کلیدواژه‌ها = برنامه های دولت
بررسی تأثیر برنامه های دولت بر گسترش افقی شهر تهران

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 185-204

محمد سلیمانی؛ نرگس احمدی فرد؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری؛ سعید زنگنه شهرکی