نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2

چکیده

چکیده 
مدیریت شهرها به عنوان یک سازمان گسترده به­وسیله‌ اجتماعات محلی می­تواند به­عنوان واسطه­ای هم برای کنش­های متقابل خرد و هم به­عنوان تأثیر ساختار فیزیکی، بر افراد درک شود. برای دستیابی به توسعه پایدار شهری که مبتنی بر مدیریت شورایی در برنامه­های توسعه می­باشد بایستی ظرفیت­سازی نمود. ظرفیت­سازی در سطح محله­های شهری از طریق شناخت توانایی‌های شهروندان و مشارکت دادن آنان در برنامه­های شهری میسر می­شود. هدف پژهش دستیابی به فرضیه اصلی پژوهش که عملکرد مدیریت شورایی در پایداری کالبدی و فیزیکی محلات شهری مؤثر است، می­باشد. در این بررسی، با به‌کارگیری روش پیمایشی و ابزار "پرسشنامه ساخت یافته" براساس شاخص‌های پایداری در سطح داخلی و خارجی به گرداوری داده­های مورد نیاز پرداخته شده است. جامعه آماریمورد بررسی 4 ناحیه اصلی شهر پیرانشهر می‌باشند و با استفاده از مدل کوکران متناسب با جمعیت هر محله 382 نفر حجم نمونه این تحقیق بوده است. آزمون­های آماری SPSS به میزان پایداری هر یک از شاخص‌ها در شهر مورد پرداخته شده است و سپس بر اساس مدل ویکور به میزان رتبه­بندی ناحیه­های شهری انجام گرفته است که در نهایت نتایج نشان داد که شاخص‌های موجود در تحقیق تأثیر معناداری در افزایش پایداری ناحیه­های شهری دارد. یافته­های دیگر تحقیق بیانگر این واقعیت است که اعتقاد شهروندان به اینکه آن‌ها بر تصمیم­گیری مؤثر هستند و مدیریت شورایی شهری خواهان مشارکت مردم است، اثر مثبت و قوی بر توسعه پایدار دارد. به­گونه­ای که عدم حضور مردم در مدیریت شورایی شهر بر پایداری محله‌ای در شهر تأثیرگذار بوده است؛ و در نهایت یافته­ها بر اساس مدل ویکور نشان داد که میزان پایداری در ناحیه 2 با میزان 55/0= Q نسبت به ناحیه­های دیگر در وضعیت مطلوب­تری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Performance of Consultative Management in Physical Sustainability of Piranshahr's Neighborhoods

نویسندگان [English]

  • Akbar Asghari Zamani 1
  • Ebrahiem Sharifzadeh Aghdam 2

1 Associate Professor

2 Masters graduate in geography and urban planning

چکیده [English]

