سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای
پتانسیل‌سنجی نیروگاه بادی با استفاده از روش Fuzzy-AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: شمال‌شرق کشور)

سعید جهانبخش اصل؛ مهدی اسدی؛ الهه اکبری

دوره 20، شماره 56 ، مرداد 1395، ، صفحه 55-72

چکیده
  در این پژوهش جهت پتانسیل‌سنجی احداث نیروگاه بادی در استان­های خراسان رضوی و شمالی، معیارها و زیر معیارهای مختلفی مدنظر قرار گرفته است. برای فازی­سازی معیارها براساس نظرات کارشناسی و بررسی تحقیقات صورت گرفته، نقاط کنترل و نوع تابع فازی برای هر یک از لایه­ها براساس درجه­بندی عضویت آن­ها در محدوده­ صفر و یک در نرم­افزار ...  بیشتر