نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، دانشگاه ملایر

2 استادیار، گروه عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه عمران، مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه

چکیده

با افزایش روزافزون وسایل‏نقلیه، شاهد تداخل در عملکرد تقاطع‌ها شهری به ‌ویژه میادین هستیم. معابر مشکل زیادی بر سر راه ترافیک ایجاد نمی‌کنند، بلکه این تقاطع‌ها هستند که به‌ دلیل ایجاد تداخل در جریان پیوسته و تبدیل آن به جریان منقطع، باعث ازدحام در شبکه می‌شوند. در این تحقیق تلاش بر این است که با تعیین رفتار رانندگان و اعمال پارامترهای بومی در نرم‌افزار ایمسان، نزدیک‌ترین شبیه‌سازی به واقعیت در قالب مطالعه موردی میدان ۱۳ آبان شهر همدان ارایه شود. شیوه جمع‌آوری داده‌ها به صورت میدانی و به روش فیلم‌برداری به مدت یک ساعت بدون وقفه در ساعت اوج ظهرگاهی است. پس از تعیین رفتار رانندگان و اعمال بومی‏سازی، برداشتها وارد نرم‌افزار شد و نتایج در قالب در دو سناریو با هم مقایسه شدند. همچنین طرح سیکل جدیدی برای این تقاطع با نرم‌افزار سیدرا طراحی و ارائه شد که هم زمان با بومی‌سازی اعمال شد. ابتدا تأثیر کاربرد چراغ راهنمایی بر خصوصیات میکروسکوپیک جریان ترافیک میدان از قبیل تأخیر، سرعت عبور وسیله نقلیه، سطح سرویس دهی، تعداد خودروهای منتظر در صف و زمان سفر با استفاده از نرم‌افزار تعیین شد. بعد از اعمال رفتار رانندگان و شبیه‏سازی، نتایج نشان داد تاخیر در سناریوی اول و سرعت در وضعیت موجود و سناریوی دوم کمترین مقدار را نشان داد. همچنین زمان سفر برای حالت وضع موجود 54 درصد افزایش، برای حالت بدون چراغ ۶ درصد کاهش و برای حالت طول سیکل 80 ثانیه‌ای نیز 50 درصد افزایش را نشان داد. پس از تعیین پارامترهای بومی‏سازی شده، اعتبار‌سنجی انجام شده با تطبیق حدودا ۸۰ درصدی با وضع موجود محاسبه شده از نرم‌افزار همانند عمل مشابه در خصوص تأخیر، میزان صحت محاسبات و درستی مسیر پیموده شده در پروسه بومی‌سازی را نمایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Simulation of drivers' behavior in signal lighted squares with urban traffic management approach (Case study of 13 Aban Square in Hamadan)

نویسندگان [English]

  • mohamadreza elyasi 1
  • seyed farzin faezi 2
  • Mortaze Pazireh 3

1 Assistant professor, civil Enginring department, Malayer University

2 Assistant professor, civil Enginiring department, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Msc, department of civil engineering, Civil Engineering and Development Institute

چکیده [English]

