نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

3 دانشیار مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

4 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22034/gp.2020.10852

چکیده

رزندگی در حقیقت تمایل شهروندان به حضور فعال و پویا در محیط­های شهری گفته  می­شود که باعث پر رونق و شلوغ تر شدن فضاهای شهری و افزایش حضور شهروندان در فضاهای عمومی شهر می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر سرزندگی در فضاهای عمومی شهری از دیدگاه شهروندان و گردشگران در مناطق شهری(1و3و5و6 ) اصفهان می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی تحلیلی می باشد . تعداد کل نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران  با سطح اطمینان 95 در صد 584 نفر برآورد گردید. از این تعداد نیمی از شهروندان و نیمی از گردشگران  بالای 15 سال در چهار منطقه اصفهان در بازه زمانی دی ماه 96 تا خرداد 97 می باشد. برای اندازه گیری عوامل موثر در سرزندگی از چهار مفهوم امنیت، هویت، جذابیت کالبدی به عنوان  متغییر وابسته و شاخص سرزندگی به عنوان متغییر مستقل استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری  نشان داد که تاثیر امنیت بر سرزندگی برابر با 221/0 و این ضریب تاثیر معنی داری دارد (ضریب  t بیشتر از 96/1) این امر به این معنی می‌باشد که با بهبود امنیت، سرزندگی نیز بهبود می‌یابد. اثر هویت بر سرزندگی برابر با 854/0 و اثر جذابیت کالبدی بر سرزندگی برابر با 170/0 و این ضریب تاثیر معنی داری دارد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Structural explanation of factors affecting vitality in urban public spaces of Isfahan From the view point of citizens and tourists

نویسندگان [English]

  • farnoush khorasani zadeh 1
  • hamid saberi 2
  • mehdi momeni 3
  • mienajaf mousavi 4

1 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Assistant Professor, Tourism Resherch Center, Najafabad Branch , Islamic Azad University, Najafabad, Iran

