نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
حمید ابراهیمی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، داشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید مرتضی ابطحی ژئومورفولوژی دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محسن احدنژاد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشگاه زنجان
حسن احمدی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه گیلان
سید عباس احمدی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیئت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
قادر احمدی برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
محمود احمدی آب و هواشناسی (دانشیار آب و هواشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران)
منیژه احمدی برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه زنجان
رضا احمدیان برنامه ریزی شهری گروه اموزشی شهرسازی دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه ازاداسلامی زنجان
مهدی احمدیان برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز - کارشناس و مسئول واحد شهرسازی و درآمد شهرداری
ناصر احمدی ثانی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی
حسن احمدزاده ژئومورفولوژی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
علی آذر برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هئیت علمی گروه شهرسازی و معماری
جمشید یاراحمدی ژئومورفولوژی رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
محسن آرمین استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج
پاکزاد آزادخانی برنامه ریزی شهری استادیار گروه معماری و برنامه ریزی شهری دانشگاه باختر ایلام، ایران
حسن ایزدی برنامه ریزی روستایی بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران
احمد اسدی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاین، ایران
ایرج اسدی برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه مازندران
اسماعیل اسدی آب و هواشناسی استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
روح اله اسدی برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی اسدی آب و هواشناسی کلیماتولوژی
مسعود اسدی محل چالی برنامه ریزی شهری دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
میرمحمد اسعدی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری استادیار و مدیر گروه گردشگری دانشگاه علم و هنر یزد
فریبا اسفندیاری ژئومورفولوژی دانشیار ژئومورفولوژی - دانشگاه محقق اردبیلی
زهرا اسماعیلیان برنامه ریزی شهری هیئت علمی مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
نجما اسماعیل پور برنامه ریزی شهری استادیار گروه برنامه ریزی دانشگاه یزد
مرضیه اسمعیل پور آب و هواشناسی عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
زهرا اشرفی فینی ژئومورفولوژی مدرس مدعو دانشگاه پیام نور
دکتر مهدی اشلقی برنامه ریزی شهری دانش‌آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
اکبر اصغری زمانی برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی شهری، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری هیأت علمی
صیاد اصغری سراسکانرود ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
محسن آقایاری هیر برنامه ریزی روستایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
حسین آقاجانی برنامه ریزی شهری جهاددانشگاهی خراسان رضوی -معاونت پژوهش و فناوری-گروه توسعه پایدار شهری و منطقه ای
مهری اکبری آب و هواشناسی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
سعید رضا اکبریان رونیزی برنامه ریزی روستایی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری دانشگاه شیراز
محمد اکبرپور برنامه ریزی روستایی دانشگاه رازی
علیرضا ایلدرمی ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه ملایر
بهرام ایمانی برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
کمال امیدوار هیئت علمی دانشگاه یزد
ابوالقاسم امیراحمدی ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
عباس امینی فسخودی برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
علیرضا انتظاری آب و هواشناسی دانشیار گروه آموزشی آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری
مژگان انتظاری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان
صغری اندریانی ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور Researcher
حمید رضا بابایی برنامه ریزی شهری معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
مریم بیاتی خطیبی ژئومورفولوژی گروه پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تبریز
سعید بازگیر آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
محمد بافقی زاده آب و هواشناسی استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران
سیدعلی بدری برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیای انسانی - دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران
حمید برقی برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه اصفهان
خدارحم بزی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
صادق بشارتی فر برنامه ریزی شهری مدیر گروه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه ازاد اسلامی واحد ماهشهر- ایران
وحید بیگدلی راد برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
رحمت بهرامی برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
جواد بهمنش آب و هواشناسی دانشگاه ارومیه
عیسی پیری برنامه ریزی شهری هیئت علمی و استادیار دانشگاه زنجان
طاهر پریزادی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
نادر پیرمرادیان آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشگاه گیلان
علی اصغر پیله ور برنامه ریزی شهری دانشگاه بجنورد
فرناز پوراصغر آب و هواشناسی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز
نازنین تبریزی برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران - گروه گردشگری
علی اکبر تقی پور برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه دامغان، دانشکده علوم زمین
ابوالقاسم تقی زادفانید برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
علی اکبر تقیلو برنامه ریزی روستایی دانشگاه ارومیه- هیئت علمی
مسعود تقوایی برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه اصفهان
ایرج تیموری برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
اصغر تیموری برنامه ریزی شهری گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
راضیه تیموری برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
محسن توکلی استادیار و عضو هیأت علمی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
جمیله توکلی نیا برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
آرا تومانیان سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور استادیار گروه سنجش از دور و gis دانشگاه تهران
