کلیدواژه‌ها = گسترش افقی
بررسی تأثیر برنامه های دولت بر گسترش افقی شهر تهران

دوره 19، شماره 52، تیر 1394، صفحه 185-204

محمد سلیمانی؛ نرگس احمدی فرد؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری؛ سعید زنگنه شهرکی


تحلیلی بر گسترش افقی شهر مشهد در چند دهه اخیر (1335 – 1385) و تأثیر آن بر منابع خاک

دوره 18، شماره 50، بهمن 1393، صفحه 259-280

رحمت الله فرهودی؛ سیدموسی پورموسوی؛ سیدعلی حسینی؛ سیدمحمد حسینی