نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آب و هواشناسی ماهواره ای، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانشیار دانشگاه تبریز

3 گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

4 دانشگاه تبریز

چکیده

اخیراً حدهای بالا و دنباله بالایی توزیع فراوانی بارش مورد توجه بسیار بوده است. در این راستا به فراخور ویژگیهای جغرافیایی هر پهنه، آستانه های متعدد و متنوعی برای این ویژگی بارش معرفی و به کار گرفته شده است. در تحقیق حاضر، جهت بررسی و تحلیل روند رویداد حدی بارش در استان تهران طی دوره آماری 2016-1983 ، از تعدادی از نمایه‌های ارائه شده توسط کمیته ملی اقلیم‌شناسی سازمان هواشناسی جهانی استفاده شده است. رفتار دنباله توزیع رویداد حدی بارش و تحلیل فراوانی و شدت این رویداد، با استفاده از مدل مقادیر اوج‌های بالاتر از آستانه (POT) بررسی شد. انتخاب آستانه مناسب جهت محاسبه اوج‌های بالاتر از آن آستانه با استفاده روش‌های صدک 95‌ام‌، نمودار میانگین باقیمانده عمر (MRL) و بازبینی مدل- پایه (MBC) انجام پذیرفت. تخمین پارامترهای توزیع با روش حداکثر درست‌نمایی و ارزیابی وقوع و شدت رویدادهای حدی با استفاده از میانگین فواصل زمانی بین رویدادها (ARIs) بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون من-کندال نشان داد که در ایستگاه‌های مورد مطالعه روند معنی‌داری در نمایه‌های حدی بارندگی در دوره آماری 2016-1983 تجربه نشده است. بررسی منحنی‌های رشد نشان داد که در دوره آماری 34 ساله (2016-1983) بیشتر رویدادهای حدی مشاهده شده در ایستگاه‌ها دوره بازگشت 1 تا 10 سال دارند. بررسی نمودارهای Q-Q و آماره χ2 نشان داد که مدل POT قابلیت زیادی جهت مدل‌سازی رویدادهای حدی در منطقه مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Extreme Precipitation in Tehran Province Using the Peak Over Threshold Values Model

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ahmadzadeh 1
  • Khalil Valizadeh Kamran 2
  • Davod Mokhtari 3
  • ali akbar rasoli 4

1 Departement of Satellite Climatology , Marand Branch, Islamic Azad university, Marand , Iran

2 Associate professor of University of Tabriz

3 Department of Geography, University of Tabriz

4 university of tabriz

چکیده [English]

Recently, high extreme and frequency distribution of higher sequence of precipitation have been attended more. Through this, because of geographical characteristics of each area, diverse and different thresholds have been presented and utilized for the mentioned precipitation’s characteristics. Through the present research, for exploring and analyzing the extreme precipitation event in Tehran through the 1983-2016 statistical periods, some of the indexes presented by World Meteorological Organization Committee were utilized. The extreme precipitation event distribution sequence behavior and frequency analyses and severity of the mentioned event were explored by using the Peak Over Threshold value model (POT). Selecting the suitable threshold for calculating the peaks higher than threshold using the 95 percentile methods, Mean of Remaining Life (MRL) and Model-Base Controlling (MBC) was done. Distribution parameters’ determining by maximum likelihood method and evaluating the occurrence and extreme events’ severity was investigated by using the Average Returning Intervals (ARLs). The results accessed from Man-Kendal illustrated that in the studying stations, the significance process in the extreme indexes through the 1983-2016 was not met. Exploring the development curves showed that through the 34-year-old statistical period (1983-2016), most of the observed extreme events in the stations had 1 to 10 years return. Q-Q exploring charts and χ2 statistics showed that POT model included the high quality for modeling the extreme events in the studying area

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extreme Precipitation
  • Peak Over Threshold Values Model
  • ARIs Returning Period
  • Tehran Province