نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریز شهری، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران

0.4

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل نقش معیارهای مؤثر در توسعه فیزیکی ناموزون شهر پیرانشهر و اثرات زیست محیطی آن بر نواحی پیرامونی بر شکل­گیری سکونت­گاه­های غیررسمی در مناطق حاشیه شهر است که با بررسی الگوهای فضایی ـ زمانی و فرآیندهای رشد شهری پیرانشهر از سال­های 63 تا 93 می­باشد. بنابراین با استفاده از تصاویر ماهواره­ای سنجش از راه دور، GIS، معیارهای فضایی و مدل رگرسیون لجستیک در نرم­افزار ادریسی به­منظور بررسی مجموعه­ای از 13 معیار انتخاب شده جهت آشکار ساختن الگوهای پویایی رشد شهری در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. در واقع تحقیق حاضر در جهت پاسخ به این فرضیه که تغییرات کاربری اراضی کشاورزی روستای شین­آباد و الحاق آن متأثر از گسترش کالبدی فضایی پیرانشهر بوده، شکل گرفته است. در نهایت یافته­ها نشانگر آن است که اگر چه روستای "شین­آباد" به شهر پیوسته است و اکنون یکی از نواحی آن محسوب می­شود، اما شهر رشد اسپرال نداشته است و گسترش شهر عمدتاً هماهنگ با افزایش جمعیت شهری ناشی از مهاجرت­های پی در پی در طول چند دهه­ اخیر بوده است؛ اما سکونت­گاه­های غیررسمی زیادی در حواشی اتصال بین شهر روستا شکل گرفته­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

ANALYZING AND MODELLING URBAN GROWTH PATTERN IN PIRANHA CITY(1984-2013)

نویسندگان [English]

  • akbar asghari zamani 1
  • Ebrahim Sharifzadeh Aghdam 2
  • Abdollah Sheykhi 3

1 Associate Professor of Department of Geography and Urban Planning, University of Tabriz

2 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad

3 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this research analyzed role of criteria it in the physical development of the isInstability piranshahr and environmental impact on the periphery areas and the formation of informal settlements in urban marginal areas.In this study, the  spatio-temporal patterns  and  processes  of urban growth  of  piranshahr  were investigated  from 1984  to 2013 by using satellite remote sensing images,holder, spatial metrics and logistic regression modelling..his.Therefore, in this study has been evaluated Due to importance of the issue sustainable development in the surrounding areas of the city, and that the city managers assessed Results of their activities in rural areas and urban sphere of influence to Apply the futures activities Piranshahr physical expansion of the city according to the principles and standards of urban growth. Finally, the findings showed although that village Shin Abad has joined to city. And now it will be one of the regions But the Aspral growth did not have The Expand city has been mainly Consistent with population growth caused by successive migrations during the last decades but many informal settlements have formed On the fringe connection between the two cities, villages

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban growth
  • Land cover change
  • Logistic regression. Piranshahr
 
