نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت گردشگری

2 سردبیر نشریه

چکیده

 

 

محدودیت ذخایر انرژی فسیلی در جهان و افزایش سطح مصرف انرژی، همواره بشر را برای جایگزین کردن منابع انرژی جدید به چالش کشیده است. در این بین، باد به عنوان یکی از مظاهر انرژی­های نو از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. استان آذربایجان شرقی با توجه به وضعیت توپوگرافی و موقعیت نسبی خود یکی از مناسب­ترین مکان­ها برای احداث نیروگاه بادی می­باشد. لذا در این پژوهش برای تعیین مکان­های مناسب جهت احداث نیروگاه بادی در این استان، معیارها و زیر معیارهای مختلفی مد نظر قرار گرفت و با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن­دهی به لایه­ها انتخاب و به کمک نرم­افزار Expert choice پیاده­سازی گردید. از نرم­افزار Arc GIS، به منظور تحلیل فضایی و همپوشانی لایه­ها استفاده شد و بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات، استان آذربایجان شرقی از نظر قابلیت احداث نیروگاه بادی به چهار سطح عالی، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم گردید. در نهایت نتایج حاصله نشانگر آن است که سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک سیستم حمایتی تصمیم­گیری، می­تواند هم در آماده­سازی داده­ها و هم در مدل کردن اولویت­ها و نظرات کارشناسان در رابطه با عوامل مختلف بسیار کارامد باشد و طراحان را در انتخاب مکان مناسب جهت احداث نیروگاه بادی یاری کند. در این تحقیق، 15 منطقه، با در نظر گرفتن همپوشانی و انطباق نقشه­های محدودیت، شرایط اقلیمی و نیز بازدید میدانی تعیین گردیدند که این مناطق به ترتیب، تبریز، سهند، اسکو، آذرشهر، بستان­آباد، شبستر، جلفا، هریس، میانه، بناب، مراغه، سراب، اهر، چاراویماق و هشترود می­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Site selection of wind power in East Azarbaijan province by using AHP

نویسندگان [English]

  • mehdi asadi 1
  • Ali Mohammad Khorshiddoust 2

1 tourism company

2 Chief Editor

چکیده [English]

Limited fossil energy source and increase of energy use is always pushed man to replace the energy source. In this case the winds have always had a special place in the new generation of energy sources. East Azarbaijan province because of the topographical and relativity situation is one of the best places for building a wind farm. therefore this research have been done to find out the best places for building wind farms in East Azarbaijan province, to find this places different criteria and sub criteria have been used. Given the importance of information fusion, analytic hierarchy process (AHP) were selected for weighting the layers and were implemented by the help of Expert choice software. For special analyses and overlapping of layers the Arc GIS program have been used and after the analysis of information, according to the capacity of building wind farms, province of East Azarbaijan have been divided to four parts, great, good, normal, weak. At last, final conclusions represent that Geographic Information System as a Supportive Decision making system can be practical both in preparing of data and designing the priorities and expert's ideas dealing with different factors and also help the designers to select the proper location to found the wind farms. In this research,15 regions have been determined, considering priority of, overlay, limitation of land and places, survey of priority area, climate condition and personal observation have been determined that in sequence this places are Tabriz, Sahand, Osko, Azarshahr, Bostanabad, Shabestar, Jolfa, Haris, Miyane, Bonab, Marageh, Sarab, Ahar, Charayomagh and Hashtrod.

کلیدواژه‌ها [English]

