نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد آمایش شهری دانشگاه پیام نور تهران ایران

چکیده

بیشترین تاثیر را بر الگوهای رفتاری شهروندان دارد؟. متغیرهای مستقل این تحقیق (براساس نظریه بنتلی)شامل شاخص‌های تنوع، انعطاف‌پذیری، نفوذ‌‌پذیری، تناسب بصری، خوانایی، غنای حسی ومتغیر وابسته الگوهای رفتاری شهروندان است. رویکرد این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات این پزوهش از طریق مطالعات میدانی انجام شد و داده‌های به دست آمده در نرم افزار spss تحلیل شد. از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نیز برای تعیین نرمال بودن داده‌ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، بهره‌وران استفاده از فضای خیابان سی‌تیر است. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم و پیوستگی آماری و معناداری بین همه مؤلفه‌ها و شاخص‌های محیطی -کالبدی با الگوهای رفتاری شهروندان وجود دارد. بالاترین ضریب همبستگی در بین ابعاد مؤلفه‌های کالبدی با الگوهای رفتاری شهروندان بین نفوذ‌پذیری (01/0>P ، 579/0=r ) و پایین‌ترین ضریب همبستگی بین غنای حسی و الگوهای رفتاری وجود (01/0>P ، 142/0r =) دارد. ضریب تفاضل نیز نشان می‌دهد که متغیرهای کیفیت معابر و دسترسی‌ها، انعطاف‌پذیری فضا، تناسب معماری به ترتیب با 86/0، 83/0 و 78/0 بالاترین ضرایب را دارند که نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی‌تر است و ضریب تفاضل شاخص غنای حسی با 15/0 در پایین‌ترین سطح تأثیرگذاری بر الگوهای رفتاری شهروندان قرار دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Uncertainty of factors influencing the choice of urban tourism destination in border areas (Case study of Astara city

نویسندگان [English]

  • ESMAEL NASIRI HENDEH KHALEH 1
  • parasto mohammadibalini 2

1 Esmal nasiri hendehkhalel associat professor at geography and urban planning in payame nor university tehran–iran

2 Master of Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
The city is a cultural-physical complex that is formed based on the needs, activities and behaviors of its inhabitants (Pour Mohammadi et al., 2015: 30). Urban spaces are one of the areas of manifestation of human behavior (Bardi Anna Moradnejad and Makran 20: 1398). Attention is paid to the links between spatial changes in the city and people's behavioral patterns (Abdolhahi Turkmani et al., 2012: 211). It also includes any activity or action that a living being performs, such as "a reflection or set of values based on a person's situation." D (Saeidian, 1382: 52) During the process of socialization, behavior is influenced by culture and by this process; language, customs and traditions, values and expectations are taught (Namazian, 1: 1397) Bahraini states that activities Humans rely on culture, culture creates a pattern of behavior, and this "behavioral pattern determines and expresses how people use spaces" (Bahraini, 2011: 43) Environment of artificial, natural and Their composition is composed. (Farhang Doostfard, 2000, 1997).
Data and Method
In order to have a normal data distribution, the Kolmogorov-Smirnov test was used. Independent variables of this study include indicators of diversity, flexibility, permeability, visual fitness, readability, sensory richness and variable and behavioral patterns of citizens. . The selection of these variables was done to measure based on theoretical literature and the sources of existing research, as well as interviews with experts in the field of urban planning. In order to measure the questions related to the effect of physical-environmental components on the behavioral pattern of citizens, the Cronbach's alpha obtained is 0.76 and since this value is higher than 0.7, it indicates that the questions related to the variables have a good reliability. The statistical population of this study is the beneficiaries of the use of the space of 30 Tir Street, who have been present at the place of residence from 10:00 AM to 10:00 PM. The sampling method was also random, using cluster sampling with a simple random sampling of 384 people. In order to measure the reliability of the questionnaire, a prototype included 30 over-tested questionnaires. Then, using Cronbach's alpha method, its reliability was checked. This figure was obtained for independent variables of 0.787 and for 0.77 variables, which indicates the necessary reliability of the questionnaire.
