نشریه جغرافیا و برنامه ریزی (GP) - واژه نامه اختصاصی