مدت زمان انتظار رخداد بارش در استان کردستان

محمد دارند؛ بهروز ابراهیمی

دوره 21، شماره 60 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-25

https://doi.org/34

چکیده
  برای انجام این پژوهش داده­های روزانه­ بارش 162 پیمونگاه همدید، اقلیمی و بارانسنجی بر روی پهنه­ استان کردستان و 26 پیمونگاه همدید، اقلیمی و بارانسنجی خارج از مرز استان مربوط به تحقیقات آب و سازمان هواشناسی طی بازه­ زمانی 1/1/1340 تا  11/10/1391(21/3/1961 تا31/12/2012) استفاده شد. به­ کمک روش زمین­آماری کریگینگ مقادیر بارش روزانه بر روی یاخته­های6×6 ...  بیشتر