دوره و شماره: دوره 23، شماره 70 - شماره پیاپی 23، زمستان 1398 
4. تحلیل سازوکار همدیدی بارش سنگینِ خسارت بار در شمال غرب ایران (مطالعه موردی: 14 آوریل 2017)

صفحه 79-100

عاطفه حسینی صدر؛ غلام حسن محمدی؛ فیرزو عبدالعلی زاده؛ وحید خجسته غلامی