داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
برومند Salahi آب و هواشناسی استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی
حامد ابراهیمی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دکترای تخصصی جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی
حمید ابراهیمی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، داشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید مرتضی ابطحی ژئومورفولوژی دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محسن احدنژاد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشگاه زنجان
حسن احمدی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه گیلان
سید عباس احمدی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیئت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
قادر احمدی برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
محمود احمدی آب و هواشناسی (دانشیار آب و هواشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران)
منیژه احمدی برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه زنجان
رضا احمدیان برنامه ریزی شهری گروه اموزشی شهرسازی دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه ازاداسلامی زنجان
مهدی احمدیان برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز - کارشناس و مسئول واحد شهرسازی و درآمد شهرداری
ناصر احمدی ثانی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی
حسن احمدزاده ژئومورفولوژی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
علی آذر برنامه ریزی شهری دانشیار گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
جمشید یاراحمدی ژئومورفولوژی عضو هیات علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
میثم ارگانی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS - دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران
محسن آرمین استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج
پاکزاد آزادخانی برنامه ریزی شهری استادیار گروه معماری و برنامه ریزی شهری دانشگاه باختر ایلام، ایران
حسن ایزدی برنامه ریزی روستایی بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران
احمد اسدی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاین، ایران
ایرج اسدی برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه مازندران
اسماعیل اسدی آب و هواشناسی استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
روح اله اسدی برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی اسدی آب و هواشناسی کلیماتولوژی
مسعود اسدی محل چالی برنامه ریزی شهری دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
میرمحمد اسعدی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری استادیار و مدیر گروه گردشگری دانشگاه علم و هنر یزد
فریبا اسفندیاری ژئومورفولوژی دانشیار ژئومورفولوژی - دانشگاه محقق اردبیلی
زهرا اسماعیلیان برنامه ریزی شهری هیئت علمی مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
نجما اسماعیل پور برنامه ریزی شهری استادیار گروه برنامه ریزی دانشگاه یزد
حسن اسماعیل زاده برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی/ دانشگاه شهیدبهشتی و مشاور مرکز مطالعات شهرداری تهران و رپیس موسسه جهانشهر ‌پایدار
مرضیه اسمعیل پور آب و هواشناسی عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
زهرا اشرفی فینی ژئومورفولوژی مدرس مدعو دانشگاه پیام نور
دکتر مهدی اشلقی برنامه ریزی شهری دانش‌آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
معصومه آیشم برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسامی تبریز
اکبر اصغری زمانی برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی شهری، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری هیأت علمی
صیاد اصغری سراسکانرود ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
محسن آقایاری هیر برنامه ریزی روستایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
حسین آقاجانی برنامه ریزی شهری جهاددانشگاهی خراسان رضوی -معاونت پژوهش و فناوری-گروه توسعه پایدار شهری و منطقه ای
مهری اکبری آب و هواشناسی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
محمد اکبریان ژئومورفولوژی استادیار جغرافیای طبیعی، گروه علوم جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان
سعید رضا اکبریان رونیزی برنامه ریزی روستایی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری دانشگاه شیراز
محمد اکبرپور برنامه ریزی روستایی دانشگاه رازی
مریم ایلانلو ژئومورفولوژی دانشگاه آزاد اسلامی
علیرضا ایلدرمی ژئومورفولوژی استاد گروه مهندسی طبیعت ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران
بهرام ایمانی برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
کمال امیدوار هیئت علمی دانشگاه یزد
ابوالقاسم امیراحمدی ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
مصطفی امیرفخریان برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، گروه جغرافیا
عباس امینی فسخودی برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
داود امینی قشلاقی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا- دانشگاه افسری امام علی(ع)
علیرضا انتظاری آب و هواشناسی دانشیار گروه آموزشی آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری
مژگان انتظاری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان
صغری اندریانی ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور Researcher
حمید رضا بابایی برنامه ریزی شهری معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
مریم بیاتی خطیبی ژئومورفولوژی گروه پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تبریز
سعید بازگیر آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
محمد بافقی زاده آب و هواشناسی استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران
سیدعلی بدری برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیای انسانی - دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران
حمید برقی برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه اصفهان
خدارحم بزی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
صادق بشارتی فر برنامه ریزی شهری مدیر گروه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه ازاد اسلامی واحد ماهشهر- ایران
بهار بیشمی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