3 Associate Professor, Tourism Resherch Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

4 Professor, Department of Urban Planning, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Intoduction
Vitality is the desire of citizens to be active and dynamic in urban environments, which makes urban spaces more prosperous and crowded and increases the presence of citizens in public spaces. So far, little attention has been paid to the vitality of urban environments in studies, research and design projects of new cities in Iran. Cities are considered to be the most important political, technological, artistic, cultural and social fruits of human beings, and urban spaces of cities are the most important parts that shape the city. In the meantime, it is important to pay attention to the psychological and physical well-being of human beings. The development of today's cities has generally sacrificed this point for its physical growth and development. Today, one of the most important concerns in designing public spaces in the city is the vibrancy of these places, which continues the presence of citizens. Variety of uses can be mentioned as one of the most important factors in attracting people to this place, but at the same time, this factor alone cannot cause vitality and dynamism of the space. Other factors influencing the vitality of an urban space include cultural, social, and environmental factors.
Methology
The present research is descriptive in terms of practical purpose and analytical in terms of nature and descriptive method. Analysis has been used using descriptive statistics and inferential tests (T-test and analysis of variance) and differences and correlations between indicators using structural equation model.The statistical population of this study includes all citizens living in 4 regions of Isfahan, which according to the 2016 census, was 452453 people. The Cochran's formula was estimated to be 95% reliable with a sample size of 584 people. The statistical sample of the study is half of the residents and half of the tourists in the period of January 1996 to June 1997 present in the public spaces of 4 areas of the 15 districts located in the central part of the city and most tourists use these places as territory.
Results and discussion
Given that with improved security, and physical identity and attractiveness, vitality also improves. To measure the difference between the two independent groups of citizens and tourists on the average of a (quantitative) livability variable, the T test was used with independent samples. The results showed that the statistical value of t to compare the rate of vitality in public spaces in central Isfahan from the citizens' point of view. Tourists are equal to -0.630, and the probability of their significant study is 0.0529, which is higher than 0.05, so with 0.95 confidence, zero statistical assumption that the rate of vitality in public spaces is equal. Central Isfahan is approved from the point of view of citizens and tourists. As a result, the average livelihood is the same for citizens and tourists.
Conclusion
Vitality is the tendency of citizens to be active and dynamic in urban environments, which makes urban spaces more prosperous and crowded and increases the presence of citizens in public spaces. Vitality is one of the most important constructive qualities of urban spaces to improve the quality of urban spaces and create space.The descriptive and inferential results of the research have been analyzed using SPSS and AMOS software and the results of the hypothesis test showed that based on the results of the structural equation model, the effect of security on vitality is 0.221 and this coefficient has a significant effect . (Coefficient t is greater than 1.96) so the first hypothesis is confirmed. This means that with improved security, vitality also improves. The effect of identity on vitality is 0.854, and this coefficient has a significant effect (coefficient t more than 1.96), so the second hypothesis is confirmed. This means that with the improvement of identity, vitality also improves. The effect of physical attractiveness on vitality is 0.170 and this coefficient has a significant effect (coefficient t is more than 1.96) so the third hypothesis is confirmed. This means that as physical attractiveness improves, so does vitality. The level of vitality in public spaces in the central areas of Isfahan is confirmed from the point of view of citizens and tourists. As a result, the average livelihood is the same for citizens and tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vitality
  • public spaces
  • tourists
  • Isfahan city
  • citizens
-  اصلانی فرد، فردین، شکور، علی، عبدالله زاده فرد، علیرضا ؛(1396)راهکارهای تبدیل گذرهای شهری به پیاده اره در راستای ارتقا سرزندگی شهری ( مطالعه موردی :محور رو گذر زندیه شیراز )، مجله مطالعات محیطی هفت حصار ، شماره بیست و یکم سال ششم،صفحه 23
- بازوندی، فرشاد ؛ شهبازی، مهرداد ،( 1393)، نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و میزان بهره گیری از فضای شهری )مطالعه موردی: پیاده راه خیابان سپهسالار تهران(، دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر ، سال اول شماره 1 بهار و تابستان، صفحه 33
-پاکزاد، جهانشاه ( 1382 ( معیارهای سنجش کیفیت  فضا، فصلنامه آبادی، شماره 39، صفحات 103-94
- پاکزاد، جهانشاه ( 1389 ) مبانی نظری و فرایند طراحی شهری، تهران. انتشارات شهیدی. صفحات 151-42
-جنادله، علی، ( 1395) فضاهای سبز شهری و کیفیت زندگی مدلی برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی بوستان ها و فضاهای سبز شهری و کاربرد تجربی آن در سه بوستان شهر تهران، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال هفتم، شماره  27 صفحه12
-جیکوبز، جین، ( 1388 ) مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی، ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، چاپ دوم، تهران : انتشارات دانشگاه تهران ،صفحه 34
-حبیبی، کیومرث ،نسترن، مهین، محمدی، مهرداد، (1395 )سنجش و ارزیابی سرزندگی فضاهای عمومی شهری و نقش آن در ارتقای کیفیت زندگی جوانان (مورد شناسی : خیابان نظرشرقی شهر اصفهان)، مجله جغرافیا و آمایش شهری –منطقه ای، شماره 19، صفحه 21
-خستو، مریم ، سیدی رضوانی، نوید ، ( 1389 ) عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری ،خلق یک فضای شهری سرزنده با تکیه بر مفهوم "مرکز خرید پیاده، نشریه هویت شهر/  سال چهارم/ شماره 6/ بهارو تابستان 89، صفحه 74-63
-راست بین، ساجد ؛  جعفری، یاسر ؛  دارم، یاسمن ؛  معززی مهر طهران، محمد مهدی، (1391 )رابطه همبستگی بین کیفیت‌های محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه‌های عمومی،مجله باغ نظر، شماره 21، صفحه 11
- شاهیوندی:احمد ؛قلعه نویی، محمود، ( 1392 ) بررسی و تحلیل قابلیت پیاده مداری مسیرهای عابر پیاده شهر اصفهان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره 31، صفحه 5
-شاهیوندی، احمد، قلعه نویی، محمود، علی پور اصفهانی، مریم، (1394 ) بررسی ویژگیهای کالبدی و اثرگذاری آن بر سرزندگی و زیست‌پذیری محله های قدیم شهری،نمونه موردی محله سنبلستان اصفهان، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران سال پنجم، شماره نهم، بهار و تابستان، صفحه 13 
- لنارد، سوزانکروهرست؛ هنری لنارد ( 1377 ) طراحی فضای شهری و زندگی اجتماعی، ترجمه رسول مجتبی پور. نشریه معماری و شهرسازی. شماره44 و 45 صفحات 87-82
-لینچ، کوین (1376 ) تئوری شکل خوب شهر، ترجمه سید حسین بحرینی، تهران: دانشگاه تهران، صفحه 45
-مظفر، فرهنگ؛ نقره کار ،عبدالحمید ؛ حمزه نژاد، مهدی؛ معین مهر، صدیقه؛ (1396 )معناشناسی حیات و سرزندگی در آموزه‌های اسلامی و بررسی  تاثیر آن در محله، فصلنامه پژوهش-های معماری اسلامی / شماره چهاردهم، صفحه 4
-وحدت، سلمان ،؛سجاد زاده، حسن ؛کریمی مشاور، مهرداد ،؛(1394 )تبیین ابعاد موثر بر منظر خیابان در جهت ارتقای خوانش منظر فضاهای شهری،مطالعه موردی: خیابا نهای بافت مرکزی شهر همدان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، شماره پانزدهم صفحه 8 
-Alió, xavierdelclòs-agutiérrezc  , aaron,carmemiralles-guascha,(2018 ) the urban vitality conditions of jane jacobs in barcelona: residential and smartphone-based tracking measurements of the built environment in a mediterranean metropolis,elsevier,cities, available online 3 octobe
 
