نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1  دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،واحدمرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند،ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

3 استادتمام گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،واحدمرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران

چکیده

در رویکردهای نوین به شهر،شهرخلاق،به عنوان یک روش راهبردی در عرصه تفکر برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری مطرح شده است. این رویکرد به ورود خلاقانه شهروندان به عرصه های مختلف مواجهه بامسائل مرتبط با شهر می پردازدودرجهت تحقق مولفه های اندیشه حق به شهر(حکمرانی شهری، شمول اجتماعی، تنوع فرهنگی در شهر و آزادی های اجتماعی و حق
دسترسی به خدمات شهری برای تمامی ساکنان شهر) گام برمی دارد .ارتباطی قوی بین فضا وخلاقیت وجود دارد.افراد خلاق نیاز به فضایی برای زندگی ،کار،الهام بخشی ونمایش کارهای خود دارند.با ایجاد فضاهای باثبات ومطمئن برای هنرمندان،افراد وکسب وکارهای خلاق مجبور به جابجایی ومهاجرت نمی شوند که خود می تواند تهدیدی برای بقاء خلاقیت ونوآوری باشد.بنابراین فراهم کردن فضاهای با ثبات برای این افراد ضروری است . دراین میان فضاهای عمومی میتوانند نقش بسیار مهمی را برعهده داشته باشند.در کنار این ، با اذعان به این چندگانگی و تفاوت در بررسی کیفیت وخلاقیت فضاهای عمومی ، هدف این مقاله تبیین الگوهای شکل گیری شهرخلاق وارائه مدلی برای بررسی خلاقیت فضاهای عمومی شهر می باشد. مقاله حاضر از نوع تحقیق بنیادی-نظری است که با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و خوانش متن،وارزیابی مدلهای مربوط به ارزیابی کیفیت وخلاقیت فضاهای عمومی شهری ،الگوهای مختلف را بررسی کرده وسپس به ارائه الگویی جدید رسیده است.خروجی اول تحقیق ،بیان الگوهای شکل گیری شهر خلاق است و مدلی جدید برای بررسی خلاقیت فضاهای عمومی شهر پیشنهادشده است(خروجی دوم)،این مدل از هشت معیار (حکومتی ، اعتقادی – مذهبی ، تفکرخلاق ، مولفه کالبدی، ادراکی، بصری، عملکردی وزمانی) تشکیل یافته است.با توجه به معیارهای فوق خلاقیت فضاهای عمومی بسته به شرایطی که در جوامع مختلف حاکم است ارزیابی می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the patterns of the formation of a creative city with an emphasis on the role of public spaces

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Ghorbaniane Tabrizi 1
  • Mohamadreza pourmohamadi 2
  • karim Hoseinzade dalir 3

1 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Marand, Iran

2 Professor of All Faculty of Planning and Environmental Sciences, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz University

3 Professor of Geography and Urban Planning, Unit of Science, Islamic Azad University, Marand, Iran

چکیده [English]

In modern approaches to city, township, as a strategic method in the field of thinking, planning and implementation of urban plans has been raised. This approach to the creative entry of citizens into different areas of encounter with city-related issues in order to realize the components of thinking of the right to the city (urban governance, social inclusion, cultural diversity in the city and social freedoms and rights
Access to urban services for all residents of the city. There is a strong link between space and creativity. Creative people need space for life, work, inspiration, and display of their work. By creating stable and reliable spaces for artists, creative people and creative people. Do not have to move and migrate, which can be a threat to the survival of creativity and innovation. Therefore, provision of stable spaces for these people is essential. In this regard, public spaces can play a very important role. Additionally, by acknowledging this diversity and difference in the quality and design of public spaces, the purpose of this article is to explain the patterns of city formation and provide a model for assessing the creativity of the public spaces of the city. The present paper is a fundamental-theoretical research that studies various patterns using library studies and text readings, and evaluates models for assessing the quality and integrity of urban public spaces, and then presents a new model. First research output, expression The patterns of the formation of the city are creative and a new model is proposed to explore the creativity of the city's public spaces (second output), which consists of eight criteria (governance, religious beliefs, intellectual thinking, physical component, perceptual, visual, functional performance). Given the above criteria, creativity of public spaces depends on the conditions prevailing in different societies The set is evaluated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative City
  • Urban Public Space
  • Creative Common Space
  • Human Rights
  • Quality Models