بررسی نقش بادشکن بر روی برخی خصوصیات زراعی گندم در محمدآباد اصفهان

جواد خوشحال؛ عباسعلی ولی؛ حسن پورخسروانی

دوره 16، شماره 42 ، اسفند 1391، ، صفحه 139-153

چکیده
  با توجه به اینکه تولید محصول و قابلیت‌های کشاورزی هر منطقه به ویژگی­های اقلیمی آن بستگی دارد لذا مطالعه پارامترهای اقلیمی موثر بر کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات باد بر روی شرایط زراعی و میزان بهینه­سازی شرایط زراعی توسط بادشکن غیرزنده نفوذ ناپذیر بر روی گندم رقم روشن در محمدآباد جرقویه ...  بیشتر