Abstract
Management of towns as wide organizations through local communities can be interpreted as a means of both mutual interactions and the effect of physical structure on individuals. In order to achieve sustainable urban development which is based on consultative management of developmental plans, an appropriate capacity needs to be built. Capacity building in urban neighborhoods can be conducted through understanding citizens' abilities and engaging them in urban plans. The communication between the citizens and urban governors plays the most important role in sustainable formation of urban neighborhoods, management of optimal quality of life, conditions of residential neighborhoods, and sustainable urban development. The aim of the present study was to investigate the effect of consultative management performance on physical sustainability of urban neighborhoods. Survey method was utilized to collect data. In so doing, a "structured questionnaire" that was designed based on internal and external sustainability indicators was applied. The target population included four main neighborhoods of Piranshahr. A sample of 382 individuals was selected through Cochrans' model. Statistical tests were conducted to check the sustainability of every single indicator. Then, the urban neighborhoods were ranked based on Vikor model. Finally, the results showed that the target indicators had a significant effect on the sustainability increase of the urban neighborhoods such that the people's participation affected neighborhoods sustainability in the town. Finally, based on Vikor model the results showed that neighborhood 2 with a sustainability rate of Q=0.55 had more favorable conditions compared to the other neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consultative management
  • Urban management
  • Physical sustainability indicators
  • Neighborhood sustainability
  • Piranshahr
ـ اشرف­السادات، باقری (1383)، «مقایسه محله­های شهری در گذشته و امروز»، چکیده مقالات همایش توسعه محله­ای، تهران، انتشارات شهرداری تهران.
ـ آزاد ارمکی، تقی و بهار، مهری (1383)، «مردم تهران، محله­گرایی و توسعه محلی»، چکیده مقالات همایش توسعه محله­ای، تهران، انتشارات شهرداری تهران.
ـ باقری، اشرف­السادات (1383)، «مقایسه محله­های شهری در گذشته و امروز»، چکیده مقالات همایش توسعه محله­ای، اسفند 1383، تهران.
ـ بیگلری، شادی (1389)، «ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله­ای ناحیه 2 شهرداری منطقه 4 تهران»، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
ـ پناهی، محمدعادل؛ کاویانی، یونس و داها، الهام (1390)، «ساماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر با رویکرد محله‌محوری (مفاد بند 2-16 پیوست شماره 4 سند طرح جامع)»، معاونت مطالعات و برنامه‌ریزی مدیریت، امور اجتماعی و اقتصادی، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران،2-4.
ـ خنده­رو، مهدی (۱۳۸۷)، «بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل­گیری آن در سطح محله»، پایان­نامه‌ کارشناسی­ارشد رشته‌ علوم اجتماعی گرایش جامعه­شناسی، اصفهان.
ـ ذاکری، هادی (1389)، «کتاب آموزشی مدیریت محله»، انتشارات شرکت سفیر هوای تازه. 20-25.
ـ رضویان، محمدتقی (1381)، «برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری»، تهران، انتشارات منشی.
ـ رفیعیان، مجتبی و هودسنی، هانیه (1383)، «درآمدی بر توسعه محله­ای پایدار: مفاهیم نظری و خاستگاه تاریخی»، چکیده مقالات همایش توسعه محله­ای، تهران، انتشارات شهرداری تهران.
ـ سالک، نیما (1386)، «عنوان مؤثر بر پایداری توسعه محله در فرایند برنامه­ریزی شهری، سطح پایداری محله ده ونک»، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه تهران.
ـ شارون، جوئل (1382)، «ده پرسش از دیدگاه جامعه­شناسی»، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
ـ شریف­زاده اقدم، ابراهیم ​​(1392)، «ارزیابی مشارکتی از دفتر مدیریت شهری در مدیریت بهینه از مورد مطالعه: پیرانشهر»، پایان­نامه­های کارشناسی­ارشد در گروه جغرافیا برنامه­ریزی و شهری، دانشگاه زنجان.
ـ صرافی، مظفر؛ اسماعیل­زاده، حسن (1384)، «شهروند مداری: راهکاری برای حل مسائل شهری در ایران»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 217-218.
ـ عارفی، مهیار (1380)، «به سوی رویکرد دارایی ـ مبنا برای توسعه اجتماع محلی»، ترجمه نوین تولایی، نشریه هنرهای زیبا، شماره 10، 22-33.
ـ عزیزی، محمدمهدی (1385)، «محله مسکونی پایدار مطالعه موردی: نارمک»، نشریه هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، شماره 27، ص 46-35.
ـ غیاثی، مصطفی (1392)، «بررسی مدل­های پژوهشی»، سایت مدیران، پاییز 92.
ـ قانعی­راد، محمدامین (1383)، «معرفت­شناسی اجتماعی و گسترش الگوی توسعه محله­ای»، چکیده مقالات همایش توسعه محله­ای، تهران، انتشارات شهرداری تهران.
ـ کاظمیان، غلامرضا، سعید رضوانی، نوید (1382)، «امکان­سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری­ها»، جلد 4، تهران، انتشارات سازمان شهرداری­ها.
ـ محمد رضایی، شهریار (1382)، «رویکرد سیستمی به تجزیه و تحلیل اکوسیستم­ها»، تهران.
ـ موسوی، یعقوب (1383)، «کاربردهای جامعه­شناختی توسعه محله­های شهری (بنیادها و عملکردها)»، چکیده مقالات همایش توسعه محله­ای، تهران، انتشارات شهرداری تهران.
ـ نوریان، فرشاد و عبدالهی­ثابت (1385)، «تبیین معیارها و شاخص­های پایداری در محله مسکونی»، شهر نگار، شماره 2.
-Bell, G., Newby, H. (1974), “Community Studies: An Introduction to the Sociology of the Community”, New York: Praeger.
-Kramer, R., Specht, H., (1983), “Readings in Community Organization Practice”, 3rd Ed, Engelwood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall Inc.
-Bothwell, S., Gindroz, R., (1998), “Restoring Community Through Traditional Neighborhood Design: a Case Study of DesignTown Public Housing”, Housing Policy Debate, V 9(1), 89-114.
-Houshyar, H., Sharifzadeh Aghdam, E. (2014), “Feasibility Level of Accountability and Citizen Trust in the Process of Urban Efficient Management Case study: City of Piranshahr)”, European Academic Research, Vol. I, Issue 4209-4223.