نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکترای دانشگاه خوارزمی تهران

10.22034/gp.2020.10789

چکیده

محیط‌های کوهستانی در برابر آشفتگی‌هایی مانند سیلاب مقاوم‌تر از انواع دیگر اکوسیستم هستند و فعالیت بازگرداندن آن‌ها می‌تواند منافع اکولوژیکی بسیاری را فراهم کند. مشاهدات و تفسیر اشکال رسوبی- ژئومورفیک رودخانه‌ها در طول سیلاب‌های شدید و پس از آن برای درک بهتر مکانیسم واکنش تغییرات رودخانه اساسی می‌باشد. واکنش ژئومورفولوژیکی رودخانه‌ها به آشفتگی سیلاب‌ کاتاستروف منجر به گسترش کانال، حمل و نقل رسوبات، فرسایش ساحلی کانال و ایجاد نهشته‌ها و اشکال رسوبی در بستر و حاشیه رودخانه‌ها می‌شود. رودخانه گادر در 25 فروردین 1396 موجب سیل فاجعه بار شد که نتیجه آن تخریب بیولوژیکی و ژئومورفولوژیکی قابل توجهی در کناره‌های رودخانه شد. از تصاویر هوایی با وضوح بالا از قبل و بعد از سیلاب برای تحلیل 35 کیلومتر از بستر اصلی رودخانه گادر به منظور مشخص کردن میزان آشفتگی‌های ژئومورفیکی و کناره رود با شدت‌های متفاوت اعم از آشفتگی زیاد، آشفتگی متوسط تا گروه بدون آشفتگی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد آشفتگی شدید در نزدیکی بستر اصلی رودخانه رخ داده و با فاصله از بستر اصلی رودخانه و رسیدن به دوره بازگشت سیلاب‌های 100 و 500 ساله کاهش یافته است. این سیلاب موجب آشفتگی زیادی در نزدیکی شاخه‌های اصلی رودخانه شده است. اقدامات کنترل کننده و تعیین حریم سیل گیر موجب بهبود عملکرد بهتر کناره‌های رودخانه شده و سیستم را قادر می‌سازد تا سریعاً بهبود یابد و به رویدادهای سیلاب آینده مقاوم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Geomorphic Classification of the Catastrophic Flood Effects of the Gadar River Based on the Mitzen Model

نویسندگان [English]

  • mojtaba yamani 1
  • mosa abbasi 2

1 university of tehran

2 UNIVERSITY OF KHARAZMI

چکیده [English]