  • site selection
  • geographic information system
  • wind farm
  • analytic hierarchy process
  • East Azarbaijan
- امانی، ابوالفضل، حسینی شمعچی، عباس (1389)، بررسی پتانسیل انرژی باد در ایستگاه­های حوضه آبریز رودخانه ارس جنوبی، مجله فضای جغرافیایی، سال دهم، شماره 29، اهر.
- زاهدی، مجید، صلاحی، برومند، جمیل، مجید (1382)، محاسبه چگالی و توان باد به منظور استفاده از انرژی آن در اردبیل، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 53، تهران.
- سلطانی، باقر، غلامیان، اصغر، دستجانی فراهانی، کسری (1389)، بررسی پتانسیل انرژی باد در بندر امیرآباد به منظور امکان­سنجی تاسیس نیروگاه بادی، نشریه انرژی ایران، دوره سیزده، شماره 13، تهران.
- عبدلی، حبیب، ساری صراف، بهروز؛ شمعچی، عباس (1388)، امکان سنجی پتانسیل انرژی باد و کاربرد آن در طرح­های توسعه صنعتی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)، مجله فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 28، اهر.
- محمدی، حسین؛ رستمی جلیلیان، نیما؛ تقوی، فرناز؛ شمسی­پور، علی اکبر (1391)، پتانسیل­سنجی انرژی باد در استان کرمانشاه، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، سال چهل و چهار، شماره 2، تهران.
- نوراللهی، یونس، محمدعلی، اشرف، زمانی، محسن (1390)، پتانسیل انرژی باد برق منطقه­­ای باختر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نشریه انرژی ایران، دوره 14، شماره 1، تهران.
- Ahmed Shata Ahmed, (2012). Potential wind power generation in South Egypt, Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 1528–1536.
- Baban, Serwan M, J,  Tim Parry, (2000).  Developing and applying a GIS assisted approach to locating wind farms in the UK, Renewable Energy 24(1), Pp. 59-71.
- Bennui A, Rattanamanee P, Puetpaiboon U, Phukpattaranont P, Chetpattananondh, K, (2007). Site selection for large wind turbine using GIS. PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment, Thailand, pp. 1-6.
- Bertolini, M, Braglia, M, (2006). Application of the AHP methodology in making a proposal for a public work contract, International Journal of Project Management 24, pp. 422-430.
-Bevilacqua, M. D’Amore, A. & Polonara, F. (2004). A Multi-Criteria Decision approach to Choosing the Optimal Blanching–Freezing System. Journal of Food Engineering, 63: 253-263.
-Bowen, William M, (1990). Subjective judgments and data environment analysis in site selection, Computer, Environment and Urban Systems, Vol. 14, Pp. 133-144.
-Dey, P.K, E.K, Ramcharan, (2008). Analytic hierarchy process helps select site for limestone quarry expansion in Barbados,   Journal of Environmental Management. Pp. 1384-1395.
-Kunz, J. (2010). The Analytic Hierarchy Process (AHP), Eagle City Hall Location Options Task Force, pp.1-25.
-Masseran, N, A.M, Razali, K.Ibrahim. (2012). An analysis of wind power density derived from several wind speed density functions: The regional assessment on wind power in Malaysia, Renewable and Sustainable Energy Reviews 16, p.p 6476- 6487.
-Moreno-Jimenez, J.M., et al. (2005). A spreadsheet module for consistent consensus building in AHP-group decision making, Group Decision and Negotiation 14 89–108.
-Mostafaeipour a, A. Sedaghat b , A.A. Dehghan-Niri c , V.Kalantar. (2011). Wind Energy feasibility study for city of Shahrbabak in Iran, Renewable and Sustainable Energy Reviews15, p.p 2545- 2556.
-Prabamroong, Ariyawat. , Kasemsan Manomaiphiboon, Wanvisa Chanaprasert, and Nuttee ajpreeja, (2009). Development of a Gis Decision Support System for Wind Farm Installations in Thailand: Current State and Results. World Renewable Energy Congress 2009 – Asia, p.p 690-695.
-Saaty, Thomas L. (1990), Decision Making for Leaders.  Pittsburgh:  RWS Publications.
-Saaty, Thomas L. (1996), the Analytic Network Process. Pittsburgh: RWS Publications.
-Taha, H.A.  (2003). Operations Research. Pearson Education Inc. Fayetteville.
-Taylor, B.W.  (2004). Introduction to Management Science.  Pearson Education Inc. New Jersey.
-Yasmina Abdellatif Hamouda, (2012). Wind energy in Egypt Economic feasibility for Cairo. Renewable and Sustainable Energy Reviews 16, p.p 3312- 3319.