مصطفی بصیری برنامه ریزی شهری استادیار، گروه شهرسازی و معماری، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران
وحید بیگدلی راد برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
رحمت بهرامی برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
مجتبی بهمنی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جواد بهمنش آب و هواشناسی دانشگاه ارومیه
عیسی پیری برنامه ریزی شهری هیئت علمی و استادیار دانشگاه زنجان
پروین پرتوی برنامه ریزی شهری استاد گروه شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، ایران
طاهر پریزادی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
طاهر پریزادی برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی،تهران
نادر پیرمرادیان آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشگاه گیلان
علی اصغر پیله ور برنامه ریزی شهری دانشگاه بجنورد
فرناز پوراصغر آب و هواشناسی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز
محسن پورخسروانی ژئومورفولوژی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان
نازنین تبریزی برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران - گروه گردشگری
علی اکبر تقی پور برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه دامغان، دانشکده علوم زمین
ابوالقاسم تقی زادفانید برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
علی اکبر تقیلو برنامه ریزی روستایی دانشگاه ارومیه- هیئت علمی
مسعود تقوایی برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه اصفهان
ایرج تیموری برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
اصغر تیموری برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
راضیه تیموری برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
محسن توکلی استادیار و عضو هیأت علمی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
جمیله توکلی نیا برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
آرا تومانیان سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور استادیار گروه سنجش از دور و gis دانشگاه تهران
مهدی ثقفی ژئومورفولوژی رییس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی
غلام حسن جعفری ژئومورفولوژی هیأت علمی دانشگاه زنجان
فیروز جعفری برنامه ریزی شهری گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
مریم جعفری مهرآبادی برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان
مسعود جلالی آب و هواشناسی استادیار آب و هواشناسی - دانشگاه زنجان
حمید جلالیان برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه خوارزمی
طاهره جلالی عنصرودی آب و هواشناسی دانشگاه سراسری تبریز
سمیه جنت رستمی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
رضا جهان بین برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
فاطمه جهانی شکیب سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست/ دانشگاه بیرجند
خدیجه جوان آب و هواشناسی دانشیار آب و هواشناسی دانشگاه ارومیه
حسین حاتمی نژاد برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
احمد حامی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
لیلا حبیبی برنامه ریزی شهری، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری هیئت علمی دانشگاه مازندران
احد حبیب زاده ژئومورفولوژی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
احمد حجاریان برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
اسدالله حجازی ژئومورفولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
محمد تقی حیدری برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا- دانشگاه زنجان
دکتر وکیل حیدری ساربان برنامه ریزی روستایی مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی- استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه محقق اردبیلی
سید حسین حسینی برنامه ریزی شهری دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی
سید محمد حسینی آب و هواشناسی عضو هیأت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی- همدان
سید موسی حسینی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار مهندسی منابع آب - آبهای زیر زمینی - گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
سید هادی حسینی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی / دانشگاه حکیم سبزواری
علی حسینی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران
سعید حسین آبادی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه بزرگمهر قاینات- استان خراسان جنوبی
عاطفه حسینی صدر آب و هواشناسی مربی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور(واحد بستان آباد)
محمدرضا حقی برنامه ریزی شهری، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه رازی
هادی حکیمی برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
علی حنفی آب و هواشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی (ع)
سمیه خالقی ژئومورفولوژی تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
کیومرث خداپناه برنامه ریزی روستایی استادیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
منصور خیری زاده
مصطفی خزایی برنامه ریزی شهری فردیس - شهرک 110- بلوار 34 متری بامداد. جنب املاک فرهنگ. ساخنمان شاهین . واحد 4
محمود خسروی آب و هواشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
مریم خسرویان آب و هواشناسی دانشگاه حکیم سبزواری
سید محمد رضا خطیبی برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
محمد خلج ژئومورفولوژی دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمدعلی خلیجی برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
غلامعلی خمر برنامه ریزی شهری استادیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه زابل
اسداله خورانی آب و هواشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
علی محمد خورشیددوست آب و هواشناسی دانشگاه تبریز
فرامرز خوش اخلاق آب و هواشناسی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
کاظم خوشدل ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز
هاشم داداش پور برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس تهران
علیرضا دربان آستانه برنامه ریزی روستایی
حسین درخشان آقکند برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور مرکز هشترود
یوسف درویشی برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور.
