کلیدواژه‌ها = عمق اپتیکی آئروسل
تغییرات عمق اپتیکی گردوغبار در ارتباط با تغییرات کاربری اراضی در زاگرس مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

10.22034/gp.2022.51303.2994

مهدی پوراحمد؛ مصطفی کرمپور؛ بهروز نصیری