نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تبریز

10.22034/gp.2020.10853

چکیده

تبیین تاب آوری در برابر تهدیدات، در واقع شناخت نحوه تأثیرگذاری ظرفیت­های اجتماعی، اقتصادی، نهادی، سیاسی و اجرایی در افزایش تاب آوری و شناسایی ابعاد مختلف تاب­آوری در جوامع انسانی است. در این میان نوع نگرش به مقوله تاب­آوری و نحوه تحلیل آن، از یک طرف در چگونگی شناخت تاب­آوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر در کاربست سیاست­ها و اقدامات کاهش خطر می­تواند نقش اساسی داشته باشد. در این مطالعه منطقه کرانه شرقی دریاچه ارومیه شامل 8 شهرستان آذرشهر، اسکو، بناب، تبریز، شبستر، عجب شیر، مراغه و ملکان به عنوان محدوده مطالعاتی به منظور تدوین طرح تاب آوری منطقه­ای انتخاب گردید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و ماهیت هدف آن در نظام برنامه ریزی محلی و توسعه روستایی، کاربردی است. با بررسی مبانی نظری، رویکردی بدیع با تلفیق روش­های کمی شاخص مبنا و GIS در تبیین ارتباط بین آسیب­پذیری ناشی از مخاطرات محیطی و تاب­آوری منطقه­ای ارایه گردید. بر همین اساس دو شاخص آسیب­پذیری محیطی (EVI) با کاربست 8 معیار تبیین کننده مخاطرات محیطی و شاخص کلی تاب­آوری منطقه­ای(RRI) با استفاده از 19 معیار در سه بعد اجتماعی، دسترسی به زیرساخت­ها و همچنین بعد استحکام بنا در نواحی روستایی ارایه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که  62 درصد از مساحت محدوده مطالعاتی در وضعیت آسیب­پذیری زیاد قرار گرفته است که الگوی توزیع فضایی آن عمدتاً در مرکز منطقه و در محدوده شهرستان­های آذرشهر، عجب­شیر و اسکو است. در مقابل 43 درصد از مساحت منطقه دارای ظرفیت بالای تاب­آوری و 27 درصد از مساحت کل منطقه در وضعیت تاب­آوری پایین قرار گرفته است. علاوه بر این، در پهنه­های شناسایی شده با ظرفیت پایین تاب آوری در مجموع 168 نقطه روستایی استقرار یافته است. از این تعداد، 7 کانون بزرگ روستایی با جمعیت بیش از 3500 نفر قرار دارند که مجموعاً 31081 نفر جمعیت دارند. با توجه به اهمیت منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان­شرقی، ضرورت توجه به رویکرد تاب­آوری در نظام برنامه­ریزی محلی و همچنین ترویج رویه­های ارتقاء تاب­آوری منطقه­ای بویژه در مناطق روستایی از ملاحظات و پیشنهادات اصلی پژوهش می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing of the Relationship between Regional Resilience and Environmental Vulnerability in the Eastern Region of Urmia Lake by Using of GIS

نویسنده [English]

  • Abolfazl Ghanbari

Associate Professor University of Tabriz

چکیده [English]

Introduction
     Explaining resilience to threats is an understanding of how social, economic, institutional, political and executive capacities are significant in improving the resilience and identifying different dimensions of resilience in human societies. On the one hand, the type of attitude to the topic of resilience and its way of analysis, plays a key role in determining how well the current situation is and its causes, and on the other hand, it can play a fundamental role in the implementation of risk reduction policies and measures." The relationship between vulnerability and resilience becomes necessary when the issue under consideration is considered from the perspective of environmental risk studies. Therefore, the main question for many researchers in this field is whether resilience is opposed to vulnerability. Or is resilience a factor in vulnerability? And does vulnerability in a simple definition refer to the ability to lose or not? (Cutter, 1996)." Vulnerability and resilience concepts provide valuable conceptual frameworks and models for understanding how communities and human systems cope with environmental and social change (Adger, 2006).
     In the present study, considering the importance of analyzing the relationship between vulnerability and resilience among global research and the level of research conducted in the country, we try to examine the situation of these two concepts by applying a quantitative approach in the eastern shore of Lake Urmia.  In this study, the eastern region of t Lake Urmia, including 8 counties: Azarshahr, Osko, Bonab, Tabriz, Shabestar, Ajabshir, Maragheh and Malekan, were selected as a study area.The study area is one of the most important and sensitive areas in East Azarbaijan province, which has been the focus of population and various economic activities. In addition, the eastern shore of Lake Urmia has been affected by ecological changes in recent years. Given that the main purpose of this study is to provide a comprehensive and integrated approach to determining the state of vulnerability and resilience to natural hazards and disasters, therefore, in the first step, the study area from the perspective of environmental threats and disasters. Naturally, the resilience capacity of the region has been examined in the form of political divisions of the village and at the level of rural settlements. Therefore, the fundamental question of the present study can be posed in such a way that what is the relationship between environmental vulnerability and the resilience capacity of the region within the eastern shores of Lake Urmia?
   