یعقوب دین پژوه آب و هواشناسی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
اسماعیل دویران برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی گروهجغرافیا دانشگاه فرهنگیان
اسداللله دیوسالار برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مازندران
حسن ذوالفقاری آب و هواشناسی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری
وحید ریاحی برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
عباس رجائی برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه تهران
معصومه رجبی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای
اکبر رحیمی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
داریوش رحیمی آب و هواشناسی هیئت علمی اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
ابوالفضل رحمانی ژئومورفولوژی عضودانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجانشرقی
محمد رحمانی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه مازندران
حمیدرضا رخشانی نسب برنامه ریزی شهری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
هاشم رستم زاده آب و هواشناسی استاد یار
سلیمان رسولی آذر سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد مهاباد
حسین رضایی آب و هواشناسی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
محمدرضا رضایی برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه یزد
مرضیه رضایی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور استادیار گروه منابع طبیعی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان.
مجید رضایی بنفشه آب و هواشناسی دانشگاه تبریز
حسن رضائی آب و هواشناسی استادیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه، افسری امام علی (ع)، تهران ، ایران
محمد حسین رضائی مقدم ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی - استاد ژئومورفولوژی - دانشگاه تبریز
محمدرضا رضوانی برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
سعید رفیع پور برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
مهدی رمضان زاده لسبوئی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
محمد رحیم رهنما برنامه ریزی شهری رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
شهرام روستایی ژئومورفولوژی استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی - دانشگاه تبریز
شهریور روستایی برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
نادر زالی عضو هیئت علمی دانشگاه رشت
محمد حسن یزدانی برنامه ریزی شهری دانشیار، گرو جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محق اردبیلی، اردبیل، ایران
سید محمد زمانزاده ژئومورفولوژی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران (زمین شناس)
بتول زینالی آب و هواشناسی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
رحمان زندی برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه سنجش از دور و GIS-دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار- ایران
علی زنگی‌آبادی برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
یعقوب زنگنه برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه حکیم سبزواری
بهروز ساری صراف آب و هواشناسی گروه آب و هو اشناسی دانشگاه تبریز /عضو هیات علمی
فرزانه ساسان پور برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
علی اکبر سالاری پور برنامه ریزی شهری دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان
بهروز سبحانی آب و هواشناسی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
حسن سجادزاده برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
حمدالله سجاسی قیداری برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
جواد سدیدی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشگاه خوارزمی
فاطمه سرافروزه آب و هواشناسی دکتری تخصصی رشته آب و هواشناسی
محمد حسین سرائی برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه یزد
جابر سلطانی آب و هواشناسی دانشگاه تهران
علیرضا سلطانی برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه جامع علمی- کاربردی
علیرضا سلطانی برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد تبریز- گروه معماری و شهرسازی
مسلم سواری برنامه ریزی روستایی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
حمید شایان برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد
سیاوش شایان ژئومورفولوژی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمد شالی برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی منطقه‌ای پژوهشکده توسعه و برنامه‌ریزی جهاددانشگاهی
مهسا شعله برنامه ریزی شهری دانشیار، طراحی شهری ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز
ناصر شفیعی ثابت برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
اصغر شکرگزار برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان -مدیرگروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
مجید شمس برنامه ریزی شهری برنامه ریزی شهری- دانشگاه آزاد واحد ملایر
علی اکبر شمسی پور آب و هواشناسی دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
حمید صابری برنامه ریزی شهری هیات علمی- گروه شهرسازی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
رستم صابری فر برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور-هیات علمی
طاهره صادقلو برنامه ریزی روستایی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی
مسعود صفایی پور برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
رسول صمدزاده ژئومورفولوژی گروه جغراقیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
مصطفی طالشی برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه پیام نور- مدیر مسئول نشریه جغرافیا و برنامه ریزی فضایی
تقی طاوسی آب و هواشناسی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدهادی طیب نیا برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی/دانشگاه سیستان و بلوچستان
اصغر عابدینی برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی دانشگاه ارومیه
موسی عابدینی ژئومورفولوژی دانشکده علوم انسانی،استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
اسماعیل عباسی آب و هواشناسی محیط زیست، دانشگاه خلیج فارس