-Cowan, robert (2005) the dictionary of urbanism, streetwise press pp121 & 280.
-dongsheng  zhanab  mei-pokwanc  dwenzhong zhangae  jiefana  ejianhuiyu  aeyunxiaodang ,(2018 ) assessment and determinants of satisfaction with urban livability in china, elsevier, cities, volume 79, september 2018, pages 92-101
-Heba o. Tannous1*, raffaello furlan2)(2018 ) livability and urban quality of the souq waqif in doha (state of qatar), saudi journal of engineering and technology (sjeat) ,scholars middle east publishers, dubai, united arab emirates website: 
-joão  romãoa   karima  kourti t   bcbartneutsd   peter nijkamp,(2018), the smart city as a common place for tourists and residents: a structural analysis of the determinants of urban attractiveness, elsevier , cities ,volume 78, august 2018, pages 67-75
-Jalaladdini -siavash and oktay, derya ( 2012 ) asia pacific international conference on environment-behaviour studies, salamis bayconti resort hotel, famagusta, north cyprus, 7-9 december 2011, procedia social and behavioral sciences 35 664 – 674
-Lin,yanliu ,(2018) e-urbanism: e-commerce, migration, and the transformation of taobao villages in urban china, elsevier, cities, available online 29 november
-ioanna annapapachristouamartirosas-casals,(2018 ) cities and quality of life. Quantitative modeling of the emergence of the happiness field in urban studies,elsevier,cities, available online 5 december
-Polko,adam,(2017)  dynamics and viability of city centres Concepts, tools, projects, journal of the polish academy of sciences:
-Committee for spatial economy and regional planning& european regional science association(ersa) polish section
-Schubert ,   dirk   (2018 ) jane jacobs, cities, urban planning, ethics and value systems elsevier, cities, available online 18 may
- xiaobinjinacyinglongbcweisunayuyingluaxuhongyangajingxiantang,(2017 ) evaluating cities' vitality and identifying ghost cities in china with emerging geographical data,elsevier,cities, volume 63, march, pages 98-109