کلیدواژه‌ها = شاخص‌های تغییرات پوشش زمین
ارزیابی و مدل‌سازی الگوی رشد شهری در شهر پیرانشهر

دوره 21، شماره 60، شهریور 1396، صفحه 1-21

0.4

اکبر اصغری زمانی؛ ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبداله شیخی