Results and Discussion
The Pearson coefficients correlation matrix between the components of physical components with behavioral patterns can be observed. The results show that there was the highest correlation coefficient between the dimensions of physical components with the behavioral patterns of citizens between permeability (P <0.01, r = 0.0579) and the lowest correlation coefficient between sensory richness and behavioral patterns. . (P <0.01, p = 0.142) In this study, multiple regression analysis between the components of physical components was used as a predictor variable and behavioral patterns were used as a criterion variable by simultaneous method. The results of multiple correlation coefficients indicate that in general, there is a direct relationship between the components of physical components with the behavioral patterns of citizens and significant statistical continuity. (599R =, 01 / 0sig =). In addition, the correlation coefficient shows that by changing the status of physical components, the behavioral patterns of their citizens also increase. 0) and visual fit (0.187) is clearly evident, but in terms of the impact of sensory richness in the study area, this impact on citizens' behavioral patterns has been largely indirect. The value of F is equal to 984.764 and its significance is equal to 0.000 and since it is less than 0.05, its significance is obvious and shows that the dimensions of the independent variables in this study can change the dependent variable. Express. Therefore, considering the calculated value for F at the 99% confidence level, it can be said that the linear composition of the independent variables in this study are also significant and as a result, they are able to predict the variable changes
Conclusion
The Pearson coefficients correlation matrix between the components of physical components with behavioral patterns can be observed. The results show that there was the highest correlation coefficient between the dimensions of physical components with the behavioral patterns of citizens between permeability (P <0.01, r = 0.0579) and the lowest correlation coefficient between sensory richness and behavioral patterns. . (P <0.01, p = 0.142) In this study, multiple regression analysis between the components of physical components was used as a predictor variable and behavioral patterns were used as a criterion variable by simultaneous method. The results of multiple correlation coefficients indicate that in general, there is a direct relationship between the components of physical components with the behavioral patterns of citizens and significant statistical continuity. (599R =, 01 / 0sig =). In addition, the correlation coefficient shows that by changing the status of physical components, the behavioral patterns of their citizens also increase. 0) and visual fit (0.187) is clearly evident, but in terms of the impact of sensory richness in the study area, this impact on citizens' behavioral patterns has been largely indirect. The value of F is equal to 984.764 and its significance is equal to 0.000 and since it is less than 0.05, its significance is obvious and shows that the dimensions of the independent variables in this study can change the dependent variable. Express. Therefore, considering the calculated value for F at the 99% confidence level, it can be said that the linear composition of the independent variables in this study are also significant and as a result, they are able to predict the variable changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Space
  • Behavioral Patterns
  • Cirrus Street
  • Public
-        آرام، مرضیه، فرخی، مریم (1392)، تأثیر طراحی شهری بر ارتقاء کیفیت محیطی و الگوهای رفتاری شهروندان.
-        آلتمن، ایروین (1382)، محیط و رفتار اجتماعی، خلوت فضای شهری، قلمرو و ازدحام ترجمه، علی نمازیان، تهران، دانشگاه­شهیدبشتی.
-        امین زاده، بهناز، افشار، دخی (1382)، طراحی و الگوهای رفتاری، فصلنامه محیط شناسی، شماره 31.
-        بحرینی، حسین (1390)، تحلیل فضاهای شهری در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان و ضوابط برای طراحی، تهران، دانشگاه تهران.
-        بنتلی، یان (1382)، محیط­های پاسخ ده، ترجمه مصطفی بهزادفر، دانشگاه علم و صنعت، تهران.