Introduction
Hard floods increase the strength of canals, erosion rates and sedimentation in the rivers. Late in the evening and early morning of April 26, 2016, the Gadar basin experienced lightning and hard storms directly across the basin, causing only a few hours of rainfall in the basin. Due to the high rainfall of April 1976 with a maximum of 197 mm, the soil was saturated and caused direct runoff to the canals. The flood caused significant biological and geomorphic disturbances in the riverbeds, which caused complete loss of vegetation in some parts of the river. Even in the areas where the alluvium was left, many plants were destroyed. The floods caused major changes in the morphology of the Gadar main waterways and rivers, which have been unprecedented in recent decades. This study aimed to provide a model to determine the amount of geomorphic turbulence caused by catastrophic flood in the Gadar River during the flood event of 96 years.
Data and Methology
 The data were collected from library methods, statistical data, imagery and field surveys. Aerial photographs were selected to determine the extent of geomorphic perturbations caused by the catastrophic flood at 35 km from the main river before and after the flood. Post-flood morphological changes using aerial imagery revealed that digitizing the area where catastrophic flood perturbations occurred along the Gadar River was clearly visible. For the essential management using the Mitsen model, recurrent periods including 100 and 500 years flood bed and flood plain were used to determine the geomorphic turbulence of the river.                                     
In the disturbance area of ​​the riverbank, the highest amount of disturbance was in group 4 (10965793 m 2) and the lowest was in group 5 (657247 m 2). These large-scale patterns are also consistent with increasing river distances for 100- and 500-year flood return periods. The highest amount of geomorphic perturbation was related to Class D covering a total of 4972105 square meters, while Class B perturbation with an area of ​​578969 square meters covered the least perturbation. The highest amount of geomorphic perturbations belonged to Group A for flood bed area with 46.58% covering an area of ​​about 1694712 m 2 while the lowest D perturbation was with Group 57 with 3.57%. The total area is 178931 square meters. For the 100 and 500 year floodplains, similar to the floodplain area, the highest and lowest turbulence rates belonged to Group A and B, respectively.
Results and Discussions
Most of the perturbations and locations with maximum geomorphic perturbations were caused by catastrophic flooding of the Gadar River. within the flood bed area and these perturbations for all groups of the river bed and geomorphic The distance from the river and the movement to the 100- and 500-year floodplain returns decreases. This trend is particularly evident in most of the river and geomorphic turbulence. There is a particular trend between groups 1, 2 and 3 of the perturbation and the geomorphic groups B and C that place the subduction sites in this perturbation group. Floods have the capacity and ability to transport moderate amounts of sediment or moderate erosion, but as a large force that can completely erode alluvial riverbeds and remove vegetation, it is not sufficient so it will be just outside the flood plain erosion threshold This is probably due to increased plant resistance and root reinforcement and its effect on floodplain roughness and decreased bed flow velocity. Most floodplain erosion occurred in the bed and adjacent to the canal of the study. Since floodplain erosion involves the riverbank and geomorphic sections, the most severe type of D-group geomorphic perturbation process was approximately 58% with two groups of 4 and 5 rivers, respectively, as partial and complete flood plain erosion, respectively.                                                              
    By comparing the native Gadder model with the Mitzen model, it can be seen that the Gadar River indigenous classification model is similar in some respects to that of the Mitzen, but also has some differences. In the Mitzen model, the topographic features, river cover, anthropogenic disturbance and the geomorphic disturbance of the bed sediment and the morphology of the river are not fully considered while in the Gadar basin the presence of lands adjacent to the riverbed. The river bed with different coverages along with the sediment type of the bed and banks plays an important role in the extent of flood control or expansion.
Conclusion
Most of the disasters caused by the catastrophic floods in the Gadar River include Group 5 for river disruption and Group D for geomorphic disruption, which occurred mainly in the floodplain area, which is confined to all river banks and geomorphic section distances from the river. And the movement toward the 100- and 500-year flood plain return periods has declined. In group 5, 90.2% of the turbulence occurred in the floodplain, while only 8.6% occurred in the 100-year floodplain and 0.6% in the 500-year floodplain. Similarly, in Group D, 92% of the geomorphic turbulence occurred in the floodplain, and only 8% of the turbulence occurred in the other floodplain groups, so most of the severe turbulence was in the canal bed and less severe turbulence mainly in the The 100- and 500-year flood plain return periods are located outside the flood plain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catastrophic flood
  • Morphological changes
  • Mitsen model
  • Gadar river
-جهادی طرقی، مهناز (1387)، علل و آثار ژئومورفیک سیلاب‌های شدید (کاتاستروفیک) رودخانه مادرسو سال 80 و 81، رساله دکتری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.   
- حسینی، موسی، بیگلو، منصور، یمانی، مجتبی، گراوند، فاطمه (1394)، پیش بینی سیلاب تاریخی رودخانه کشکان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HMS-HMS، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، سال چهارم، شماره 1، تابستان 1394، صص 118-133.
- خان بابایی، زهرا، مقیمی، ابراهیم، مقصودی، مهران، یمانی، مجتبی، علوی پناه، کاظم (1396)، پاسخ رسوبی  ژئومورفیک رودخانه­های کوهستانی ایلام به سیلاب شدید سال 94، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمّی، سال ششم، شماره 2، پاییز 96، صص 78-64.
- فرج زاده، منوچهر (1391)، بررسی خطر سیل خیزی در زیر حوضه‌های استان آذربایجان غربی، پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی، شماره 1، تابستان 1391، صص 68-59.
- یمانی، مجتبی، عنایتی، مریم (1384)، ارتباط ویژگی‌های ژئومرفولوژیک حوضه‌ها و قابلیت سیل خیزی (تجزیه و تحلیل داده‌های سیل از طریق مقایسه ژئومرفولوژیک حوضه‌های فشند و بهجت آباد)، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، زمستان 1384، دوره 37, شماره 54، صص 57-47.
-Anderson, B., Rutherford, I., Western, A., 2006. An analysis of the influence of riparian vegetatio on the propagation of flood waves. Environ. Model. Softw. 21, 1290–1
- Baattrup-Pedersen, A., Jensen, K., Thodsen, H., Andersen, H., Andersen, P., Larsen, S., Riis, T.Andersen, D., Audet, J., Kronvang, B., 2013. Effects of stream flooding on the distribution and diversity of ground water-dependent vegetation in riparian areas Freshw. Biol. 58, 817–827.
- Greet, J., Webb, J., Cousens, R., 2015. Floods reduce the prevalence of exotic plant species within theriparian zone: evidence from natural floods. Appl. Veg. Sci. 18 (3), 503–512.
- Hauer, C., Habersack, H.2009. Morphodynamics of a 1000-year flood in the Kamp River, Austria, and impacts on floodplain. Earth Surf. Process. Land forms 34, 654–682.
- James, C., Mackay, S., Arthington, A., Capon, S., Barnes, A., Pearson, B., 2016. Does stre structure woody riparian vegetation in subtropical catchments? Ecology and Evolution 6 (16), 5950 - 5963.
- Julian, J.P., Podolak, C.J.P., Meitzen, K.M., Doyle, M.W., Manners, R.B., Hester, E.T., Ensign, S., Wilgruber, N.A., 2016. In: Jones, J.B., Stanley, E.H. (Eds.), Shaping the Physical Template: Biological, Hydrological, and Geomorphic Connections in Stream Channels In Stream Ecosystems in a Changing Environment. Elsevier Academic Press, Amsterdam, pp. 85–133.
- Kochel, R.C., Hayes, B.R., Muhlbauer, J., Hancock, Z., Rockwell, D.2015. Geomorphic response to catastrophic flooding in north-central Pennsylvania from Tropical Storm Lee (September 2011): Intersection of fluvial disequilibrium and the legacy of logging. Geosphere, published online on 23 December 2015 as doi:10.1130/GES01180.1.
- Magilligan, F.J., Buraas, E.M., Renshaw, C.E., 2015. The efficacy of stream power and flow duration on geomorphic responses to catastrophic flooding. Geomorphology 228, 175–  188.
- Meitzen, K.M., Phillips j n., Thaïs Perkins, Aspen Manning, Jason P. Julian. 2017. Catastrophic flood disturbance and a community's response to plant resilience in the heart of the Texas Hill Country, Texas Univ. Texas Undergr. Res. J. 4 (1), 34–47.
- Walczak, N., Hammerling, M., Spychala, M., Niec, J., 2015. The influence of the presence of vegetations in flood plains on flood risks. J. Ecol. Eng. 16 (5), 160–167.
- Radek, Ch. T. 2000. Sediment transport: Theory and practice. New York: McG raw-Hill.
- Rusnák, M., Lehotský, M., Sládek, J.2015. Geomorphic adjustment of a gravel bed meandering river a response to contemporary floods and management issues (The Eastern Slovakia). Mobility & river management .A4  ,1-3.