دوره و شماره: دوره 26، شماره 79، اردیبهشت 1401 
شناسایی رخدادهای بارش فرین در غرب ایران (2016 – 1965)

صفحه 125-115

10.22034/gp.2022.10854

سعید جهانبخش اصل؛ بهروز ساری صراف؛ حسین عساکره؛ سهیلا شیرمحمدی


توسعه مکمل گرای گردشگری: رویکردی نوین در توسعه منطقه‌ای

صفحه 335-307

10.22034/gp.2021.45143.2808

غلامرضا کاظمیان شیران؛ محمود ضیائی؛ فاطمه یاوری گهر؛ یاور بابائی