-        بردی انامراد نژاد ،رحیم،رزاقی ،فرزانه ،اروین محمود(1398) ارزیابی مؤلفههای کیفیت فضا در پیادهراههای شهری )نمونه موردی: پیاده راه فرهنگی رشت(نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 69، زمستان 1398،صص 40-19
-        پاکزاد، جهانشاه (1386)، مبانی­نظری و فرایند طراحی­شهری، چاپ اول، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
-        پاک­نژاد، نوید، لطیفی، غلامرضا (1397)، تبیین و ارزیابی تأثیرات مؤلفه­های محیطی بر شکل­گیری الگوهای رفتاری فضاهای شهری (میدان تجریش)، ماهنامه باغ نظر، شماره 15، ص: 66 – 51.
-        پورجعفر، محمدرضا، تقوایی، علی­اکبر، صادقی، علیرضا (1388)، خوانش تأثیر سامان­دهی محورهای بصری برارتقاء کیفیت محیط فضاهای عمومی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 24، صص 80 – 65.
-        پور محمدی.محمدرضا، علیلو.مهدی، کاظمی.الهام (1398)،بررسی رابطه فضاهای شهری مطلوب با برگزاری آئین های عزاداری مطالعه موردی: مراسم عزاداری دهه محرم در محله خطیب شهر تبریز، نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 70، زمستان 1398،صص 29-57
-        حمزه نژاد، مهدی، قلیچی، پدرام (1397)، بررسی اجتماع پذیری و کیفیت قرارگاه رفتاری در پارک های دانشگاهی، مورد مطالعه­ی پارک دانشگاه علم وصنعت، فصلنامه معماری و شهرسازی آرمانشهر، شماره 25، صص 55 – 45.
-        خطیبی، محمدرضا (1392)، تأثیر متقابل الگوهای رفتاری در احیای هویت محیط شهر (مطالعه موردی: محدوده ورودی سنندج)، فلصلنامه هویت شهر، شماره 13، صص 73 – 63.
-        دژدار، امید، طلیسچی، غلامرضا، روحی­دهکردی، رحمان (1391)، بازشناسی مفهوم قرارگاه رفتاری، فصلنامه هفت حصار، شماره اول، صص 20 – 13.
-        ذکاوت، کامران (1371)، طراحی خیابان شهری، فصلنامه آبادی، شماره 5، صص 79 – 68.
-        رسول­پور، هژیر، اعتصام، ایرج، طهماسبی، ارسلان (1397)، ارزیابی تأثیر مؤلفه­های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در فضاهای فیزیکی شهری (نمونه موردی: خیابان ولیعصر (عج­الله) تهران)، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، شماره 25، صص 34 – 19.
-        علی­اکبری، اسماعیل (1385)، رویکرد مفهومی به تأثیر سیمای شهری بر الگوهای رفتاری، فصلنامه جغرافیا، شماره 10، صص 163-143.
-        عبداللهی ترکمانی ،زهرا، یزدانی، محمد حسن ،قنبری هفت چشمه،ابوالفضل (1398)،  نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 70، زمستان 1398،صص 226-207
-        کامورشلمانی، آمنه، حناچی، سیمین (1394)، بررسی تأثیر عوامل بصری فضاهای شهری بر الگوهای رفتاری شهروندان (مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت)، فصلنامه هویت شهر، شماره 24، صص 78-65.
-        لطیفی، امین، سجادزاده، حسن (1393)، ارزیابی تأثیر مؤلفه­های کیفیت محیطی برالگوهای رفتاری پارک­های شهری مطالعه موردی: پارک مردم همدان، فصلنامه مطالعات شهری، شماره 11، صص 20-5.
-        لنگ، جان (1390)، آفرینش نظریه معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه، علیرضا عینی فر، تهران، دانشگاه تهران.
-        نمازیان، علی (1379)، نیازهای روانی در رابطه با محیط مصنوع، مجله صفه، شماره 30، صص 81-74.
-        وحدت، سلمان، سجادزاده، حسن، کریمی مشاور، مهرداد (1394)، تبیین ابعاد مؤثر بر منظر خیابان در جهت ارتقای خوانش منظر فضاهای شهری (مطالعه موردی: بافت مرکزی همدان)، فصلنامه مطالعات شهری، شماره 15، صص 35 – 17.
-        Aydin, Dicl, Tey, F (2008) Outdoor Space Quality, Arced, Vole 2, No 3, PP 189 – 203.
-        Bahreini, G (2012) Analyzing the Social Nature of the Physical Environment in the human Environment. Journal of Fine Arts. No 45, No 1, PP 1-15.
-        Barker,R (1968) Ecological Psychology, Stanford Press.
-        Blobaum,A (2005) The impacts of physical Features and Personal Factors, Environment and Behavior Journal, Vole 137, No 4, PP 465 – 486.
-        Carmon,M (2003)Public Space, Journal of American Planning Association, Vol 1, No 67, PP 2-9.
-        Cooden,H (2005) The meaning of dwelling From an ecological Perspective, Landscap Journal, Vole 11, No 23, PP 32-42.
-        Danesh Doust, M (2013) Investigating the Effects of environmental Capacity on the Formation of Behavioral Situation, Sustainable and Urban Development Journal, Vole 12, No 3, PP 20-39.
-        Piener, E, Napa, S (2008) The Evolving Concept of Subjective Well – being, Journal of Well – being Vole, 39, Springer, Dordrecht.
-        Eckici, B(2004) perceptions of different Socio – economic Status groups Living in Ankara, the department of Sociology, M,S, Middle East the conical University.
-        Havos,p(1999) Apowerful theory in behavior,Hodson press.
-        Ja afar, N,H, Sulaiman, A, Shamsuddin, S (2012) The Contribution of Landscape Features on Traditional Streets in Malaysia, Journal of Behavioral Science, Vol 50, No 1, PP 643-656.
-        Klokloper ,m(1999)Evalution urban space,sci,tecnol press.
-        galdsmit, P ,firan,t (2010) Behavior Setting, Stafford University Press.
-        Gehl,Jan (1987) Life between building, Newyork.
-        Lang,J (1987) Creation theory of architecture. The role of behavioral Science in environment design.
-        Lucas, Raymond (2008) Experience in Urban Design, Journal of Design Principle Vole 16, No 1, PP 83-94.
-        Lunenburg, F (2012) Goal – Setting Theory, international Journal of Management, Vole 15, No 1, PP 1-18.
-        Nohl, W (2008) Sustainable Landscape Use and aesthetic on Future Landscape, Landscape and Urban Journal, Vole 54, No 4, PP 223 – 234.
-        Ozguner,H (2011)Cultural difference in Attitudes toward Urban Parks, Journal of Landscape Research, Vole 1, No 36, 10-22.
-        Perkins, D (1988) Community Psychology, London press Perini, C (1970) With man in mind, Cambridge press.
-        Peyovic, S (2012) Visual Perception of Public Open Spaces in nixie, Journal of Social Science, Vole 1, No 68, PP 921-923.
-        Popov, Lubomir (2012) Crossing Order: The interdisciplinary Meaning of Beharior Setting Theory, international Journal of Humanities and Social Science, Vole 11, No 19, PP 18-27.
-        Richard,H(1975)Explorations in the taxonomy of behavior Setting Analysis of Dimensions of Setting. Journal of Community Psychology, Vole 3, No4, PP 23-38.
-        Rikybort, Lu ,diyansodgik, t (2008)the representation and transition in connevtion;California;press
-        Rish,P (2012) Urban environmental Stress and behavioral, Urban Studies Research, Vole 2, No 3, PP 1-12.
-        Scott, M (2005) Powerful theory and a Paradox after Barker. Environmental and Behavior, Vole 37, No3, PP 295-329.
-        Tibbals, F (2003) Making People Friendly towns, spoon press.
-        Wen Liu, Chi (2012) Social and behavioral Science, Journal of Environment and Planning, Vole 31, No 1, PP 805 – 828.
-        Wikstrome, P (2009) Violence as Situational action, International Journal of Conflict, Vole 3, No 3, PP 75-96.
-        icker, A (2011) Perspectives on behavior Setting. Environment and behavior Journal Vole 147, No 1, PP 122-133.