برنامه ریزی شهری
برنامه‌ریزی راهبردی توسعه یکپارچه حمل‌و‌نقل منطقه‌ای (مطالعه موردی استان کرمان)

صابر محمدپور؛ نادر زالی؛ سارا امیری

دوره 24، شماره 73 ، آبان 1399، ، صفحه 277-303

https://doi.org/10.22034/gp.2020.10849

چکیده
  برنامه‌ریزی راهبردی شامل استراتژی‌ها و اهدافی است که به ‌منظور مدیریت، نگهداری و تأمین مالی سیستم حمل‌ونقل به روش‌هایی خلاقانه و پایدار عمل می‌کند. هدف برنامه راهبردی ترویج سیستم حمل‌ونقل متوازن و متعادلی است که انتخاب‌هایی پایدار را ارائه می‌دهد. از طرفی هم این موضوع پرداختن به رویکردهایی که حمل‌ونقل را به سمت پایداری اجتماعی، ...  بیشتر