تحلیل شبکه تولید شیر با بهره گیری از رویکرد تحلیل شبکه ای مورد: سکونتگاه‌های روستایی نواحی هشترود و چاراویماق

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز هشترود

2 هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

 

 

یکی از پیامدهای ناپایداری نظام سکونتگاهی در فضاهای محلی_ منطقه ای، ناتوانی فضایی _عملکردی سکونتگاههای روستایی و شهری در برقراری پیوند سکونتگاهی از طریق شبکه فضایی کارآمد است. در بسیاری از نواحی جغرافیایی کشور، الگوهایی از شبکه نظام سکونتگاهی مبتنی بر فعالیت های اقتصادی شکل گرفته است که بدلیل بی توجهی در شناخت و تحلیل ساختاری _کارکردی این شبکه های محلی، ناپایداری سکونتگاههای شهری و روستایی تشدید یافته است. در نواحی روستایی هشترود و چاراویماق (کلان منطقه آذربایجان)، شبکه محلی - منطقه­ای مبتنی بر تولید و فرآوری محصول شیر در حال شکل گیری است. برای شناخت و تحلیل ساختاری _کارکردی این محصول در روابط و مناسبات سکونتگاهی و جریانات فضایی، 119 کارگاه شیرپزی (فرآوری شیر)، 269 سکونتگاه روستایی و 5 سکونتگاه شهری تحت پوشش شبکه مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش، ترکیبی از روشهای توصیفی-تحلیلی است. شیوه نمونه گیری داده ها به روش گلوله ی برفی و تحلیل داده ها با نرم افزار NodeXL و GIS صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، روابط و جریانات شبکه تولید شیر در سطح درون قلمروی با مانع و در ارتباط با مراکز برون ناحیه­ای دوسویه، تعاملی و مکمل است. برمبنای شاخص های دوسویگی مناسبات، مرکزیت درجه ای، مرکزیت بینابینی و مرکزیت ویژه، شهر بستان آباد در خارج از ناحیه مورد پژوهش به عنوان گره اصلی در ساختار شبکه­ای شیر مورد مطالعه شناخته شد و بعد از آن با فاصله معنی دار مراکز شهری تبریز، مراغه، قره آغاج و هشترود و روستای گنجینه کتاب قرار دارند. الگوی پایدار شبکه محلی_منطقه­ای در این کلان منطقه با اصلاح در ساختار عملکردی سکونتگاههای روستایی و شهری از طریق تخصیص عملکردی فعالیت و خدمات قابل دستیابی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the network of milk production using the network analysis approach: rural settlements of Hashtrood and Charaymaq areas

نویسندگان [English]

  • asadollah heidari 1
  • Mostafa Taleshei 2
1 Payam Noor University of Hashtrood
2 Academic Member of Payame Noor University
چکیده [English]

One of the consequences of the instability of Settlement System in local- regional spaces is the functional - spatial disability of  rural and urban settlements in the in creating the settlement connection through a effective spatial network. In many of the geographical areas in the country, the patterns of economic activity based settlement system network is formed that due to negligence of the cognition and analysis of structural-functional of this local networks, urban and rural settlements instability is escalated. in the rural areas of Hashtrood and Charoymaq (macro-region of Azerbaijan), the local-regional network is creating, based on the production and processing of milk products. For cognition and structural -functional analysis of this product in settlements relationships and spatial flows, 119 dairy workhouses, 269 rural settlements and 5 urban settlements was evaluated. The research method of this research is the combination of descriptive – analytical  Data sampling method was the snowball method and data analyzed through NodeXL and GIS software. The results showed that relationships and flows of the milk production network in the hurdles in realm faced the barrier and in Reciprocity extra-regional centers is interactive and complementary. Based on the reciprocital of relations, Degree centrality, Between ness centrality and Eigenvector centrality of the Bostan Abad city outside the studied areas recognized as the main node in the network structure of the studied region’s milk and following this, was the urban centers of Tabriz, Maragheh, Ghareaghaj and Hashtrood and  ganjine ketab rural with a significant difference. Sustainable pattern of local-regional network in the mentioned metropolitan area can be achieved with modification in the functional structure of urban and rural settlements through the functional allocation of activities and