Methodology
     The research methodology is descriptive-analytic and its purpose due to application in to the local planning and rural development system is applied. By doing literature review, an innovative approach was introduced by combining quantitative methods of index basis and GIS in explaining the relationship between environmental vulnerability and regional resilience. Accordingly, two innovative index including Environmental Vulnerability Index (EVI) and Regional Resilience Index (RRI) were implemented. For the vulnerability assessment 8 criteria and for the resilience assessment 19 criteria were chosen.
 
Discussion and results
     In research aimed at analyzing resilience, the most important issue to consider is vulnerability analysis and recognizing the threats ahead in order to identify resilience capacity and capabilities. As stated in the sections of the first article, the approach of resilience in the field of management and planning, and especially in crisis management, is in the stages of its evolution and evolution. From this point of view, in terms of concept, operation and application, it has problems and weaknesses that have been explained in the theoretical foundations section. According to the findings of the study (Cutter, 1996), reproduction due to environmental hazards, as well as hazards, hazards and disasters in nature have a spatial and geographical nature in nature, so its study from this perspective will be useful and beneficial. Many studies such as Cutter et al., 2008; Cutter, Burton, & Emrich, 2010; Rose, 2007) have tried to provide quantitative analytical models and operational frameworks for improving and enhancing the resilience of communities using appropriate indicators. The most important distinguishing feature of previous studies in the field of regional resilience assessment with the present study can be considered in the lack of consideration of spatial-spatial dimensions and the multi-spectral criteria used. In the present study, by emphasizing the spatial dimensions and combining the quantitative approach of decision-making approach, an attempt was made to examine the relationship between the two concepts of environmental vulnerability and regional resilience. In the present study, according to this principle in planning and management for crisis occurrence, first the type of threats and environmental hazards in the study area were described Then, using 8 selected criteria, the vulnerability situation was analyzed due to environmental hazards. The results of this part of the study indicate that 27% of the study area is located on the highly vulnerable class. Where the whole area of ​​Azarshahr and Ajabshir is covered and many areas of Osko, Shabestar and Tabriz are also in the process of being damaged. Recognizing the vulnerability of the study area, it should be acknowledged that the southern and southeastern regions are in good condition and are in low-vulnerability classes. However, in the process of resilience measurement, which initially included three indicators of social resilience, access to communication infrastructure and resilience of building strength, and finally, by merging the three mentioned layers, the overall regional resilience index was obtained. The results of this process show that 43% of the total area of the region is in the desired state of resilience and 27% have less resilience to environmental hazards in the study area.
     The eastern shore of Lake Urmia is one of the equipped axes and development of large population centers in the province of East Azerbaijan and is also a bridge between other regions in the northwest of the country. Therefore, its vulnerability disrupts other regional functions as well. Therefore, the essence of the findings of this study is that this range is exposed to damage caused by environmental hazards. So that the drying of Lake Urmia affects the functions of human settlements in this region and if this trend continues, it will have irreparable effects on the environmental and human structures of this region. In addition, with the possibility of an earthquake in this area, one of the vulnerable areas of Tabriz metropolis and the surrounding rural settlements will be. Therefore, in order to prepare in advance, the resilience of local communities at the level of rural settlements is felt more than ever. Also, the study area, especially in the marginal areas of Lake Urmia in the cities of Azarshahr and Ajabshir against the dangers of floods is seriously vulnerable.
 
