نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 دانشیار دانشگاه تبریز

10.22034/gp.2020.10834

چکیده

شهرهای جدید لجام گسیخته در گوشه و کنار شهرهای بزرگ ایجاد می­شوند. این امر باعث توسعه پراکنده، افزایش هزینه­های شهری و در نهایت بزرگی بی حد و حصر شهری شده و مدیریت شهری را با پیچیدگی و مشکل مواجه می­سازد، و ایجاد شهرهای جدید نه تنها به مهم­ترین هدف خود که جذب سرریز جمعیت مادر شهرها هستند، دست نمی­یابند، بلکه در اغلب موارد بعد از چند سال هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده­اند. توجه به این موضوع باید در دستور کار مدیران و مسئولین شهری باشد تا به جای توسعه پراکنده شهری، از بافت­های ناکارآمد موجود (بافت­های فرسوده) بهره جویند. بنابراین استفاده از توسعه میان­افزا و بهره­گیری از ظرفیت­های موجود و کمک به حل مشکلات موجود هم از نظر فرسودگی مساکن و کاربری­های جانبی و هم برطرف ساختن کمبود خدمات زیربنایی و روبنایی می­تواند به توسعه شهری بی­قواره انتظام بخشد. بدین منظور در این مقاله با بررسی نقش توسعه میان­افزا در اصلاح بافت فرسوده محله حکم آباد تبریز با استفاده از روش تحلیل فضایی پرداخته شده است. که با استخراج شاخص­های توسعه میان­افزا (وجود اراضی قهوه­ای و قطعات خالی، تعداد طبقات و...) و بافت فرسوده (کیفیت ابنیه، عمر ابنیه، مصالح بکارفته، اندازه قطعات، دسترسی قطعات و...) و نقشه­های مربوطه و نهایتاً نقشه نهایی میزان توسعه میان­افزا محله مربوطه، که با استفاده از همپوشانی لایه­های تراکم جمعیت، اراضی قهوه­ای، نقشه عمر ابنیه، مصالح بکاررفته و... استخراج گردیده است بیش از 95 درصد استعداد توسعه درونی وجود دارد. لازم بذکر، است که در زمینه شبکه معابر موجود موانعی جهت توسعه وجود دارد که در آن زمینه هم شبکه معابر جدید و تعریض برخی معابر موجود پیشنهاد گردیده است، تا از حالت فرسودگی بیرون آمده و مانند گذشته حیات خود را بازیابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the role of infill development in renovation of urban old textures (Case study: Hokm Abad region of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Mahsa Khosh Sima 1
  • Akbar Asgharei Zamani 2
  • shahrivar rostaei 2

1 MSc in Geography and Urban Planning

2 Associate professor, University of Tabriz

چکیده [English]

Introduction
Considering the occurrence of scattered phenomena in the cities of Iran, the need for re-planning on land and housing in old textures has doubled. In fact, urban sprawling growth shows that the city's population growth is lower than the physical development of the city. Infill development provides the best opportunity to maintain outdoor space and optimize the use of existing infrastructure. And at the same time, by promoting identity in areas where abandoned land is redeveloped, while providing housing, especially for the low income, can provide a model for urban development policies, especially in the housing sector. In general, issues such as the lack of land, the destruction of agricultural land and gardens due to the excessive spread of cities, the energy crisis, air pollution, informal settlements, the spread of cities on hazardous areas and faults and social anomalies, including issues Which make it imperative to pay attention to the infill and sustained development approach in the housing sector.
Methodology
 Thus, in this study to investigate the role of infill development at renovation of Hokm Abad region of Tabriz old texture we applied spatial analysis. By calculating the indexes of infill development and old texture and corresponding maps, the final map of Infill development in the neighborhood with 95% confidence level came out. In addition, there are street network restrictions for infill development the relationship of which is also being approved through a map to exclude the respective problems, to come out of a state of exhaustion and regain its life as before.
Result and discussion
The overall results of this article suggest that:
There is a high talent for the development of vacant land between existing parts (10% of the total land), which can be used for residential development by increasing the use of the density of buildings and increasing the use of lateral land uses of housing land use.
Considering that neighborhood development has taken place at the Horizontal surface can Aggregate of fine-grained pieces, which accounts for over 50% of the area in question, the existing construction density can be increased.
According to the buildings' life plans, the materials used, the quality of the building, most buildings need to be fully renovated and restored. In the new rebuilding, the principles and criteria for infill development should be considered as an example of the new urban planning principles, so be build new development based on the human scale, neighborhood the centerpiece with a distinctive center and edges with the ability to walk and bike ride.
According to population density map 1.3, the population increase can be done in empty spaces and points marked on the population density map.
Most of the transit network in the Hakam Abad district of Tabriz are organic and have not complied with the relevant rules and regulations that should be amended in new constructions Improved passageways and extensions of less than 6 meters, and attention should be paid to the rules for the extension of old texture tracks transit of at least 8 meters (Local access).
Conclusion
New towns are creating unbridled areas around the large cities and metropolitan regions witnessing, the sprawl development, the increase of urban costs, and finally untold magnitude of urban and urban management facing up complexity and trouble. And the creation of new towns cannot lead to the important goal of attracting new towns not only in the metropolis crowd overspill, but Some have not yet reached the stage of exploitation after some years. According to this issue the focus should be on the managers agenda and municipal officials rather than the urban sprawl development around the cities The spreading cause of fertile agricultural lands can blight available (old textures) usage, The decline of urban life in urban centers revives the past new towns are creating unbridled around the large cities. This matter causes sprawl development, the increase of urban costs, and finally untold magnitude of urban and urban management facing up complexity and trouble. And The creation of new towns cannot lead to the important goal of attracting new towns not only in the metropolis crowd overspill, but the operational out comes as well. According to this issue the focus should be on the managers agenda and municipal officials rather than the urban sprawl development around the cities the spreading cause of fertile agricultural lands can blight available (old textures) usage. Therefore, infill development and utilizing existing capacities can help solve problems both in terms of exhaustion and lack of services, and infrastructure and Superstructures. It can resolve to promote awkward urban development discipline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Old Textures
  • Infill Development
  • Spatial Analysis
  • Hokm Abad Region of Tabriz
- احدنژاد، محسن و روستایی، شهریور و زنگیشه­ای، سجاد، (1390)، «آسیب شناسی مداخلات در نوسازی بافت­های قدیمی و فرسوده (مطالعه موردی: محله فیض آباد)»، فصل­نامه علمی پژوهشیفضایجغرافیایی، بهار 1391، سال دوازدهم، شماره 37، صفحات 120-97.
- اسدی، احمد (1393)، «ارزیابی توسعه میان­افزا در تأمین مسکن و ظرفیت پذیری بافت­های فرسوده (مطالعه موردی: شهر زنجان)، دانشکده جغرافیا و برنامه­ریزی، دانشگاه تبریز.
بیکر، ترزال، (1391)، «روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی»، ترجمه هوشنگ نایبی، دانشگاه پیام نور.
- پورمحمدی، محمدرضا و شفاعتی، آرزو و ملکی، کیومرث، (1391)، «میان­افزایی؛ راهکاری برای افزایش پایداری کالبدی محور تاریخی – فرهنگی کلان­شهر تبریز»، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، زمستان 1393، سال 25، شماره 4، صفحات 124-101.
- پورمحمدی، محمدرضا و شفاعتی، آرزو و ملکی، کیومرث، (1392)، «ارزیابی پتانسیل میان­افزایی در محور تاریخی- فرهنگی کلانشهر تبریز»، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، بهار 1392، سال 17، شماره 43، صفحات 70-41.
- داوودپور، زهره و نیک نیا، ملیحه، (1390)، «بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده شهری راهبردی به سوی دستیابی به ابعاد کالبدی توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی بافت فرسوده کوی سجادیه)»، فصل نامه آمایش محیط، شماره 15.
- دیکنز، پیتر (1382) «جامعه­شناسی شهری»، جامعه اجتماع محلی و طبیعت آن، مشهد، آستان قدس رضوی.
-سنجری، سارا، (1386)، «راهنمای کاربردی 9.2 ARC GIS»، انتشارات عابد، چاپ هشتم.
-شریفیان، احسان، (1389)، «توسعه میان­افزا – بهره­گیری از ظرفیت­های درونی شهر»، ماهنامه منظر، شهریور 89، شماره دهم، صفحات 50-47.
-شماعی، علی و پوراحمد، احمد (1384)، «بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا»، دانشگاه تهران، تهران.
-نسترن، مهین و قدسی، نرگس، (1394)، «شناسایی پهنه­های مستعد توسعه میان­افزا در نواحی ناکارآمد مراکز شهرها (نمونه موردی منطقه 1 اصفهان)»، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، بهار 1394، سال ششم، شماره بیستم، صفحات 51-68 .
-Adams, D., and Watkins, C, (2002), “Greenfield, brownfield Housing development. European urban and regional research center”, Black wall publishing.
-EPA: united states environmental Protection Agency (2004), “Making way for urban infill and Brown field Redevelopment”.
-Fanfang, C. 2007. Recovering urban land: “A framework to improve brownfield redevelopment practices, case of Shenzehen, China”, international institute for Geo – information science and earth observation Enscheda, the Netherlands.
-Ghanghermeh, A. & Roshan, Gh. R. & Orosa, J. A. & Calvo, R. J. & Costa, A. M. (2013), “New climatic indicators for improving urban sprawl”: a case study of Tehran city, Journal entropy 2013, Basel, Switzerland, www.mdpi.com.
-Hassan, G.F. (2012), “Regeneration as an approach for the development of informal settlements in Cairo metropolitan”, Alexandria Engineering Journal, 229–239.
 
-Hudnut, William H., (2001), Comment on 15 J. Terrence Farris’s “The barriers to using urban infill development to achieve smart growth.” Housing Policy Debate 12, no. 1:31–40.
-Li-Guo Wang[1][2], Haoying Han[3], Shih-Kung Lai[4][5], (2014), “Do plans contain urban sprawl? A comparison of Beijing and Taipei”, Habitat International,121-130,
-Maria Roth, E. (2000), “The Impact of Design upon Urban Infill Development”, Virginia Polytechnic Institute and State University.
-Virginia McConnell and Keith Wiley (2010), “Infill Development: Perspectives and Evidence from Economics and Planning”, May 2010.