Introduction
We are today facing a growing number of vehicles, which poses an interference in the performance of urban intersections, particularly Squares. Urban road network does not make a lot of problems for traffic, but its major cause is the intersections resulting in congestion in the network due to the interference in the continuous flow and its conversion into incontinuous flow. This study attempted to provide the closest simulation to reality for 13 Aban Square in Hamadan by determining drivers' behavior and applying local parameters in EMSAN software.
Methodology
In this study, in order to evaluate the drivers' behavior at intersections, traffic parameters were performed using field studies and the review of microscopic parameters was simulated in a realistic way. Data were collected in the field is by video recording for one hour without interruption during a peak hour of noon. One of the advantages of this method over traffic counting is the calculation of vehicle origin-destination statistics, which provides a better simulation close to the current situation. First, the required geometric data must be collected from the desired location, including the width of route entries and exits, the radius of circumscribed circle, the radius of central Square and other construction protrusions, and applied carefully close to reality in the software. The statistics of route entries were recorded by video recording without interruption at the peak hour from 12:30 to 13:30 from the high point on the northwest side of the approach on Tuesday, November 21, 2018. After determining the drivers' behavior and localization practices, the data were entered into the software and the results were compared in two scenarios. A new cycle plan was also designed and provided for this intersection with SIDRA software, which was applied simultaneously with localization. First, the effect of traffic light application was determined on the microscopic characteristics of Square traffic flow such as delay, vehicle speed, level of service, number of vehicles waiting in line, and travel time using software. The results showed the lowest value following the application of drivers' behavior and simulation for delay in the first scenario and speed in the current situation and the second scenario. Travel time also showed an increase by 54% for the current situation, by 6% for the no-light mode, and by 50% for the 80-second cycle mode.
Results and Discussions
Validation performed by fitting approximately 80% with the current situation calculated from the software, such as the same practice regarding the latency after determining the localized parameters, revealed the accuracy of the calculations and the correctness of the path travelled in the localization process. Travel time is one of the criteria used to assess the characteristics of traffic flow in urban road network and intersections. Vehicle travel time indicates characteristics such as delay, line length, flow rate and network level of service. It is not unreasonable to expect a change in travel time charts with increasing delay and decreasing speed, so that we observe a 54% increase for the current situation, a 6% decrease for the non-lighted mode, and a 50% increase for the 80-second cycle duration. Effectiveness and accuracy of localization process can be confirmed by analyzing the effect of localization of different software parameters on the outputs, investigating the fitness of the modeling results with reality, and by comparing the difference between the software output results in the two cases before and after localization. Delay and mean travel time parameters were selected as the most significant and common parameters in lighted intersections in line with the validation of the simulations. There was only a 5.5% difference between the current situation of 13 Aban Square and the field validation, confirming the coherence of localization in the software.
Conclusion
