برنامه ریزی شهری
بررسی عملکرد مدیریت شورایی در پایداری کالبدی و فیزیکی محلات شهری پیرانشهر

اکبر اصغری زمانی؛ ابراهیم شریف زاده اقدم

دوره 20، شماره 56 ، مرداد 1395، ، صفحه 1-17

https://doi.org/2

چکیده
  چکیده  مدیریت شهرها به عنوان یک سازمان گسترده به­وسیله‌ اجتماعات محلی می­تواند به­عنوان واسطه­ای هم برای کنش­های متقابل خرد و هم به­عنوان تأثیر ساختار فیزیکی، بر افراد درک شود. برای دستیابی به توسعه پایدار شهری که مبتنی بر مدیریت شورایی در برنامه­های توسعه می­باشد بایستی ظرفیت­سازی نمود. ظرفیت­سازی در سطح محله­های ...  بیشتر