بدر، رضا (1379)، «استفاده از (GISو RS) در تعیین جهت گسترش توسعه کالبدی شهر رضی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 بهمن­پور، هومن و ناصر محرم­نژاد (1386)، «توسعه پایدار فضاهای سبز شهری در شهر تهران»، مجموعه مقالات اولین همایش مناسب­سازی محیط شهر.
 حاتمی ­نژاد، حسین و عبداله شیخی (1392)، «شیوه­های مداخله در بافت­های فرسوده شهری، شهر پیرانشهر»، پنجمین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، اردیبهشت 1392، مشهد.
حکمت­ نیا، حسن و میرنجف موسوی (1385)، «کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه­ریزی شهری و ناحیه­ای»، انتشارات علم و نوین.
شکوئی، (1373)، «دیدگاه­های نو در جغرافیایی شهری»، جلد اول تهران.
مرکز آمار ایران، سرشماری­های عمومی نفوس و مسکن 1375، 1385 و 1390.
-Allen, J., & Lu, K. (2003), “Modeling and Prediction of Future Urban Growth in the Charleston Region of South Carolina: a GIS-based Integrated Approach Aguilera”, F., Valenzuela, L.M., & Botequilha-Leitão, A. (2011).
-Amer, Sherif & Kuffer, MSc & Monika (2013), “Modelling Urban Change in Growth in Kathmandu Valley: Geo-Information Science and Earth Observation: Urban Planning and Management”, Netherlands.
-Belal, A.A., & moqhanm, F.S. (2011), “Detecting urban growth using remote sensing and GIS techniques in Al Gharbya governorate”, Egypt, The Egyption Journal of remote sensing and space science 14 (2), 73-79.
-Bhatta, B. (2012), “Urban Growth Analysis and Remote Sensing”, Springer Briefs in Geography.
-Black, D. & Henderson, V. (1999), “A theory of urban growth”, Journal of political economy, 107(2), 252-284.
-Bullard, R.D. (2003), “Atlanta mega sprawl forum Applied research and public”.
-Bürgi, M., & Turner, M.G. (2002), “Factors and processes shaping land cover and land cover changes along the Wisconsin River”, Ecosystems, 5(2), 184-201.
-Bürgi, M., & Turner, M.G. (2002), “Factors and processes shaping land cover and land cover changes along the Wisconsin River”, Ecosystems, 5(2), 184-201.
-Cheng, H.Q., & Masser, I. (2003), “Urban growth pattern modeling: a case study of Wuhan city”, PR China, Landscape and Urban Planning, 62(4), 199-217.
-Cheng, J., & Masser, I. (2004), “Understanding spatial and temporal processes of urban growth: Cellular automata modeling”, Environment and Planning B: Planning and Design, 31(2), 167-194
-De Koning, G.H.J., Veldkamp, A., & Fresco, L.O. (1998), “Land use in Ecuador: A statistical analysis at different aggregation levels. Agricultur”, Ecosystems and Environment, 70(2-3), 231-247.
-Dubovyk, O., Sliuzas, R., & Flacke, J. (2011), “Spatio-temporal modelling of informal settlement development in Sancaktepe district, Istanbul”, Turkey, Isprs Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 66(2), 235-246.
-E.F. (2001), “Editorial: Predicting land-use change, Agriculture”, Ecosystems and Environment, 85(1-3), 1-6.
-Hall, P.G., 2 & Tewdwr-jones, M. (2010), “Urban and regional planning: Taylor & Francis”.
-Hersperger, A.M., Gennaio, M.P., Verburg, P.H., & Burgi, M. (2010), “Linking Land Change with Driving Forces and Actors: Four Conceptual Models”, [Article], Ecology and Society, 15(4).
-Hu, Z., & Lo, C.P. (2007), “Modeling urban growth in Atlanta using logistic regression.Computers”, Environment and Urban Systems, 31(6), 667-688.
-Huang, B., Zhang, L., & Wu, B. (2009), “Spatiotemporal analysis of rural-urban land conversion”, International Journal of Geographical Information Science, 23(3), 379-398
-Jamal Jokar Arsanjani, Marco Helbich, Wolfgang Kainz, Ali Darvishi Boloorani, (2013), “Integration of logistic regression, Markov chain and cellular automata models to simulate urban expansion”, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 21, pp 265-275, doi:10.1016/j.jag.2011.12.014.
-Kivell, P. (1993), “Land and the city pattern and process-based approach”, Enchede.
-Lambin, E.F. (1997), “Modelling and monitoring land-cover change processes in tropical regions”, Progress in Physical Geography, 21(3), 375-393.
-Li, X., & Yeh, A.G.O. (2004), “Data mining of cellular automata's transition rules”, International Journal of Geographical Information Science, 18(8), 723-744.
-Liu, X., Li, X., Shi, X., Zhang, X., & Chen, Y. (2010), “Simulating land-use dynamics under planning policies by integrating artificial immune systems with cellular automata”, International Journal of Geographical Science, 24(5), 783-802.
-M. Monika Kuffer, R.V. Richard Sluizas, February, (2013), “Quantifying urban Ggowth pattern in deweloping countries using remote sensing and Sspatial metrice: A case study in Kampala”, Uganda
-Sliuzas, R.V. (2012), “Toward Integrated Flood Management in Kampala”, Uganda, The Need for New Discourses and Practices in Spatial Development and Planning/ed by Balamir, M.
-Sliuzas, Richard, Flacke, Johannes (March, 2013), “Analyzing and modelling urban land cover change for run-off modelling in Kampala”.
-Van Dessel, W., Van Rompaey, A., Poelmans, L., & Szilassi, P. (2008), “Predicting land cover changes and their impact on the sediment influx in the Lake Balaton catchment”, Landscape Ecology, 23(6), 645-656.
-Verburg, P.H. (2006), “Simulating feedbacks in land use and land cover change models”, Landscape Ecology, 21(8), 1171-1183.
-Verburg, P.H., van Eck, J.R.R., de Nijs, Dijst, T.C.M., Dijist, M.J., & and Schot, P. (2004), “Determinants of land-use change patterns in the Netherlands”, Environment and planning B, 31 (1), 125-150.
-Walmesley, Anthony (2006), “Greenway: multiplaying and driversifying in the 21 st century”, Landscape and Urban planning, vol 76)
-Wilson, E.H., Ames, D.H., Daniel, L.C., Michael, P.P., & Chester, A. (2003), “Development of a geospatial model to quantify”, Describe and map urban growthm Remote Sensing of Environment, 86(3), 275-285, doi:-4257.
-Zhang, T. (2000), “Land Market Forces and Government’s Role in Sprawl”, Cities.