی هیات علمی

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?roostaei
roostaeitabrizu.ac.ir
33392309
0000000306641688

دکتر بهروز ساری صراف

آب و هوا شناسی استاد دانشگاه تبریز

sarisarraftabrizu.ac.ir
04133392256

دکتر داود مختاری

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

d_mokhtaritabrizu.ac.ir
04133392304

دکتر فریبا اسفندیاری

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه محقق اردبیلی

esfandyariuma.ac.ir
04533516401

دکتر محمدحسین رامشت

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه اصفهان

mrameshatyahoo.com
03137933093

دکتر جمیله توکلی نیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

j_tavakoliniasbu.ac.ir
02129902626

دکتر محسن احد نژاد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه زنجان

ahadnejadznu.ac.ir
02433052299

دکتر ایرج جباری

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

ir_jabbariyahoo.com
08334277605

دکتر فریبا کرمی

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

fkaramitabrizu.ac.ir
04133392318

دکتر علی محمدخورشیددوست

جغرافیای محیطی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?khorshid
khorshidtabrizu.ac.ir
04113392280

دکتر محمدحسین رضائی مقدم

ژئومورفولوژی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.rezai
rezmoghyahoo.com
04113392256

دکتر حسن محمود زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه تبریز

mahmoudzadehtabrizu.ac.ir
041133392298

دکتر شهریور روستایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه تبریز

srostaeitabrizu.ac.ir
04113392273

دکتر اکبر اصغری زمانی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه تبریز

azamani621gmail.com

دکتر علی گلی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

golishirazu.ac.ir
07136289661

دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران

m.ramezanzadehumz.ac.ir
01135302601

دکتر موسی عابدینی

ژئومورفولوژی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

abediniuma.ac.ir
09143555226

دکتر اسماعیل علی اکبری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه پیام نور- تهران

aliakbariesmaeilyahoo.com
02122485137

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پرفسور مارتین سیگیر

جغرافیا استاد دانشگاه کیلجنفیرت، اتریش

martin.segeraau.at