مهدی ثقفی ژئومورفولوژی رییس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی
غلام حسن جعفری ژئومورفولوژی هیأت علمی دانشگاه زنجان
فیروز جعفری برنامه ریزی شهری گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
مریم جعفری مهرآبادی برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان
مسعود جلالی آب و هواشناسی استادیار آب و هواشناسی - دانشگاه زنجان
حمید جلالیان برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه خوارزمی
طاهره جلالی عنصرودی آب و هواشناسی دانشگاه سراسری تبریز
سمیه جنت رستمی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت
رضا جهان بین برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
فاطمه جهانی شکیب سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست/ دانشگاه بیرجند
خدیجه جوان آب و هواشناسی استادیار آب و هواشناسی دانشگاه ارومیه
حسین حاتمی نژاد برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
لیلا حبیبی برنامه ریزی شهری، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری هیئت علمی دانشگاه مازندران
احد حبیب زاده ژئومورفولوژی استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
احمد حجاریان برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
اسدالله حجازی ژئومورفولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
محمد تقی حیدری برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا- دانشگاه زنجان
دکتر وکیل حیدری ساربان برنامه ریزی روستایی مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی- استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه محقق اردبیلی
سید محمد حسینی آب و هواشناسی عضو هیأت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدابادی- همدان
سید موسی حسینی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار مهندسی منابع آب - آبهای زیر زمینی - گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
سید هادی حسینی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی / دانشگاه حکیم سبزواری
سعید حسین آبادی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه بزرگمهر قاینات- استان خراسان جنوبی
عاطفه حسینی صدر آب و هواشناسی مربی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور(واحد بستان آباد)
محمدرضا حقی برنامه ریزی شهری، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه رازی
هادی حکیمی برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
علی حنفی آب و هواشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی (ع)
سمیه خالقی ژئومورفولوژی تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین
کیومرث خداپناه برنامه ریزی روستایی استادیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
منصور خیری زاده
محمود خسروی آب و هواشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
سید محمد رضا خطیبی برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
محمدعلی خلیجی برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
غلامعلی خمر برنامه ریزی شهری استادیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه زابل
اسداله خورانی آب و هواشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
علی محمد خورشیددوست آب و هواشناسی دانشگاه تبریز
فرامرز خوش اخلاق آب و هواشناسی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا
کاظم خوشدل ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز
هاشم داداش پور برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس تهران
علیرضا دربان آستانه برنامه ریزی روستایی
حسین درخشان آقکند برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور مرکز هشترود
یوسف درویشی برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور.
یعقوب دین پژوه آب و هواشناسی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
اسداللله دیوسالار برنامه ریزی شهری عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مازندران
حسن ذوالفقاری آب و هواشناسی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری
وحید ریاحی برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
عباس رجائی برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه تهران
معصومه رجبی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای
اکبر رحیمی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
داریوش رحیمی آب و هواشناسی هیئت علمی اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
ابوالفضل رحمانی ژئومورفولوژی عضودانشگاه علمی کاربردی استان آذربایجانشرقی
محمد رحمانی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه مازندران
هاشم رستم زاده آب و هواشناسی استاد یار
سلیمان رسولی آذر سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد مهاباد
حسین رضایی آب و هواشناسی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
محمدرضا رضایی برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه یزد
مجید رضایی بنفشه آب و هواشناسی دانشگاه تبریز
حسن رضائی آب و هواشناسی استادیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه، افسری امام علی (ع)، تهران ، ایران
محمد حسین رضائی مقدم ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی - استاد ژئومورفولوژی - دانشگاه تبریز
محمدرضا رضوانی برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
سعید رفیع پور برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
مهدی رمضان زاده لسبوئی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
محمد رحیم رهنما برنامه ریزی شهری رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
شهرام روستایی ژئومورفولوژی استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی - دانشگاه تبریز
شهریور روستایی برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
نادر زالی عضو هیئت علمی دانشگاه رشت
سید محمد زمانزاده ژئومورفولوژی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران (زمین شناس)
بتول زینالی آب و هواشناسی هیات علمی دانشگاه اردبیل
رحمان زندی برنامه ریزی روستایی دانشیار گروه سنجش از دور و GIS-دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار- ایران
علی زنگی‌آبادی برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
یعقوب زنگنه برنامه ریزی شهری دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه حکیم سبزواری
بهروز ساری صراف آب و هواشناسی گروه آب و هو اشناسی دانشگاه تبریز /عضو هیات علمی
فرزانه ساسان پور برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
علی اکبر سالاری پور برنامه ریزی شهری استادیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان
بهروز سبحانی آب و هواشناسی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
حسن سجادزاده برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
