دوره و شماره: دوره 25، شماره 76، تیر 1400 

مقاله علمی پژوهشی

تبیین الگوی شایسته مشارکت عمومی خصوصی مسکن قابل استطاعت در کشورهای درحال توسعه

صفحه 1-14

10.22034/gp.2021.41564.2690

محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ حیدر صالحی میشانی


شبیه‌سازی رواناب ناشی از ذوب برف حوضه قره‌سو با مدل SRM

صفحه 87-97

10.22034/gp.2021.13139

محمدحسین عالی نژاد؛ سعید جهانبخش؛ علی محمدخورشیددوست