برنامه ریزی شهری
بررسی و ارزیابی جهات بهینه توسعه فضایی - کالبدی شهر مهاباد

جمال امینی؛ منصور عزیزی؛ مهسا فرامرزی اصل

دوره 22، شماره 66 ، بهمن 1397، ، صفحه 45-66

چکیده
  امروزه یکی از موارد بسیار مهم و پیچیده برای برنامه­ریزان شهری، تصمیم گیری در مورد مکان‌های مناسب جهت گسترش آتی شهر و تعیین اراضی مناسب توسعه می باشد که این مهم تنها با نگاهی جامع نسبت به تمام عوامل تأثیرگذار در جهت‌یابی توسعه­ی فیزیکی شهر، محقق خواهد شد. شناخت و تعیین تناسب و استعداد زمین برای توسعة کالبدی و شهری از اقدامات اولیه ...  بیشتر