ژئومورفولوژی
ارزیابی توانمندی ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت‌های روستای ورکانه به‌روش پری‌یرا

سید اسدالله حجازی؛ ستاره فرمانی منصور

دوره 21، شماره 59 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 41-63

https://doi.org/7

چکیده
  اشکال ژئومورفولوژیک و نمود آن­ها در مکان­های ژئومورفیکی یکی از ارکان اصلی دانش ژئوتوریسم است. محوریت مطالعاتی در این شاخه­ علمی، تعیین لندفرم­های ویژه­ گردشگری و ترکیب نمودن آن با مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژیکی به منظور دست­یابی به توسعه پایدار گردشگری است. بنابراین مکان­های ژئومورفیک به­صورت اشکال و فرآیندهای ...  بیشتر