As can be seen in Tables of this study, it should be noted that the delay parameter has a direct effect on other parameters of an intersection. In this regard, validation was performed for the travel time parameter in line with the delay parameter and the test vehicle method was used. However, the tables were not presented in order to avoid prolonging the article. The results revealed that the validation performed by fitting about 80% with the current situation calculated from the software, such as the same findings regarding the delay, shows the accuracy of the calculations and the correctness of the path travelled in the localization process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • simulation
  • localization
  • drivers' behavior
  • Lighted roundabout
  • delay time
  • Hamedan
-        اسدالهی، رضا، حسن­پور، شهاب، اسدی، محمد باقر، (1389) بررسی روش­های بهبود کم­هزینه برای اصلاح میادین ترافیکی به میادین جدید. همایش ملی عمران و توسعه پایدار، استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان.
-        امانپور، سعید، حجازی، سید جعفر، کریمی آرپناهی، پدرام (1395) تحلیل پارامترهای مؤثر بر کیفیت سرویس­دهی میادین به منظور روان­سازی میادین. دومین همایش ملی، پژوهش­های مهندسی عمران، 28 مرداد، تهران، سالن همایش­های دانشگاه شهید بهشتی.
-        آزاد، پریسا، حلوانى، غلامحسین، نجیمی، محمدرضا، کوهنورد، بهرام، (1394)، بررسى نقش عوامل رفتارى در حوادث غیرمرگبار رانندگان برون شهرى و درون شهرى، فصلنامه بهداشت و ایمنى کار، جلد 5، شماره 3، صص 13-20.
-        توکلی کاشانی، علی؛ منصوری کارگر، حمزه؛ (1395)، تأثیر رفتار رانندگان اتوبوسهای شرکت واحد تهران بزرگ بر تصادفات درون شهری، مطالعات پژوهشی راهور، سال پنجم، شماره 16،صص 39 تا 62.
-        جانفشان، نیما، (1389) روش­های مختلف آنالیز عملکرد و ظرفیت میدان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی تهران- جنوب.
-        خوشنویس، الهه، اسماعیلی، علیرضا؛ (1395)، تعیین سهم ادراک خطر بر اساس مولفه‌های رفتار رانندگی در رانندگان پرخطر در شهر تهران، طب انتظامی، سال پنجم، شماره 5، صص 322 تا 329.
-        رشوندی، محمد، عبدالرزاقی، علیرضا، یوسفی­ مقدم، مژگان، (1395) تأثیرگذاری پارامترهای زمان­بندی و فازبندی بر عملکرد ترافیکی و شدت تصادفات درون شهری در میادین چراغ‏دار: مطالعه موردی (شهر قزوین)، سومین کنفرانس بین­المللی، معماری و شهرسازی پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات.
-        سادات حسینی، سیدمحمد، وزیری، منوچهر، جوادیان، رسول (1387)، شبیه‏سازی رفتار حرکتی رانندگان با استفاده از مدل بهینه‏سازی رانندگان، پژوهشنامه حمل‏ونقل، سال ششم، شماره 1، 1-29.
-        سعیدمنجم، محمد، سادات حسینی، سیدمحمد، جمشیدنژادتوسرامندانی، امیر (1390)، شبیه سازی رفتار رانندگان با استفاده از مدل بارهای الکتریکی (مطالعه موردی: بزرگراه تهران- کرج)، پژوهشنامه حمل‏ونقل، دوره  8 , شماره  4، صفحه 403 - 413 .
-        شیخ‏فرد، عباس، حقیقی، فرشیدرضا، (1397)، مدل‏سازی رفتاری رانندگان به هنگام مواجهه با عابرین پیاده با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک، مهندسی حمل‏ونقل، دوره 9، شماره 4، صص 692-675
-        عامری، محمود، کرم‏رودی، محمود، (1387)، بررسی رفتار رانندگان در پذیرش فواصل عبوری قابل قبول بحرانی در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی در ایران و تأثیر آن در میزان تاخیر این تقاطعات به روش پیشنهادی HCM 2000 ، پژوهشنامه حمل‏ونقل، سال پنجم، شماره اول، صص 1-13
-        علیزاده اقدم، محمد باقر، صالحی، ذاکر، (1391)، سبک زندگی فرهنگی رانندگان؛ ابزاری برایتبیین رفتار ترافیکی آنها(مورد مطالعه: رانندگان درون شهری تبریز)، سال اول، شماره 1، صص 11-30.
-        غفاری، علی، زرین قلم، رضا، عبداله زاده، مجید (۱۳۸۷)، شبیه‏سازی رفتار راننده در جریان واقعی ترافیک بر پایه مدلهای نوروفازی خطی-محلی، شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
-        فائزی، سیدفرزین، کوهیان، مهدی (1395)، مهندسی ترافیک پیشرفته، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران
-        فداکار گیلو، پرویز؛ یونسی، جلیل؛ موسوی پناه، سیدمسلم؛ صادقی، میثم (1394)، نقش واسطه‏ای سلامت عمومی، پرخاشگری و خطرپذیری در پیش‏بینی رفتار رانندگی، مطالعات پژوهشی راهور، شماره 12، صص 55 تا 76.
-    کی‏منش، محمودرضا، نصراله تبارآهنگ، علی، ارقند، الناز، (1398)، تحلیل و ارزیابی تأثیر خشم راننده بر شدت تصادفات، دوره 11، شماره 2، صص 331-354
-        مددیان، کامران، صوفی، صلاح، (1397)، پیش‏بینی رفتارهای پرخطر رانندگی بر اساس درک خطر رانندگی و باورهای غیرمنطقی رانندگان وسایل‏نقلیة عمومی، راهور، سال هفتم، شماره 27، صص 165 تا 192
-        معروف، حامد، (1389)، تخمین ظرفیت میادین با استفاده از روش فاصله- قبول فناوری حمل‏ونقل، شماره 14.
-        نجمی اترآباد، احمد، آقایان، ایمان(استاد راهنما)، چوپانی، عبدالاحد (استاد راهنما)، محمدی، عباس (استاد مشاور)، مطالعه ناحیه تردید در میدان‏های چراغ‏دار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود
-        نیک­نژاد،سعید،حسینی، سیدمصطفی(۱۳۹۳) راهکارهای افزایش کارائی میدان­های شهری با استفاده از متد شبیه­سازی ترافیک، کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران.
-        Akcelik, R. (2008), The relationship between capacity and driver behavior. the National Roundabout Conference,Transportation Research Board, Kansas City,MO,USA.
-        AlKheder,S, Al-Rukaibi, F, Al-Faresi, A (2020), Driver behavior at Kuwait roundabouts and its performance evaluation, IATSS Research, https://doi.org/10.1016/j.iatssr.2020.03.004.
-        Al-Masaeid, H. R. (1999). Capacity and performance of roundabouts. Canadian Journal of Civil Engineering, 26(5), 597-605.
-        Al-Rukaibi, F. Ali, M.A. Aljassar, A. Al-Abdulmuhsen, E.L (2008) A study of driver behavior with regard to traffic control devices Efficient Transportation and Pavement Systems: Characterization, Mechanisms, Simulation and Modeling, pp.73-91.
-        Al-Saleh, K. Bendak, S. (2012) Drivers’ behaviour at roundabouts in Riyadh Int. J. Inj. Control Saf. Promot. 19 (1): 19-25.
-        Elkosantini S, Darmoul, S, (2018) A new framework for the computer modelling and simulation of car driver behavior, SIMULATION, 94(12): 1081-1097
-        Flannery, A., Datta, T.K. (1996). Modern Roundabouts and Traffic Crash Experience in United States, In Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, NO 1553, pp. 103–109.
-        Guerrieri, M. Mauro, R. Parla,G. Tollazzi, T (2018) Analysis of Kinematic Parameters and Driver Behavior at Turbo Roundabouts, Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems, Volume 144, No. 6
-        Li, Y.; Liu, Y.; Su, Y.; Hua, G.; Zheng, N. (2016) Three-dimensional traffic scenes simulation from road image sequences. IEEE Trans. Intell. Transp. Syst, 17, 1121–1134
-        Lindenmann, H.P. (2006). Capacity of Small Roundabouts with Two-Lane Entries. In Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, N1988, pp. 119–126.
-        Lu, h., Shi, Q.,Masato, I.,A (2006) Study on Traffic Characteristics at Signalized Intersection in Beijing and Tokyo, Tsinghua University, Proceedings of EASTS.
-        Manage, S., Nakamura, H., & Suzuki, K. (2003). Performance analysis of roundabouts as an alternative for intersection control in Japan. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 5, 871-883.
-        Michaels,J, Chaumillon R, Nguyen-Tri D, Watanabe D, Hirsch P, Bellavance F, Giraudet G, Bernardin D, Faubert J, (2017) Driving simulator scenarios and measures to faithfully evaluate risky driving behavior: A comparative study of different driver age groups, PLOS ONE
-        Najm, A, Choupani, A, Aghyan,I (2019), Characterizing driver behavior in dilemma zones at signalized roundabouts, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Volume 63, Pages 204-215. https://doi.org/10.1016/j.trf.2019.04.007.
-        NHCRP (2010). Roundabouts: An Informational Guide, Report 672. Washigton D. C., USA.
-        Persaud, B.N., Retting, R.A., Garder, P.E., Lord, D. (2001). Safety Effect of Roundabout Conversions in the United States: Empirical Bayes Observation Before-After Study, In Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, NO 1751, pp. 1–8.
-        Silva, A.B. Santos,S. Vasconcelos, L. Seco,A. Silva.  J.P (2014) Driver behavior characterization in roundabout crossings, Transportation Research Procedia 3, pp. 80-89.
-        St-Aubin, P., Saunier, N., Miranda-Moreno, L.F., Ismail, K. (2013). Detailed Driver Behaviour Analysis and Trajectory Interpretation at Roundabouts Using Computer Vision Data, In Transportation Research Board - 92nd Annual Meeting. Washigton D. C., USA.
-        Wang,W, Xi, J, Chen, H (2014) Modeling and Recognizing Driver Behavior Based on Driving Data: A Survey, Mathematical Problems in Engineering, . 12 (1): 22-34.
-        Zhao, D, Li Y, Liu Y (2019) Simulating Dynamic Driving Behavior in Simulation Test for Unmanned Vehicles via Multi-Sensor Data, Sensors, 19(7), 1670; doi:10.3390/s19071670
-        Zhao, D, Liu, Y.; Zhang, C.; Li, Y. (2015) Autonomous Driving Simulation for Unmanned Vehicles. In Proceedings of the 2015 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, Waikoloa, HI, USA: 185–190