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Network
  • network analysis
  • spatial flows
  • milk
  • Hashtrood
  • Charoymaq
 -بهاردوست, پریزاد، (1394)، رویکرد تحلیل شبکه، تحولی پارادایمی در پژوهش علوم اجتماعی، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، تهران؛
- رضوانی، علی اصغر، طاهره صادقلو، حسنعلی فرجی سبکبار و عبدالرضا رکن الدین افتخاری، (1392)، تحلیل و تبیین عوامل مؤثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده استان زنجان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال دوم، شماره پیاپی 3 بهار؛
- سالاری، فاطمه، (1393)، مدلسازی و تحلیل شبکة تصدیگری آب در حوزة آبخیز رزین کرمانشاه، پایاننامة کارشناسی ارشد، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران؛
-سعیدی، عباس، (1390)، روابط و پیوندهای روستایی-شهری در ایران، نشر مهر مینو، تهران؛
- سهیلی، فرامرز و فریده عصاره، (1392)، مفاهیم مرکزیت و تراکم در شبکه های علمی و اجتماعی، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 24 شماره3؛
-صادقی، میلاد، (1393)، تحلیل شبکه های اجتماعی با Nodexl، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاهی کیان؛
-عزیزپور، فرهاد، (1388)، نقش پیوندهای روستایی-شهری در توسعه روستایی با تاکید بر شبکه تولید شیر مورد: ناحیه لیتکوه آمل(رساله دوره دکتری)، دانشگاه شهید بهشتی؛
-فخرایی، سیروس، (1374)، نظریة شبکه و رابطه آن با ساختگرایی در جامعه شناسی، پژوهش های فلسفی نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز؛
-فراهانی، حسین و زهرا اصدقی، (1392)، بررسی شبکه جمع آوری شیر بر توسعه نواحی روستایی و تقویت پیوندهای اقتصادی- اجتماعی سکونتگاههای روستایی-شهری: بخش مرکزی شهرستان هشترود، فصلنامه فضای جغرافیایی، شماره 42؛
-فرزین، محمدرضا، (1386)، آسیب شناسی شبکه توزیع شیر ایران، نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال پانزدهم، شماره 59؛
-قربانی، مهدی، عوض پور و خراسانی، (1394)، تحلیل و ارزیابی سرمایه اجتماعی شبکه های خرد توسعه پایدار محلی: پروژه بین المللی RFLDL، شهرستان ساریان؛
-محمدی کنگرانی، حنانه؛ تقی شامخی و مهناز حسین زاده،(1390)، بررسی و تحلیل شبکه روابط رسمی و غیر رسمی میان سازمان با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه: استان کهگیلویه و بویراحمد، مجله مدیریت دولتی دانشگاه تهران، شماره6؛
-محمودزاده، حسن، (1396)، کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهر سردرود(1410-1363)، نشریه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز، سال 21، شماره 6؛
-مرکز آمار ایران، (1390)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن؛
-Andrea Lancichinetti & Santo Fortunato (2011). "Limits of modularity maximization in community detection". Physical ReviewE.84: 066122;
-Hanneman, R. A.,& Riddle. M. (2005). Introduction to social network methods. Riverside: university of California;
-Hansen, D. l., Shneiderman. B & Smith. M. A. (2011) Analyzing Social Media Networks with NodeXL;
-Helms,R., Ignacio, R., Brinkkemper, S., & Zonneveld, A. (2010), Limitations of Network Analysis for Studying Effciency and Effectiveness of knowledge Sharing, Electronic Journal of Knowledge Management, Vol 8, No. 1;
-Kumar Ghosh, A. and K. Maharjan;(2002)Milk Marketing Channels in Bangladesh: A Case Study of Three Villages from Three Districts, Journal of International Development and Cooperation, Vol.8, No.2;
-MIKE  DOUGLASS,(1998), A regional network strategy for  reciprocal rural-urban linkages, An agenda for policy research with reference to Indonesia, December;
-Newman, M. E. J. (2006). "Modularity and community structure in networks". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 103 (23): 8577–8696;nodexl.codeplex. com/documentation;
-Tsvetovat, M., & Kouznetsov, A. (2011). Social Network Analysis for Stratups.