احمد عباس نژاد ژئومورفولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی عبداللهی برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی . دانشگاه تبریز- ایران
غلامحسین عبدالله زاده برنامه ریزی روستایی گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده مدیریت کشاورزی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
صدیقه عبدالهی آمایش سرزمین گروه علوم و مهندسی محیط‌زیست، دانشکده‌ی منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
علی اصغر عبدالهی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی گروه جغرافیا- دانشگاه شهید باهنر کرمان
قاسم عزیزی آب و هواشناسی استاد-دانشگاه تهران
حسین عساکره آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
اسماعیل علی اکبری برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران -سازمان مرکزی
محمد باقر علیزاده اقدم سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
سیدعلی علوی برنامه ریزی شهری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر عنابستانی برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی
جمشید عینالی برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه زنجان
عطا غفاری گیلانده برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
منصور غنیان برنامه ریزی روستایی Ahvaz
امان اله فتح نیا آب و هواشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
خدر فرجی راد سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
منوچهر فرج زاده اصل آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس
امین فرجی ملائی برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
سجاد فردوسی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
محمدرضا فرزین ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی
معصومه فروزانی دانشیار دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علـوم کشـاورزی و منـابع طبیعـی خوزسـتان، ملاثـانی، ایران.
حبیب اله فصیحی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
بختیار فیضی زاده سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور استادیار GIS&RS دانشگاه تبریز
غلامعباس فلاح قالهری آب و هواشناسی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی سبزوار مدلساری اقلیمی- تغییر اقلیم- اقلیم شناسی کشاورزی
زهره فنی برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
صفر قائدرحمتی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمود قدیری برنامه ریزی شهری استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور
محمدعلی قربانی آب و هواشناسی دانشگاه تبریز
محمدحسین قلی زاده آب و هواشناسی هیأت علمی دانشگاه کردستان
ابوالفضل قنبری برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه تبریز
سیروس قنبری برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان، ایران
یوسف قنبری برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه اصفهان
عزت الله قنواتی ژئومورفولوژی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی
نوذر قهرمان آب و هواشناسی کرج- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-گروه مهندسی آبیاری و آبادانی- بخش هواشناسی کشاورزی
منیژه قهرودی ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
اکبر کیانی برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه زابل. دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل.
مراد کاویانی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
کسری کتاب اللهی برنامه ریزی شهری دانش آموخته مقطع دکتری شهرسازی و پژوهشگر برنامه ریزی شهری در دانشکده معماری و مطالعات شهری دانشگاه پلی تکنیک، میلان، ایتالیا
عبدالرضا کرباسی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
آیت اله کرمی برنامه ریزی روستایی دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
اسلام کرمی برنامه ریزی شهری استادیار گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
فریبا کرمی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی هیات علمی دانشگاه تبریز
مصطفی کریمی آب و هواشناسی استادیار اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
مصطفی کرمپور آب و هواشناسی عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
مهدی کرمی دهکردی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای عضو هیات علمی گروه توسعه روستایی دانشگاه شهرکرد
حسین کریم زاده برنامه ریزی روستایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
صدرا کریم زاده سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
موسی کمانرودی کجوری برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حسین کوهستانی برنامه ریزی روستایی مدیر گروه ترویج کشاورزی وتوسعه روستایی دانشگاه تبریز
علی گلی برنامه ریزی روستایی هیات علمی بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
فاطمه گلابی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
محمد گلشن آب و هواشناسی فارغ التحصیل دکتری تخصصی
ابوالقاسم گورابی ژئومورفولوژی استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
منیژه لاله پور برنامه ریزی شهری هیات علمی دانشگاه مراغه
حسن لشکری آب و هواشناسی دانشگاه شهید بهشتی
سهند لطفی برنامه ریزی شهری دانشیار، طراحی شهری ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز
صدیقه لطفی برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
مجتبی یمانی دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران
نغمه مبرقعی دینان گروه محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
الهام مجاور سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشجوی دکتری
فیروز مجرد آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشیار گروه جغرافیا- دانشگاه رازی کرمانشاه
سعدی محمدی برنامه ریزی روستایی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
غلام حسن محمدی آب و هواشناسی کارشناسی هواشناسی کاربردی / سازمان هواشناسی کشور
علی محمدخورشیددوست آب و هواشناسی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
رحمت محمدزاده برنامه ریزی شهری گروه معماری- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران.
