پیوندهای مفید

پایگاه نشریات کشور


جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه مشهد


دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز


سامانه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


فصل نامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی انجمن ژئومورفولوژی ایران


فصلنامه تحقیقات جغرافیایی دانشگاه اصفهان


فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دانشگاه سبزوار


مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه مشهد


نشریه برنامه ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس


نشریه پژوهش های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران


نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه اصفهان


نشریه جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان


نشریه دانش مخاطرات


نشریه هیدروژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز