برنامه ریزی شهری
نقش زندان در محدودیت توسعه فضایی محله اوین در شهر تهران

موسی کمانرودی کجوری؛ طاهر پریزادی؛ ثریا باقری پلمی

دوره 26، شماره 80 ، مرداد 1401، ، صفحه 284-273

https://doi.org/10.22034/gp.2022.46379.2851

چکیده
  کاربری‌ اراضی شهری را از نظر کارکرد و اثرات فضایی می‌توان به دو نوع سازگار و ناسازگار تقسیم کرد. یکی ‌از اصول و ‌اهداف‌‌ برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری، جانمایی مناسب کاربری‌ها و جداسازی کاربری‌های ناسازگار و سازگار از یکدیگر است. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اثر مستقیم و غیرمستقیم زندان اوین به‌ عنوان یکی از کاربری‌های ناسازگار در توسعه ...  بیشتر