برنامه ریزی شهری
بررسی انطباق معماری ساختمان‌های شهر ماهشهر با شرایط زیست اقلیمی

لیلا ابراهیمی؛ سیاوش خلیلی؛ مریم ایلانلو

دوره 23، شماره 67 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 1-24

چکیده
       تکوین شهرهاو تداوم حیات شهری به شمار می‌آید. در واقع شهرها، عناصر شهری و عملکرد آن­ها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متأثر بوده و هستند. شهر و اقلیم دو سیستم انسان ساخت و طبیعی هستند که تاثیر گذاری تنگاتنگی بر یک دیگر دارند. این پژوهش به بررسی میزان سازگاری بافت جدید و قدیم با شرایط اقلیمی‌شهر ماه شرایط ...  بیشتر