نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ژئومورفولوژی - دانشگاه تبریز

2 گروه ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز

چکیده

 

 

زمین لغزش­ها و ناپایداری­های دامنه از جمله مخاطرات طبیعی مهمی هستند که همه ساله موجب خسارت­های جانی و مالی و از دست رفتن منابع اقتصادی می­شوند. این مخاطرات بیشتر در شیب­های طبیعی یا تغییر یافته به دست انسان اتفاق می­افتد. پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش از جمله روش­هایی است که با استفاده از آن می­توان مناطقی را که در معرض خطر وقوع زمین لغزش هستند تعیین کرد و با استفاده از نقشه­های پهنه بندی شده جهت تقلیل خسارات ناشی از آن برنامه ریزی و مدیریت انجام داد. در این تحقیق به بررسی پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه آبریز بالقلو چای پرداخته شده است. در این تحقیق ابتدا عوامل مهم هشت گانه شیب، جهت شیب، زمین شناسی، خاک، اقلیم، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه و کاربری اراضی تشخیص داده شدند. مواد و روش مورد استفاده در این تحقیق سلسله مراتبی فازی در محیط GIS می­باشد به این صورت که پس از تهیه لایه­های اطلاعاتی با استفاده از پارامترهای فوق و وزن دهی به آن­ها در محیط GIS نقشه پتانسیل خطر با روش سلسله مراتبی (AHP) تهیه شد و طبقه بندی با روش فازی در محیط  GISانجام شد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که  بیشترین درصد در سطح حوضه به ترتیب مربوط به پتانسیل پایین (32.21%) و کمترین درصد مربوط به پتانسیل بسیار بالا (13.5%) می­باشد. مناطق با پتانسیل بسیار بالا و بالا برای وقوع زمین لغزش با مساحت  327.39 کیلومتر مربع در شمال غرب و قسمت­های کوچکی در جنوب و شرق حوضه واقع شده­اند و پتانسیل بسیار پایین و پایین با مساحت 504.06 بیشتر قسمت­های میانی تا شمال شرق و جنوب حوضه را در بر می­گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Slope instability hazard zonation in Baleghluchai watershed in Ardabil using AHP Fuzzy method

نویسندگان [English]

  • shahram roostaei 1
  • christineh jananeh 2

1 رئیس دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی

2 University of Tabriz

چکیده [English]