حمدالله سجاسی قیداری برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
جواد سدیدی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشگاه خوارزمی
فاطمه سرافروزه آب و هواشناسی دکتری تخصصی رشته آب و هواشناسی
محمد حسین سرائی برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه یزد
علیرضا سلطانی برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه جامع علمی- کاربردی
علیرضا سلطانی دانشگاه آزاد تبریز- گروه معماری و شهرسازی
سیاوش شایان ژئومورفولوژی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمد شالی برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی منطقه‌ای پژوهشکده توسعه و برنامه‌ریزی جهاددانشگاهی
اصغر شکرگزار برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان -مدیرگروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
مجید شمس برنامه ریزی شهری برنامه ریزی شهری- دانشگاه آزاد واحد ملایر
علی اکبر شمسی پور آب و هواشناسی دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
رستم صابری فر برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور-هیات علمی
مسعود صفایی پور برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
برومند صلاحی آب و هواشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
مصطفی طالشی برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه پیام نور- مدیر مسئول نشریه جغرافیا و برنامه ریزی فضایی
سیدهادی طیب نیا برنامه ریزی روستایی عضو هیئت علمی/دانشگاه سیستان و بلوچستان
اصغر عابدینی برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی شهری گروه شهرسازی دانشگاه ارومیه
موسی عابدینی ژئومورفولوژی دانشکده علوم انسانی،استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
احمد عباس نژاد ژئومورفولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی عبداللهی برنامه ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه ریزی . دانشگاه تبریز- ایران
غلامحسین عبدالله زاده برنامه ریزی روستایی گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده مدیریت کشاورزی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی اصغر عبدالهی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی گروه جغرافیا- دانشگاه شهید باهنر کرمان
قاسم عزیزی آب و هواشناسی استاد-دانشگاه تهران
حسین عساکره آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان
اسماعیل علی اکبری برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران -سازمان مرکزی
محمد باقر علیزاده اقدم سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
سیدعلی علوی برنامه ریزی شهری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر عنابستانی برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی
جمشید عینالی برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه زنجان
عطا غفاری گیلانده برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
منصور غنیان برنامه ریزی روستایی Ahvaz
امان اله فتح نیا آب و هواشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
خدر فرجی راد سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
منوچهر فرج زاده اصل آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس
امین فرجی ملائی برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
سجاد فردوسی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدرضا فرزین ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی
بختیار فیضی زاده سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور استادیار GIS&RS دانشگاه تبریز
زهره فنی برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
صفر قائدرحمتی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمود قدیری برنامه ریزی شهری استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور
محمدعلی قربانی آب و هواشناسی دانشگاه تبریز
ابوالفضل قنبری برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه تبریز
سیروس قنبری برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان، ایران
یوسف قنبری برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه اصفهان
عزت الله قنواتی ژئومورفولوژی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی
منیژه قهرودی ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
اکبر کیانی برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه زابل. دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل.
مراد کاویانی هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
کسری کتاب اللهی برنامه ریزی شهری دانشجوی سال آخر مقطع دکتری شهرسازی اسلامی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
عبدالرضا کرباسی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
آیت کرمی برنامه ریزی روستایی دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
فریبا کرمی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی هیات علمی دانشگاه تبریز
مصطفی کریمی آب و هواشناسی استادیار اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
مصطفی کرمپور آب و هواشناسی عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه لرستان معاون پژوهشی دانشگاه لرستان
مهدی کرمی دهکردی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای عضو هیات علمی گروه توسعه روستایی دانشگاه شهرکرد
حسین کریم زاده برنامه ریزی روستایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
صدرا کریم زاده سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
موسی کمانرودی کجوری برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حسین کوهستانی برنامه ریزی روستایی مدیر گروه ترویج کشاورزی وتوسعه روستایی دانشگاه تبریز
علی گلی برنامه ریزی روستایی هیات علمی بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
فاطمه گلابی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
محمد گلشن آب و هواشناسی فارغ التحصیل دکتری تخصصی
ابوالقاسم گورابی ژئومورفولوژی استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
منیژه لاله پور برنامه ریزی شهری هیات علمی دانشگاه مراغه
حسن لشکری آب و هواشناسی دانشگاه شهید بهشتی
صدیقه لطفی برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
مجتبی یمانی دانشکده جغرافیا - دانشگاه تهران
نغمه مبرقعی دینان گروه محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
فیروز مجرد آب و هواشناسی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشیار گروه جغرافیا- دانشگاه رازی کرمانشاه
غلام حسن محمدی آب و هواشناسی کارشناسی هواشناسی کاربردی / سازمان هواشناسی کشور
علی محمدخورشیددوست آب و هواشناسی، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
رحمت محمدزاده برنامه ریزی شهری گروه معماری- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران.
جمال محمدی سیداحمدیانی برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان
سمیرا محمودی برنامه ریزی روستایی دانشگاه گیلان
حسن محمودزاده برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
داود مختاری ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز
حسین مختاری هشی سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای هیئت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان
صمد مدادی هریس برنامه ریزی شهری مدیر اجرائی نشریه
عقیل مددی ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
محمود مرادی برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا - دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - بیرجند - ایران
روزبه میرزائی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران
نفیسه مرصوصی برنامه ریزی شهری مدیر گروه جغرافیا پیام نور
رسول میرعباسی نجف آبادی آب و هواشناسی هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
سید حسین میرموسوی آب و هواشناسی هیات علمی دانشگاه زنجان
علی مصیب زاده برنامه ریزی شهری هیت عدمی دانشگله
عباس معروف نژاد برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی تمام وقت گروه حغرافیا و برنامه ریزی شهر ی دانشگاه آزاداسلامی واحد ماهشهر
غلامرضا مقامی مقیم ژئومورفولوژی گروه ژئومورفولوژی دانشده علوم زمین دانشگاه دامغان
معصومه مقبل آب و هواشناسی دانکشده جغرافیا/دانشگاه تهران
رضا مقدسی برنامه ریزی روستایی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
شهرزاد مقدم برنامه ریزی شهری دانش آموخته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مهران مقصودی ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
امجد ملکی ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه رازی
ارش ملکیان سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
ایوب منوچهری میاندواب برنامه ریزی شهری، ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری دانشگاه ارومیه- برنامه ریزی شهری
داوود مهدوی برنامه ریزی روستایی هیئت علمی دانشگاه پیام نور
داریوش مهر شاهی ژئومورفولوژی دانشیار بازنشسته دانشگاه یزد
علی موحد برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه خوارزمی
الیاس مودت برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران
مهدی مودودی ارخودی برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا دانشگاه بزرگمهر قائنات
سیدمهدی موسی کاظمی محمدی برنامه ریزی شهری مدیر گروه/دانشگاه پیام نور
مهدی مومی پور ژئومورفولوژی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
حسن مومنی برنامه ریزی روستایی پژوهشگر و دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی
سودابه نامداری آب و هواشناسی مرکز سنجش از دور دانشگاه شریف
سعید نجفی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
عطا الله ندیری سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای دانشگاه تبریز
اسماعیل نصیری هنده خاله برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ایران
فریدون نقیبی سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور گروه شهرسازی دانشکده معماری شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه
حسین نگارش ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری، ژئومورفولوژی، سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای ریاست دانشکده ٰجغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید نگهبان ژئومورفولوژی دانشگاه شیراز
حمید نوری آب و هواشناسی دانشگاه ملایر
همایون نورائی گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی-دانشگاه هنر اصفهان
حسن هوشیار برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد
حمیدرضا وارثی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
مجتبی ولی بیگی برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا
