• آیا مقالات دانشجویان ارشد و دکتری مورد پذیرش مجله می باشد؟
  • پس از پذیرش نهایی مقاله چه مراحلی باید طی شود؟
  • فایلهای ارسالی مقاله به مجله چگونه باید باشد؟