برنامه ریزی شهری
مکان یابی بهینه دفن زباله روستای لیقوان با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه (ANP)

سیداسداله حجازی؛ فریبا همتی

دوره 20، شماره 56 ، مرداد 1395، ، صفحه 73-88

چکیده
  حفظ محیط زیست روستاها از جمله ضرورت­های توسعه روستایی محسوب می­شود. یکی از مسائلی که در مناطق روستایی اهمیت دارد مکان مناسب جهت دفن زباله می­باشد. دراین تحقیق به منظور ارزیابی مکان مناسب جهت دفن زباله در روستای لیقوان داده­ها و اطلاعات مربوط به عوامل ژئومورفولوژیکی تهیه و تحلیل گردید. در بررسی محل دفن زباله از محیط سیستم اطلاعات ...  بیشتر