جمال محمدی سیداحمدیانی برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان
وحید محمدنژاد ژئومورفولوژی هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه ارومیه
سمیرا محمودی برنامه ریزی روستایی دانشگاه گیلان
مصطفی محمودی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری دانش آموخته مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی
حسن محمودزاده برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
داود مختاری ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز
حسین مختاری هشی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیئت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان
صمد مدادی هریس برنامه ریزی شهری مدیر اجرائی نشریه
عقیل مددی ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
محمود مرادی برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا - دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - بیرجند - ایران
روزبه میرزائی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران
نفیسه مرصوصی برنامه ریزی شهری مدیر گروه جغرافیا پیام نور
رسول میرعباسی نجف آبادی آب و هواشناسی هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
سید حسین میرموسوی آب و هواشناسی هیات علمی دانشگاه زنجان
ابوالفضل مشکینی برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علی مصیب زاده برنامه ریزی شهری هیت عدمی دانشگله
جواد معدنی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی
عباس معروف نژاد برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی تمام وقت گروه حغرافیا و برنامه ریزی شهر ی دانشگاه آزاداسلامی واحد ماهشهر
غلامرضا مقامی مقیم ژئومورفولوژی گروه ژئومورفولوژی دانشده علوم زمین دانشگاه دامغان
معصومه مقبل آب و هواشناسی دانکشده جغرافیا/دانشگاه تهران
رضا مقدسی برنامه ریزی روستایی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
شهرزاد مقدم برنامه ریزی شهری دانش آموخته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مهران مقصودی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
امجد ملکی ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه رازی
سعید ملکی برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه چمران اهواز
ارش ملکیان سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
بهزاد ملک پور اصل برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مسعود مینائی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
ایوب منوچهری میاندواب برنامه ریزی شهری، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری دانشگاه ارومیه- برنامه ریزی شهری
داوود مهدوی برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه پیام نور
داریوش مهر شاهی ژئومورفولوژی دانشیار بازنشسته دانشگاه یزد
علی موحد برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه خوارزمی
الیاس مودت برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران
مهدی مودودی ارخودی برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا دانشگاه بزرگمهر قائنات
سیدمهدی موسی کاظمی محمدی برنامه ریزی شهری مدیر گروه/دانشگاه پیام نور
مهدی مومی پور ژئومورفولوژی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
حسن مومنی برنامه ریزی روستایی پژوهشگر و دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی
سودابه نامداری آب و هواشناسی مرکز سنجش از دور دانشگاه شریف
اسماعیل نجفی ژئومورفولوژی استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان
سعید نجفی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
عطا الله ندیری سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشگاه تبریز
اسماعیل نصیری هنده خاله برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ایران
مرجان السادات نعمتی مهر گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی تهران
فریدون نقیبی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور گروه شهرسازی دانشکده معماری شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه
حسین نگارش ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای ریاست دانشکده ٰجغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید نگهبان ژئومورفولوژی دانشگاه شیراز
حمید نوری آب و هواشناسی دانشگاه ملایر
همایون نورائی گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی-دانشگاه هنر اصفهان
حسن هوشیار برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد
حمیدرضا وارثی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
شیوا ولایتی برنامه ریزی شهری استادیار گروه معماری و طراحی شهری دانشگاه نبی اکرم )ص(
مجتبی ولی بیگی برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا
نیما ولیزاده برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
خلیل ولیزاده کامران سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشیار دانشگاه تبریز
علی ولیقلی زاده سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای عضو هیات علمی دانشگاه مراغه