برنامه ریزی شهری
مطالعه چالش‌های برنامه ریزی فضایی کلان شهرهای ایران با محوریت نظام اقتصادی نوین (نمونه موردی کلان شهر تبریز)

ولی رضاپور؛ میر سعید موسوی؛ بهمن هادیلی

دوره 25، شماره 76 ، تیر 1400، ، صفحه 113-127

https://doi.org/10.22034/gp.2021.41370.2686

چکیده
  چکیده هدف این مقاله بررسی میزان تأثیر پذیری رویکرد سازماندهی فضایی شهری و منطقه‌ای کلان شهرهای ایران بر اساس تغییرات ساختارهای اقتصادی عصر جدید با تاکید بر کلان شهر تبریز است. زیرا به نظر می‌رسد در شرایط عدم تطابق ساختار فضایی کلان شهرها، که عامل رشد اقتصادهای ملی و ارتقاء دهنده جایگاه بین المللی و جهانی کشورها هستند، با نقش و عملکرد ...  بیشتر