مدیر مسئول


دکتر شهرام روستایی استاد، جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

جغرافیای شهری، برنامه‌ریزی شهری، ژئومورفولوژی

سردبیر


دکتر فریبا کرمی استاد، جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

خطرات ژئومورفولوژیکی، ژئومورفولوژی تکتونیکی، ژئوتوریسم

مدیر اجرایی


دکتر حسن محمودزاده دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر میر ابوالفضل مصطفوی استاد، بخش سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه لاوال، کبک، کانادا

سیستم اطلاعات جغرافیایی، دوقلوهای دیجیتال، محیط‌های هوشمند، تحرک و دسترسی شهری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر ایوب شریفی استاد، بخش برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه هیروشیما، هیروشیما، ژاپن

برنامه‌ریزی شهری، ارزیابی پایداری، اقلیم شهری، سیاست اقلیمی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پرفسور مارتین سیگیر استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه آلپن آدریا کلاگن‌فورت، کلاگن‌فورت، اتریش

جغرافیا، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا پورمحمدی استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

برنامه‌ریزی شهری، جغرافیا

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین رامشت استاد، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، ایران

ژئومورفولوژی، فلسفه ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهروز ساری صراف استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

آب و هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهرام روستایی گروه ژئومورفولوژی-دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی- دانشگاه تبریز- استان آذربایجان شرقی- ایران

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی‌محمد خورشیددوست استاد، گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

جغرافیای محیطی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین رضائی مقدم استاد، گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ژئومورفولوژی، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر داود مختاری استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ژئومورفولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریبا اسفندیاری استاد، گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ژئومورفولوژی، هیدرولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جمیله توکلی نیا دانشیار، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، توسعه پایدار شهری، برنامه‌ریزی توسعه پایدار محلی، شهرک‌های صنعتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن احدنژاد روشتی دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، سنجش از راه دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ایرج جباری دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

ژئومورفولوژی، ژئومورفولوژی رودخانه‌ها، مخاطرات زمین‌شناسی، برنامه‌ریزی فضایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهریور روستایی دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکبر اصغری زمانی دانشیار، گروه جغرافیای طبیعی- اقلیم‌شناسی، دانشیار دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گردشگری شهری، سیستم اطلاعات جغرافیایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی گلی دانشیار گروه جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، علم اطلاعات جغرافیایی، آمار فضایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری

اعضای هیات تحریریه


دکتر موسی عابدینی استاد، گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ژئومورفولوژی، جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل علی اکبری استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناس نشریه


دکتر الهام محمد علیزاده کارشناس نشریه

اقلیم شناسی

  • el.alizadehfardgmail.com

مشاور نمایه سازی


دکتر علیرضا نوروزی دانشیار گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی