دوره و شماره: دوره 24، شماره 72، شهریور 1399 
بررسی چرخندزایی در بادپناه کوهستان زاگرس (دوره 1999 ـ 2005)

صفحه 105-128

10.22034/gp.2020.10818

سعید جهانبخش؛ علی محمد خورشیددوست؛ حمید میرهاشمی