نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 1استادیار گروه محیط زیست،دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 داننشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش محیط زیست

چکیده

تولید روز افزون زباله و چگونگی دفع مناسب آن از چالش­های زیست ­محیطی عمده جوامع انسانی می­باشد که سبب افزایش توجه بیشتر به مسئله بازیابی و بازیافت مواد خام شده است. از جمله روش­های بازیابی و بازیافت مواد جامد شهری می­توان به تهیه کمپوست از مواد آلی اشاره داشت.  ماتریس ارزیابی اثرات سریعروش جدیدی است که برای ارزیابان مفید است به دلیل آنکه در یک مسیر شفاف و دائمی فرآیند تحلیل ارزیابی اثرات محیط زیستی را سازماندهی می­کند و به طور قابل توجهی زمان صرف شده برای EIA را کاهش می­دهد. جهت وزن­ دهی اثرات از روش  فرایند تحلیل شبکه­ای فازی استفاده شد و تجزیه و تحلیل و امتیاز­­دهی آن‌ها نیز با استفاده از روش ریام صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن است از میان تمامی اثرات شناسایی شده، 19 اثر زیست ­محیطی از فعالیت­های کارخانه کمپوست همدان ضرر می­بینند. اما برای 6 اثر زیست ­محیطی دیگر نتیجه مثبت داشته است و بنابراین اثرات بسیار مفیدی در مقیاس منطقه­ای و در برخی موارد آثار مثبت ملی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of Hamedan Compost using Riam and FANP

نویسندگان [English]

  • maryam kianisadr 1
  • Mehrdad Azani 2

1 1- Assistant Professor, Department of Environment, College of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

2 MSc in Environmental Assessment and Preparation

چکیده [English]

The increasing waste production and its proper disposal is one of the major environmental challenges facing human societies which has increased the focus on Retrieve and recycling of raw materials One of the ways to recover and recycle municipal solid wastes (MSW), composting from organic materials. The Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) is a partially new method which is particularly advantageous over others, as it provides a transparent and permanent record of analytical process while simultaneously organizing the EIA procedure, which in turn significantly reduces the time taken for EIAs. In order to weighting of impacts, the FANP method was used and the RIAM method was used to analyzing and scoring. The results show that among all the identified impacts, 19 environmental impacts of factory operations are harmful. But for the other six environmental impacts, it has had a positive result and therefore it has very beneficial effects on the regional scale and, in some cases, has national positive result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Impact Assessment
  • Hamadan Compost Plant
  • Fuzzy Network Analysis Process
  • Rapid Impact Assessment Matrix
- اسدی شیرین، گلناز. غلامعلی فرد، مهدی، (1394)، تظبیق ضوابط و ارزیابیپیامدهایمحیط­زیستیمحلدفنپسماندقائم شهر بااستفادهازماتریس  LeopoldوRIAM، دوره 1، شماره 3، صفحه 193-206.
- اسماعیلیان, یونس. صفری پور، مهسا. رضوانی، محمد. ۱۳۹۵. ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست شهر خرم آباد، اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی، شهرکرد، دانشگاه شهرکرد
- اله آبادی، احمد. رحمانی، ابولفضل. بهروزیخواه، محمدرضا، 1389. اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. دوره 17. شماره 4: 281-286.
- بابایی، ال ناز(1393). نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز سال18، شماره47، بهار 1393، ص133-148)
- پناهنده، محمد. عابدین زاده، نیلوفر. روانبخش، مکرم. 1389. ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست شهر یزد. مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره 12. شماره 3. پاییز 89.
- زبردست، اسفندیار. (1388). کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای، نشریههنرهایزیبامعماریوشهرسازی، شماره 41: 90-79.
- مل­حسینی، کامران. 1395. گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث کارخانه کمپوست همدان. سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری همدان. 260ص.
- منوری، مسعود.(1380). کاربرد ارزیابی سریع اثرات در پروژه­های توسعه. مجموعهمقالاتنخستینهمایشبین المللیارزیابی زیستمحیطیدرایران، تهران، سازمان حفاظت محیطزیست معاونت محیطزیست انسانی و برنامه عمران ملل متحد.
- مهداد، فائزه. لنجابی، فاطمه، (1395). کاربرد روش RIAM در ارزیابی اثرات زیست­محیطی مدیریت پسماند جامد شهر نور، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط­زیست. دوره 18. شماره 1.
- میرزایی، مهدی. ماهینی، عبدالرسول سلمان. میرکریمی، حامد، 1395. مکان یابی محل­های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات(RIAM)  )مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان(. فصلنامهتحقیقاتجغرافیایی، سال سی و یکم، شماره یکم، بهار 1395، شماره پیاپی 120.
- ولی­زاده، سهیل. شکری، زینب. (1394). بررسی کاربرد ماتریس لئوپولد ایرانی در ارزیابی اثرات محیط­زیستی (EIA) گزینه­های مدیریت پسماند جامد در شهر بیرجند، مجله سلامت و محیط، دوره 8، شماره2، صفحه 249-262.
 
- Khan, Sh. and Faisal, M. N. (2008). An Analytic Network Process Model for Municipal Solid Waste Disposal Options. Waste Management Journal. 23: page 98-112.
- Lawrence, D.P. (2003). Environmental Impact Assessment, Practical Solutions to Recurrent Problems, New York: John Wiley & Sons, Inc, Publication.
- Luiza, S.B.L.  Deborah, S.B.L.  Barbara, S. Bárbara, S. (2017).. Environmental Analysis of Organic Waste Treatment Focusing on Composting Scenarios. Journal of Cleaner Production . 155(1): 229–237.
- Muntean, O-L. Drăgut, L. Baciu, N. Man, T. Environmental Impact Assessment as a Tool for Environmental Restoration (A Case Study: Copsa-Mica Area, Romania). Use of Landscape Sciences for the Assessment of Environmental Security. 14(3):461-470..
- Najafpoor, aa, Pazira, M. shorabi, R. (2008). The Risks of Mixed Municipal Waste Compost Production and its Role in the Contamination of Soil. Fourth National Conference on Waste Management. (pearsian).
-Pastakia, C. (1998). The Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM)- A New Tool for Environmental Impact Assessment. K. Jensen, Olsen & Olsen, Fredensborg, Denmark. page 156.
- untean, O-L. Drăgut, L. Baciu, N. Man, T. Environmental Impact Assessment as a Tool for Environmental Restoration (A Case Study: Copsa-Mica Area, Romania). Use of Landscape Sciences for the Assessment of Environmental Security. 14(3):461-470.