سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای
ارزیابی و سنجش مقالات مجله جغرافیا و برنامه ریزی طی سال های 1389-1393 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

فاطمه علی نژاد چمازکتی؛ سعیده میرحق جو لنگرودی

دوره 19، شماره 54 ، بهمن 1394، ، صفحه 329-344

چکیده
  ظرفیت علمی هر کشور، یکی از شاخص­های اصلی توسعه پایدار آن کشور به­شمار می­آید. پیشرفت و ارتقای این توان مستلزم بهبود وضعیت تولیدات و انتشارات علمی آن کشور است. این نوشتار به بررسی وضعیت انتشارات علمی مجله جغرافیا و برنامه­ریزی در سال­های 1389-1393 می­پردازد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به­روش پیمایشی انجام گرفته است. یافته­های ...  بیشتر