Landslides and slope instabilities are among the important natural hazards, which cause human and financial casualties and loss of economic resources every year. These hazards mostly occur in natural slopes or those manipulated by human. Landslide hazard zonation is one of the methods by which, areas prone to landslide occurrence can be determined and plannings can be done using the obtained zonation maps to reduce the casualties. The aim of this contribution is to study landslide hazard zonation within the Baleghluchai watershed in NW Iran. First, the main factors including the slope and its direction, geology, soil, climate, distance from the road and river and land usage were determined. The method of current investigation was Fuzzy AHP in the GIS environment, based on which, after preparing data layers using the above-mentioned parameters and giving weights to them in the GIS environment, the landslide potential map, as well as classification was carried out by Fuzzy AHP method. Results showed that the largest part of the watershed (32.21%) has low landslide potential, while about 13.5% of it has very high potential. Areas with very high and high landslide potential (327.39 km2 area) are mainly located in the northwest of the watershed, with some small areas distributed in the south and east, while areas with very low and low potential (504.06 km2) are mainly found in the central to northwestern and southern parts of the watershed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Hazard zonation
  • Landslide
  • FUZZY AHP model
  • Baleghluchai watershed
- آسیایی، مجید، تاج­بخش، سیدمحمد، خاشعی سیوکی، عباس، متولی، علیرضا، (1392)، ارزیابی دو روش تحلیل سلسله مراتبی و فازی در پهنه بندی وقوع زمین لغزش (منطقه مورد بررسی حوزه بهشت آباد چهارمحال و بختیاری)، فصلنامه پژوهش­های فرسایش محیطی، سال سوم، شماره 11، صص 14-1.
- اسمعلی، اباذر، احمدی، حسن، فیض نیا، سادات، قدوسی، جمال، (1386)، مدلسازی فرس­ایش و تولید رسوب و تهیه نقشه خطر فرس­ایش آبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بالغلی چ­ای، اردبیل)، چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه­های آبخیز، صص 271-260.
- ایزانلو، اسماعیل، (1376) بررسی قابلیت داده­های سنجش از دور و GIS برای پهنه بندی خطر حرکات توده­­ای  در حوضه رودخانه بیدوار، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریائی، دانشگاه تربیت مدرس، صص 125-1.
- بهنیافر، ابوالفضل، قنبر زاده،­هادی، (1386)، اثرات اقتصادی- اجتماعی خشکسالی­های دوره 1375-1385 بر دهستان شاندیز مشهد، طرح پژوهشی، حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، فصل­نامه چشم­انداز جغرافیایی، سال چهارم، شماره9، صص163-139.
- پرهیزکار، اکبر، (۱۳۸۵سامانهاطلاعاتجغرافیاییوتحلیلتصمیمچندمعیاری، انتشارات سمت، تهران، صص۲۰۷- ۲۰۴.
- حیدری نژاد، سمیه، رنجبر، حسین، (1391)، مکانیابی گمانه­های اکتشافی درکانسار دره زار با استفاده از منطق فازی،مجموعهمقالاتپانزدهمینکنفرانسژئوفیزیک­­ای ران، صص 9-5.
- رجایی، عبد الحمید، (1382)، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، صص 406-1.
- روستایی، شهرام (1383)، بررسی وقوع زمین لغزش در روستای نصیرآباد ورزقان (استان آذربایجان شرقی) با استفاده از روش­های کمی، فصلنامه علوم انسانی، دوره 8، شماره 1، صص 23-43.
- روستایی، شهرام، احمد زاده، حسن، (1391)، پهنه بندی مناطق متاثر از خطر زمین لغزش در جاده تبریز- مرند با استفاده از سنجش از دور و GIS، مجله پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی، شماره 1، صص 58-47.
- روستایی، شهرام، خدائی قشلاق، لیلا،  خدائی قشلاق، فاطمه، (1394)، ارزیابی روش­های تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل چند معیاره مکانی در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش در محدوده محور مخزن سد­ها (مطالعه موردی: سد قلعه چای)، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، دورة 46، شماره 4، صص 508-495.
- شادفر، صمد، یمانی، مجتبی، قدوسی، جمال، غیومیان، جعفر (1386) پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیلی سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه، آبخیزچالکرود تنکابن)، پژوهش و سازندگی، دوره 20، شماره 2، صص 126-118.
- عابدینی، موسی، فتحی، محمد حسین، (1393)، پهنه بندی حساسیت خطر وقوع زمین لغزش در حوضه آبخیز خلخال چ­ای با استفاده از مدل­های چند معیاره، مجله پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی، سال دوم، شماره 4، صص 85-71.
- قاسمی، علی، سلاجقه، علی، ملکیان، آرش، اسمعل یعوری، اباذر، (1393)، بررسی سیل خیزی و تعیین عوامل مؤثر در آن در حوضة رودخانة بالقلو چ­ای با استفاده از تکنیک AHP وRS ،GIS، محیط شناسی، دورة 40، شمارة 2، صص 400-389.
- محمد خان، شیرین،(۱۳۸۰)، تهیهمدلبر­ایپهنهبندیخطرزمینلغزش(مطالعه موردی،حوزهآبخیزطالقان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران صص 120-1.
- مقیمی، ابراهیم، علوی پناه، سید کاظم، جعفری، تیمور، (1387)، ارزیابی و پهنه بندی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش دامنه­های شمالی آلاداغ (مطالعه موردی: حوضه - زهکشی چناران در استان خراسان شمالی)، مجله پژوهش­های جغرافیایی، شماره 64، صص 75-53.
- مهدوی، عاطفه، نوری امامزاده، محمدرضا مهدوی نجف آبادی، رسول و سیدحسن طباطبائی، (1390) مکان یابی عرصه­های مناسب تغذیه مصنوعی سفرهه­ای زیرزمینی به روش منطق فازی در حوضه آبریز دشت شهرکرد. مجلهعلوموفنونکشاورزیومنابعطبیعی، شماره 56، صص 76-63
- نصیری، شهرام، (۱۳۸۳)، نگرشی بر زمین لغزش­های­­ای ران (بررسی موردی ناپ­ایداری شیب­ها در جاده هراز)، پایگاهملیداده­هایعلومزمینکشور، صص  6-1.
- نیک­اندیش، نسرین، (1380)، بررسی نقش زمین ساخت جنبا در ایجاد زمین لغزش­های منطقه بهاباد، مجموعه مقالات دومین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، صص 29-24.
- یمانی، مجتبی، شمسی پور، علی اکبر، گورابی، ابولقاسم، رحمتی، مریم، (1393) تعیین مرز پهنه­های خطر زمین لغزش در مسیرآزادراه خرم آباد- پل زال با روش تحلیل سلسله مراتبی- فازی، نشریهتحقیقاتکاربردیعلومجغرافیاییسالچهاردهم، شماره 32، صص 19-12.
 
- Ayalew, L., Yamagishi, H., Marui, H., Kanno, T., 2005. Landslides in Sado Island of Japan: Part II. GIS-based susceptibility mapping with comparisons of results from two methods and verifications. Engineering Geology 81(4): 432-445.
- Esmaili, A., Ahmadi, H., 2003. Using GIS & RS in mass movements hazard zonation: A case study in Germichay watershed, Ardebil, Iran, Map Asia Conference, 10:18-23.
- Gruber, S., Huggel, C., Pike, R., 2009. Modeling mass movements and Landslide susceptibility. Developments in Soil Science, 33: 527-550.
- Kanungo, D. P., Arora, M. K.,Sarkar, S., Gupta,R. P., 2006. A comparative study of conventional, ANN, black box, fuzzy and combined neural and fuzzy weighting procedures for landslide susceptibility zonation in Darjeeling Himalayas, Engineering Geology, 85: 347-366.
- Sarolee, K., 2001. Statistical analysis of landslide susceptibility at Yonging, Korea, Environmental Geology, 40, 1095-1113