نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

2 مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

چکیده

ظرفیت علمی هر کشور، یکی از شاخص­های اصلی توسعه پایدار آن کشور به­شمار می­آید. پیشرفت و ارتقای این توان مستلزم بهبود وضعیت تولیدات و انتشارات علمی آن کشور است. این نوشتار به بررسی وضعیت انتشارات علمی مجله جغرافیا و برنامه­ریزی در سال­های 1389-1393 می­پردازد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به­روش پیمایشی انجام گرفته است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در پنج سال مورد بررسی 201 مقاله به چاپ رسیده که از این تعداد 87 درصد مقالات به صورت چند نویسندگی است و مشارکت نویسندگان بیش­تر به­صورت درون­موسسه­ای می­باشد. میانگین درجه همکاری نویسندگان 87/0 و میانگین شاخص همکاری 53/2 است و نشان می­دهد روابط هم­تالیفی بین نویسندگان مجله بسیار قوی است که در این میان بیش­ترین درصد همکاری بین دو و سه نویسنده دیده می­شود. دانشگاه تبریز با 97 مقاله حدود 50 درصد مقالات مجله را به خود اختصاص داده و پرکارترین موسسه شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and Investigation of the Articles in the Journal of Geography and Planning during 2010-2014 Recorded in Islamic World Science Citation Center

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Alinejad Chamazkoti 1
  • Saeedeh Mirhaghjoo Langroodi 2

1 Regional Information Center for Science and Technology

2 Regional Information Center for Science and Technology

چکیده [English]

Scientific capacity is one of the key factors contributing to sustainable development in a country. The development of scientific capacity requires improvement in scientific publication and productions. This study aimed to investigate the publishing condition of the articles in the Journal of Geography and Planning during 2010-2014. The study adopted a descriptive method and survey design. The results showed that the Journal has published a number of 201 articles over the studied period. Of the published articles, 87% were co-authored by multiple writers. The co-authorship was mostly in the form of intra-institutional contribution. The mean score of collaboration degree was 0.87 while the mean score of collaboration index was shown to be 2.53, which indicates strong co-authorship relations among the Journal contributors. The highest collaboration percentage was observed between two and three authors. With 97 articles, the authors affiliated with TabrizUniversity published about 50% of articles in the Journal. Thus, TabrizUniversity was the most prolific institution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journal of Geography and Planning
  • Scientific production
  • Scientometrics
  • Co-authorship
ـ آجی فیروکی، ایزولا؛ بارل، کیو؛ تگ، ژان (1386)، «ضریب همکاری: مقیاسی برای اندازه­گیری میزان همکاری در تحقیقات»، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، مترجم: عبدالحسین فرج پهلو، شماره 1-2، سال 23، 171-185.
ـ اسدی، مریم؛ جولایی، سمیه؛ ثقفی، سامان؛ بذرافشان، اعظم (1392)، «همکاری­های علمی و شبکه­های هم­تألیفی در تولیدات علمی دانشگاه صنعتی­شریف در طول سال­های 2005-2010، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره 1، سال 24، 167-186.
ـ اسدی، مریم؛ ثقفی، سامان(1392)، «بررسی میزان هم­تالیفی پژوهشگران ایرانی در حوزه فنی و مهندسی در سال­های 1990 تا 2010»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره 55، سال 14، 111-134.
ـ حیدری، معصومه؛ صفوی، زینب (1391)، «ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در پزشکی»، پژوهشدر پزشکی، شماره 2، سال 36، 109-113.
 ـ دیده­گاه، فرشته؛ عرفان­منش، محمدامین؛ پرتو، پردیس(1390)، «کارنامه همکاری علمی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال­های 1900 تا 2008»، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره 2، سال 22، 94-108.
ـ پاپی، زینب؛ نوشین­فرد، فاطمه (1393)، «الگوی هم­تالیفی پژوهشگران ایرانی حوزه سم­شناسی در پایگاه موسسه اطلاعات علمی 1991 تا 2011»، مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 1، سال 11، 49-59.
ـ رحیمی، ماریه؛ فتاحی، رحمت­الله(1386)، «همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک»، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره 3، سال 18، 235-248.
ـ رسول­آبادی، مسعود؛ حیدری، عطاءالله؛ زارعی، مژده؛ خضری، ادیب؛ غریبی، فردین (1394)، «الگوی همکاری علمی در مقالات نمایه شده دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بانک استنادی اسکوپوس از سال 2010 تا 2014»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سال 20، 105-112.
ـ قهنویه، حسن؛ موحدی، فریده؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ عجمی، سیما (1390)، «تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ شده در مجله علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت»، مدیریتاطلاعاتسلامت، شماره 1، سال 8، 86-96.
ـ کومار، کریشان (1374)، «روش­های پژوهش در کتابداری و اطلاع­رسانی»، مترجم: فاطمه رهادوست، تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.   
ـ محمدی، مسعود؛ قاضی میرسعید، جواد؛ آقایی، عباس؛ رستگاری­مهر، بابک؛ کلبادی نژاد، کمیل؛ احسانی چیمه، الهام؛ محبوبی، محمد (1393)، «رابطه میزان همکاری گروهی با تعداد استناد به مقالات چاپ شده در مجلات انگلیسی زبان وزارت بهداشت نمایه شده در Web of Science (11-2005)، ماهنامهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیکرمانشاه، شماره 12، سال 18، 715-725.
ـ مقصودی، مجتبی؛ دوستدار، رضا (1392)، «تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 1، سال 9، 33-59.
ـ نوکاریزی، محسن؛ زینلی چهکند، اکرم (1391)، «تحلیل کمی تولیدات اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 2000 تا 2010»، پژوهش­نامه کتابداری و اطلاع­رسانی، شماره 2، سال2، 98-73.
ـ افشار، مینا؛ عبدالمجید، امیرحسین؛ دانش، فرشید (1388)، «میزان استنادات و مشارکت گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکی»،مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 2، سال 6، 123-132.
-Lee, K.; Brownstein, JS.; Mills, RG.; Kohane, IS. (2010), “Does collocation inform the impact of collaboration?”, PLUS ONE, Vol 5, No 12, pp1-6.
-Dunder H.; Lewis R. (1998), “Determinant of research productivy in higher education”, Research in Higher Education, Vol. 9, No 6, pp 607-31.
-Hart RL. (2000), “Collaborative publication by university librarians: An exploratory study”, Journal of Academic Librarianship, No 26, 94-99.
-Hill, K. (2006(, “University in the US National Innovation System”, Arizona State University, pp 10-22.
-Chen, S.R.; Chiu, W.T.; HO Y.S. (2006), “Asthma in children: mapping the literature by bibliometrics analysis”, Revue Française d 'Allergologie et d' Immunologie Clinique, Vol 45, No. 6, pp 442-446.
-Cho, Ch.Ch; Hu, M.W; Liu, M.Ch. (2010), “Improvements in productivity based on co-authorship: A case study of published articles in China”, Scientometrics, No 85, pp 463-470.