پرسش‌های متداول

آیا مقالات دانشجویان ارشد و دکتری مورد پذیرش مجله می باشد؟

 نویسنده محترم

با توجه به قوانین فصلنامه ، مقالاتی که توسط کارشناسان ارشد و دانشجویان دکتری ارسال می گردد (توضیحات در قسمت راهنمای نویسندگان) مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت فقط در صورت هیات علمی بودن افراد. لطفا اگر هر کدام از نویسنده یا نویسندگان عضو هیات علمی می باشند حکم کارگزینی جهت استعلام ارسال گردد تا پذیرش نهایی اعلام گردد، در غیر اینصورت یک عضو هیات علمی به مقاله اضافه گردد. در غیر اینصورت مقاله حذف خواهد شد.

پس از پذیرش نهایی مقاله چه مراحلی باید طی شود؟

پس از پذیرش نهایی، لازم است جهت اخذ پذیرش کتبی و پرداخت بخشی از هزینه های چاپ مقاله با دفتر مجله هماهنگی لازم را به عمل آورید.

فایلهای ارسالی مقاله به مجله چگونه باید باشد؟

لطفا فایل های ارسالی مقاله در سه فایل جداگانه ارسال گردد (توضیحات در قسمت راهنمای نویسندگان)
1- فایل word: با مشخصات نویسندگان به همراه چکیده انگلیسی
2- فایل مشخصات نویسندگان (سمت –آدرس میل- آدرس پستی)