خلیل ولیزاده کامران سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور دانشیار دانشگاه تبریز
علی ولیقلی زاده سایر زمینه هایی مطالعاتی جغرافیایی و بین رشته ای عضو هیات علمی دانشگاه مراغه

نام نام خانوادگی نام [English] نام خانوادگی [English]  پست الکترونیکی رتبه علمی کشور شهر  
عطا الله ندیری Ata Allah  Nadiri nadiri@tabrizu.ac.ir استادیار ایران تبریز Publonse
احد حبیب زاده ahad habibzadeh a.habibzadeh@tabrizu.ac.ir استادیار ایران تبریز Publonse
رئوف مصطفی‌زاده Raoof Mostafazadeh raoofmostafazadeh@yahoo.com دانشیار ایران اردبیل Publonse
جمشید یاراحمدی Jamshid Yarahmadi yarahmadi@itc.nl استادیار ایران تبریز Publonse
مریم بیاتی خطیبی maryam bayatikhatibi m5khatibi@yahoo.com استاد ایران تبریز  
خلیل ولیزاده کامران Khalil Valizadeh Kamran tabrizrsgis@gmail.com دانشیار ایران تبریز Publonse
فریبا کرمی Fariba Karami fkarami@tabrizu.ac.ir استاد ایران تبریز  
صیاد اصغری سراسکانرود Sayyad Asghari sayyad.sasghari21@gmail.com دانشیار ایران اردبیل Publonse
حمیدرضا باباعلی hamidreza babaali hr.babaali91@gmail.com استادیار ایران خرم آباد Publonse
مجید منتصری Majid Montaseri montaseri@hotmail.com استاد ایران ارومیه  
محمد حسین رضایی مقدم Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam rezmogh@tabrizu.ac.ir استاد ایران تبریز Publonse
علیرضا ایلدرمی Ali reza  Iloromi ildoromi@gmail.com دانشیار ایران ملایر Publonse
عقیل مددی Aghil Madadi aghil48madadi@yahoo.com استاد ایران اردبیل  
رضا دهقانی reza dehghani reza.dehghani67@yahoo.com استادیار ایران خرم آباد  
بختیار  فیضی زاده Bakhtiar Feizizadeh bakhtiar.feizizadeh@gmail.com استادیار ایران تبریز Publonse
رسول میرعباسی نجف آبادی Rasoul Mirabbasi mirabbasi_r@yahoo.com دانشیار ایران شهرکرد Publonse
احمدرضا قاسمی دستگردی Ahmadreza Ghasemi ghasemiar@yahoo.com استادیار ایران شهرکرد Publonse
موسی عابدینی Mousa Abedini abedini@uma.ac.ir دانشیار ایران اردبیل  
علیرضا سپه وند Alireza Sepah Vand sepahvand.a@lu.ac.ir استادیار ایران خرم آباد  
محمد شریفی پیچون Mohamad Sharifi Paichoon mscharifi@gmail.com استادیار ایران یزد  
حسن احمدزاده HASSAN Ahmadzadeh hahmadzadehgis@gmail.com استادیار ایران تبریز Publonse
رضا اسماعیلی Reza esmaili r.esmaili@umz.ac.ir دانشیار ایران بابلسر Publonse
هاشم رستم زاده hashem rostamzadeh hrostamzadeh@gmail.com استادیار ایران تبریز Publonse
بتول زینالی Batool Zeynali zeynali.b@uma.ac.ir دانشیار ایران اردبیل  
برومند صلاحی Bromand Salahi bromand416@yahoo.com دانشیار ایران اردبیل  
حسین کریم زاده Hossein Karimzadeh karimzadeh10@gmail.com استادیار ایران تبریز Publonse
هاشم رستم زاده Hashem Rostamzadeh h_rostamzadeh@tabrizu.ac.ir استادیار ایران تبریز  
وحید محمدنژاد Vahid Mohammadnajad geovahid@yahoo.com استادیار ایران ارومیه  
هادی نیری Hadi Nayyeri nayyerihadi@yahoo.com استادیار ایران سنندج Publonse
منیژه قهرودی Manijeh Gharoudi m-ghahroudi@sbu.ac.ir استاد ایران تهران  
شهرام روستایی shahram roostaei roostaei@tabrizu.ac.ir استاد ایران تبریز Publonse
مهدی کماسی Mehdi Komasi komasi@abru.ac.ir دانشیار ایران بروجرد Publonse
وحید نورانی Vahid Nourani nourani@tabrizu.ac.ir استاد ایران تبریز Publonse
خلیل قربانی Khalil Ghorbani ghorbani.khalil@yahoo.com دانشیار ایران گرگان  
مهدی تیموری Mehdi Teimouri m_teimouri@um.ac.ir استادیار ایران ارومیه Publonse
امیرپویا صراف Amirpouya Sarraf sarraf@riau.ac.ir استادیار ایران رودهن Publonse
مسعود گودرزی Massoud Goodarzi massoudgoodarzi@yahoo.com استادیار ایران تهران Publonse
امین نویدطلب Amin Navidtalab a.navidtalab@du.ac.ir استادیار ایران دامغان