Conclusion
     The results showed that 62% of the study area was in high vulnerability, with its spatial distribution pattern mainly in the center of the region and within the administrative limits of counties like: Azarshahr, Ajabshir and Osko. In contrast, 43% of the area has a high capacity of resiliency and 27% of the total area is in a low resilient situation. In addition, a total of 168 rural areas have been recognized in identified areas with a low resilience capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional
  • Resilience
  • Vulnerability
  • Eastern Region of Urmia Lake
- آقایاری هیر، محسن و کلثوم ذاکری میاب (1395)، «ارزیابی ریسک زلزله مبتنی بر مخاطره و آسیب پذیری در نواحی روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مرند»، دوره 20، شماره 57 (پاییز)، صص 1-21.
- صادقلو، طاهره (1393)، بررسی رابطه زیست­پذیری سکونتگاه­های روستایی بر تاب­آوری روستاییان در برابر مخاطرات طبیعی نواحی روستایی دهستان مراوه­تپه و پالیزان، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت بحران، شماره6، صص 37-44.
- رضایی، محمدرضا، سرائی، محمدحسین، بسطامی­نیا، امیر(1395)، تبیین و تحلیل مفهوم تاب­آوری و شاخص­ها و چارچوب­های آن در سوانح طبیعی، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره ششم، شماره اول، صص32-46.
- قنبری، ابوالفضل و احسان پاشانژاد سیلاب (1397)؛ تحلیل فضایی آسیب پذیری محیطی در منطقه کرانه شرقی دریاچه ارومیه، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال پنجم، شماره 3 (پاییز)، صص 32-15.
- شکری فیرزوجاه، پری (1396)، تحلیل فضایی میزان تاب­آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی، نشریه علمی-پژوهشی  برنامه­ریزی توسعه کالبدی، سال دوم، شماره 2، پیاپی6، صص 27-44.
- ملکی، سعید، امانپور، سعید، فایی پور، مسعود، پورموسوی، سیدنادر و الیاس مودت (1396)، ارزیابی طیف تاب آوری کالبدی شهرها در برابر زلزله با استفاده از مدل­های برنامه ریزی (نمونه موردی شهر ایلام)، نشریه برنامه ریزی توسعه کالبدی، سال دوم، شماره 1 (سری جدید)، پیاپی 5، صص 70-59.
- نیری، هادی، خالق پناه، کمال، کرمی، محمدرضا و خه بات احمدی (1395)، «پهنه‌بندی میزان آسیب‌پذیری شهر سنندج ناشی از زلزله با استفاده از دو مدل تحلیل سلسله مراتبی و مدل تاپسیس با استفاده از دو مدل تحلیل سلسله مراتبی و مدل تاپسیس»، دوره 20، شماره 57 (پاییز)، صص 294-277.
-          Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: are they related? Progress in Human Geography, 24(3), 347–364.
- Adger, W. N. (2006). Vulnerability. Global Environmental Change, 16(3), 268–281.
- Adger, W. N., Hughes, T. P., Folke, C., Carpenter, S. R., & Rockström, J. (2005). Social-ecological resilience to coastal disasters. Science, 309(5737), 1036–1039.
- Ainuddins, S., Routray, J. K (2012). Community resilience framework for an earthuake prone area in Baluchistan, International Journal of Disaster Risk Reduction, 2, 25-36.
 - Ajibad, I., McBean, G., Bezne-Kerr, R (2013). Urban flooding in Lagos, Nigeria: Patterns of vulnerability and resilience amoen woman, Global environmental change, 23, 1714-1725.
- Berkes, F. (2007). Understanding uncertainty and reducing vulnerability: Lessons from resilience thinking. Natural Hazards. doi:10.1007/s11069-006-9036-7.
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2008). Navigating social-ecological systems: building resilience for complexity and change. Cambridge University Press.
- Birkmann, J. (2006). Measuring vulnerability to promote disaster-resilient societies: Conceptual frameworks and definitions. Measuring Vulnerability to Natural Hazards: Towards Disaster Resilient Societies, 1, 9–54.
- Cutter, S. L. (1996). Vulnerability to environmental hazards. Progress in Human Geography, 20(4), 529–539.
- Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., & Webb, J. (2008). A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change, 18(4), 598–606. doi:https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.07.013.
- Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2003). Social Vulnerability to Environmental Hazards*. Social Science Quarterly, 84(2), 242–261. doi:10.1111/1540-6237.8402002.
- Cutter, S. L., Burton, C. G., & Emrich, C. T. (2010). Disaster Resilience Indicators for Benchmarking Baseline Conditions. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 7(1), 14. doi:10.2202/1547-7355.1732.
- Dalziell, E. P., & McManus, S. T. (2004). Resilience, vulnerability, and adaptive capacity: implications for system performance.
- Eakin, H., & Luers, A. L. (2006). Assessing the vulnerability of social-environmental systems. Annual Review of Environmental Resources, 31, 365–394. doi:10.1146/annurev.energy.30.050504.144352.
- Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. Global Environmental Change, 16(3), 253–267. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002
