نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

جاذبه های شهری از یک سو و نبود امکانات اولیه زندگی در روستاها از سوی دیگر موجب مهاجرت های روستاهای اطراف به شهر های نزدیک می شود. شهرستان مراغه نیز به سبب داشتن روستاهایی با معیشت کشاورزی از این امر مستثنی نیست.
در پژوهش حاضر تلاش شد بهترین گزینه برای توسعه فیزیکی پیشنهاد گردد. در این راستا 3 عامل اصلی انسانی، طبیعی و توپوگرافی در نظر گرفته شد. عوامل توپوگرافی شامل شیب، ارتفاع و جهت شیب، عامل طبیعی شامل فاصله از رودخانه، فاصله از گسل و زمین شناسی و عامل انسانی شامل فاصله از جاده، فاصله از نقاط روستایی و کاربری است. ابتدا وزن مربوط به معیارها و زیر معیارها با استفاده از نرم افزار سوپر دسیژن محاسبه گردیده و سپس با استفاده از نرم افزار Arc GIS نقشه ها ی مربوطه تهیه و تحلیل های لازم انجام شده است. در این پژوهش از روش Fuzzy ANP استفاده شده است. این روش نتایج را به صورت اعدادی بین صفر و یک نمایش می دهد که در آن یک به معنای نتیجه مطلوب و صفر به معنای نتیجه نامطلوب می باشد و اعداد میانی به میزان نزدیک بودن به یک و صفر میزان مطلوبیت را نشان می‌دهند. نتایج با توجه به سه عامل انسانی و محیطی و توپوگرافی به دست آمدند و وزن دهی معیارها نشان‌دهنده اهمیت بیشتر عوامل محیطی نسبت به دو عامل دیگر است. با بررسی سه نقشه مجزا برای این سه عامل قسمت مشترک دو عامل محیطی و توپوگرافی قسمت جنوب‌غرب شهر می‌باشد، ولی به دلیل محدودیت‌های کاربری اراضی ای که در مراغه موجود است، نقشه معیار انسانی نقاط بسیار اندکی از جنوب و شمالغرب را مناسب توسعه فیزیکی نشان داد. نتایج نهایی قسمت‌های غربی و شما‌ل‌غرب را با توجه به سه عامل ذکر شده و وزن این عوامل مناسب توسعه نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Locating optimal areas for physical development of the city using the Fuzzy ANP model (Case study Maragheh city)

نویسنده [English]

  • Ali Mohammadkhorshidduost

هشترود

چکیده [English]

Urban attractions on the one hand and the lack of basic amenities of life in the villages on the other cause the migration to the near cities. Maragheh city due to the villages relying on agricultural livelihoods is not excluded from it.
In this study, we tried to propose the best alternative for physical development. In this regard, three main human, natural and topographical factors were considered. Topographic factors include slope, elevation and gradient direction, natural factor including distance from the river, distance from fault and geology, and human factor including distance from the road, distance from the rural areas and the use. At first, the weight of the criteria and sub-criteria was calculated using superdisign software and then ArcGIS software provided relevant maps and analyzes were done. In this study, Fuzzy ANP method was used. This method displays the results as numbers between zero and one, in which one means a desirable result, and zero means the result is undesirable, and the middle numbers show the level of utility as close to one and zero. The results were obtained based on human and environmental factors and topography, and the weighting of the criteria indicates the importance of environmental factors as compared to the other two factors. By examining three separate maps for these three factors, the common parts of the two environmental and topographic factors are the southwestern part of the city, but due to land use restrictions in Maragheh, the human map shows very small points in the south and northwest for physical development. . The final results of the western and northwest regions were noted with respect to the three factors mentioned and the weight of these suitable factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maragheh
  • Physical development
  • GIS
  • Locations
  • Fuzzy ANP