برنامه ریزی روستایی
بررسی عوامل موثر در مهاجرت معکوس از کلانشهر تبریز به نواحی پیرا – شهری و روستاهای الحاقی

علی آذر؛ قربان محبوبی؛ مهسا صلاحی رنجبری

دوره 24، شماره 74 ، بهمن 1399، ، صفحه 29-41

https://doi.org/10.22034/gp.2021.39176.2597

چکیده
  یکی از پدیده‌های نوظهور دوره شهرنشینی معاصر که تاثیر زیادی در بروز انواع معضلات مناطق کلانشهری گذاشته ، مهاجرت معکوس شهری به روستاهای پیرامونی شهرها می‌باشد. مهاجرت‌های معکوس، باعث تنزل کیفیت زندگی و فشار مضاعف بر محیط روستاها شده است. خزش شهری تبریز باعث توسعه لجام گسیخته سکونتگاه‌های روستایی گردیده و نوعی از حاشیه‌نشینی جدید ...  بیشتر