- Folke, C., Carpenter, S., Elmqvist, T., Gunderson, L., Holling, C. S., & Walker, B. (2002). Resilience and sustainable development: building adaptive capacity in a world of transformations. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 31(5), 437–440.
- Gallopín, G. C. (2006). Linkages between vulnerability, resilience, and adaptive capacity. Global Environmental Change, 16(3), 293–303.
- Godschalk, D (2003), Urban hazard mitigation: creating resilient cities, Natural hazards review, 4, 136-143.
- Havko, J., Veronika, M., Tomas, P., Mitchal, T., Jana, K (2017), Financing the disaster resilient city in the Slovak Republic, Procedia engineering, 192, 301-306.
- Hou, K., Li, X., Wang, J., & Zhang, J. (2016). Evaluating ecological vulnerability using the GIS and analytic hierarchy process (AHP) method in Yan’an, China. Polish Journal of Environmental Studies, 25(2).
- Kasperson, R. E., & Kasperson, J. X. (2001). Climate change, vulnerability, and social justice. Stockholm Environment Institute Stockholm.
- Lei, Y., Yue, Y., Zhou, H., & Yin, W. (2014). Rethinking the relationships of vulnerability, resilience, and adaptation from a disaster risk perspective. Natural Hazards, 70(1), 609–627.
- Liu, D., Cao, C., Dubovyk, O., Tian, R., Chen, W., Zhuang, Q., … Menz, G. (2016). Using fuzzy analytic hierarchy process for spatio-temporal analysis of eco-environmental vulnerability change during 1990–2010 in Sanjiangyuan region, China. Ecological Indicators. doi:10.1016/j. ecolind. 2016. 08.031
- Luers, A. L. (2005). The surface of vulnerability: an analytical framework for examining environmental change. Global Environmental Change, 15(3), 214–223.
- Nguyen, A. K., Liou, Y.-A., Li, M.-H., & Tran, T. A. (2016). Zoning eco-environmental vulnerability for environmental management and protection. Ecological Indicators, 69, 100–117. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.03.026.
- Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. American Journal of Community Psychology, 41(1–2), 127–150.
- Parsons, M., Glavac, S., Hastings, P., Marshall, G., McGregor, J., McNeill, J., … Stayner, R. (2016). Top-down assessment of disaster resilience: A conceptual framework using coping and adaptive capacities. International Journal of Disaster Risk Reduction, 19, 1–11. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2016.07.005.
- Rose, A. (2007). Economic resilience to natural and man-made disasters: Multidisciplinary origins and contextual dimensions. Environmental Hazards, 7(4), 383–398.
- Sahoo, S., Dhar, A., & Kar, A. (2016). Environmental vulnerability assessment using Grey Analytic Hierarchy Process based model. Environmental Impact Assessment Review, 56, 145–154.
- Shahid, S., & Behrawan, H. (2008). Drought risk assessment in the western part of Bangladesh. Natural Hazards, 46(3), 391–413. doi:10.1007/s11069-007-9191-5.
- Smit, B., & Wandel, J. (2006). Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. Global Environmental Change, 16(3), 282–292.
- Turner, B. L., Matson, P. A., McCarthy, J. J., Corell, R. W., Christensen, L., Eckley, N., … Luers, A. (2003). Illustrating the coupled human–environment system for vulnerability analysis: three case studies. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(14), 8080–8085.
- Turner  2nd, B. L., Kasperson, R. E., Matson, P. A., McCarthy, J. J., Corell, R. W., Christensen, L., … Schiller, A. (2003). A framework for vulnerability analysis in sustainability science. Proc Natl Acad Sci U S A, 100(14), 8074–8079. doi:10.1073/pnas.1231335100.
- Villa, F., & McLEOD, H. (2002). Environmental vulnerability indicators for environmental planning and decision-making: guidelines and applications. Environmental Management, 29(3), 335–348.
- Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S. R., & Kinzig, A. (2004). Resilience, adaptability and transformability in social--ecological systems. Ecology and Society, 9(2), 5.
- Wang, X. D., Zhong, X. H., Liu, S. Z., Liu, J. G., Wang, Z. Y., & Li, M. H. (2008). Regional assessment of environmental vulnerability in the Tibetan Plateau: Development and application of a new method. Journal of Arid Environments, 72(10), 1929–1939.
- Wilson, K., Newton, A., Echeverria, C., Weston, C., & Burgman, M. (2005). A vulnerability analysis of the temperate forests of south central Chile. Biological Conservation, 122(1), 9–21.
- Wilson, K., Pressey, R. L., Newton, A., Burgman, M., Possingham, H., & Weston, C. (2005). Measuring and incorporating vulnerability into conservation planning. Environmental Management, 35(5), 527–543. doi:10.1007/s00267-004-0095-9.
- Zhou, H., Wang, J., Wan, J., & Jia, H. (2010). Resilience to natural hazards: A geographic perspective. Natural Hazards, 53(1), 21–41. doi:10.1007/s11069-009-9407-y.